Ohjeet

Ohjeita kuvataiteilijoiden näyttelypalkkioavustuksen hakuun

Huom! Ehdot ja ohjeet on päivitetty elokuussa 2023.

Näyttelypalkkio on taiteilijalle maksettava korvaus taidenäyttelyä varten tehdystä työstä.

Näyttelypalkkiojärjestelmän ensisijaisena tavoitteena on huomioida kuvataiteilijoiden merkitys näyttelyn sisällön tuottajina ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan saada elantonsa taiteellisesta työstä. Avustuksilla tuetaan taiteilijoiden ja taidenäyttelyiden järjestäjien oikeuksien ja velvollisuuksien selkiyttämistä. Samalla pyritään yhdenmukaistamaan, edistämään ja vakiinnuttamaan alan hyviä sopimus- ja korvauskäytäntöjä.

Näyttelypalkkiojärjestelmä auttaa museoita ja muita taidenäyttelyiden järjestäjiä toimimaan vahvoina taiteen ja taiteilijoiden toimeentulon puolestapuhujina alueillaan ja siten turvaamaan pitkäjänteisesti taiteellista työtä ja kuvataiteen kehitystä. Näyttelypalkkioiden maksaminen on olennaisen tärkeää erityisesti silloin, kun kyseessä on toimija, jota ylläpidetään merkittävissä määrin julkisin varoin ja joka tuottaa taide- ja kulttuuripalveluita laajalle yleisölle.

Avustusta voi hakea ammattikuvataiteilijalle maksettavaan yksityis- tai ryhmänäyttelyn näyttelypalkkioon. Avustusta voi hakea taiteilijan asuinpaikasta tai asuinmaasta riippumatta. Avustuksia voidaan myöntää vuosina 2024–2025 toteutettaviin näyttelyihin.

Näyttelypalkkio tarkoittaa palkkiota, joka maksetaan taiteilijalle silloin, kun:

 • Taidenäyttely koostetaan taiteilijan omista ja hänen hallinnassaan olevista uusista taikka aiemmin tehdyistä teoksista tai näyttelyn teokset ovat avustuksen hakijan kokoelmasta, mutta teosten ripustaminen tai installointi edellyttää taiteilijan työpanosta ja
 • Näyttelyä ei järjestetä ensisijaisesti teosten myynnin tai liikevoiton tavoittelun tarkoituksessa.

Avustuksen saajan on tehtävä kirjallinen sopimus taiteilijan kanssa näyttelyn osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista sekä näyttelypalkkion suuruudesta ja maksamisesta. Sopimus on liitettävä myönnetyn avustuksen käyttöä koskevaan avustusselvitykseen.

Näyttelypalkkion suuruus on vapaasti sovittavissa taiteilijan ja avustuksen saajan välisellä sopimuksella, mutta Museovirasto kannustaa pitämään lähtökohtana opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman näyttelypalkkiotyöryhmän suositusta. Suositus ottaa huomioon erilaisten näyttelyjen ja näyttelytilojen luonteen porrastamalla maksuperusteita. Avustuksen saajan on maksettava näyttelypalkkio taiteilijalle joko ennakonpidätyksen alaisena palkkana / palkkiona tai arvonlisäverollisella laskulla.

Näyttelypalkkio jaetaan perus- ja lisäosaan. Näyttelypalkkion perusosa kattaa näyttelyyn osallistumisen lisäksi sellaiset tavanomaiset työt, jotka koskevat yleisesti kaikkea näyttelytoimintaa, kuten:

 • Näyttelysuunnittelu ja sitä koskevat neuvottelut ja kokoukset.
 • Näyttelyä varten tehtävät teosten lyhyet esittelytekstit tai osallistuminen niiden tai muun viestintää tukevan aineiston tuottamiseen.
 • Teoksiin liittyviin kuljetusjärjestelyihin, pakkaamiseen ja purkamiseen osallistuminen (virtuaaliympäristössä teosten saattaminen julkaistavaan muotoon).
 • Näyttelytilassa tehtävään toteutus- ja ripustustyöhön (virtuaaliympäristössä sommitteluun tms.) osallistuminen.
 • Avajaisiin ja sen yhteydessä järjestettävään ohjelmaan osallistuminen.

Lisäosa on avustuksen saajan ja taiteilijan välillä sopimuksella sovittavien lisätöiden palkkio. Lisätöitä voivat olla esimerkiksi:

 • Tavanomaiseksi katsottavaa ripustustyötä laajemmat teosten esillepanoon / toteutukseen liittyvät tehtävät.
 • Näyttelyn yhteydessä järjestettävät taiteilijaluennot.
 • Yleisöopastukset.
 • Näyttelyyn liittyvät työpajat.
 • Näyttelyyn liittyvät teosesittelyjä laajemmat kirjoitustehtävät.

Avustuksia myönnetään ensisijaisesti näyttelypalkkion perusosien tukeen, jotta avustukset kohdentuvat mahdollisimman laajalle joukolle avustuksen saajia. Avustuksia voidaan myöntää myös näyttelypalkkion lisäosan kattamiseen, mikäli määrärahaa riittää.

Avustusta voi hakea niin moneen näyttelyhankkeeseen kuin haluaa. Jos samalla lomakkeella haetaan avustusta useampaan näyttelyhankkeeseen, yksityis- ja ryhmänäyttelyt sekä näyttelysarjat eritellään liitteissä omiksi kokonaisuuksiksi.

Hakemusten arvioinnissa katsotaan eduksi, jos näyttelypalkkiossa on huomioitu opetus- ja kulttuuriministeriön näyttelypalkkiotyöryhmän antama suositus ja näyttelyhanke vastaa Museopoliittisen ohjelman 2030 sekä YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteisiin.


Avustusta voidaan myöntää:

 • Päätoimisesti ja ammatillisesti hoidetuille kunnan, kuntayhtymän, yhdistyksen, säätiön tai julkisoikeudellisen laitoksen sääntömääräisesti museotoimintaa harjoittavalle toimintayksikölle, jolla on kokoelmat, vakituista ammatillista henkilöstöä ja joka on säännöllisesti avoinna yleisölle. Ammatillisen museon tärkeimpinä kriteereinä pidetään museotoiminnan päätoimisuutta (museotoiminta on ympärivuotista ja toiminnan päätarkoitus on museotoiminnan harjoittaminen), säännöllistä aukioloaikaa, ja vähintään yhtä vakituista päätoimista museoammatillista työntekijää.
 • Sellaiselle kunnan, kuntayhtymän, säätiön tai julkisoikeudellisen laitoksen ylläpitämälle museoihin rinnastuvalle ja voittoa tavoittelemattomalle taidenäyttelytoimintaa harjoittavalle toimijalle, joka ei peri näyttelyvuokraa tai vastaavaa maksua taiteilijoilta. Näyttelytoiminnan tulee olla laadukasta, ympärivuotista ja säännöllisesti avoinna yleisölle. Toimijalla tulee olla näyttelytoiminnan ylläpitämiseen palkattua vakituista ja päätoimista henkilöstöä.
 • Sellaiselle voittoa tavoittelemattomalle taidenäyttelytoimintaa harjoittavalle toimijalle, joka saa Taiteen edistämiskeskuksen toiminta-avustusta eikä peri näyttelyvuokraa tai vastaavaa maksua taiteilijoilta. Näyttelytoiminnan tulee olla laadukasta, ympärivuotista ja säännöllisesti avoinna yleisölle.

Omavastuuosuus ja hankkeen muu rahoitus

Tuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi taiteilijalle maksettavan näyttelypalkkion kokonaiskustannuksista. Avustuksen osuus voi olla korkeintaan 80 % näyttelypalkkion hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Vähintään 20 % taiteilijalle maksettavasta palkkiosta tulee olla hakijan omavastuuosuutta tai muuta ulkopuolista rahoitusta, joka tulee eritellä avustushakemuksessa. Näyttelypalkkioon käytettävä muu ulkopuolinen rahoitus ei voi olla valtion rahoitusta. Omavastuuosuus ei voi olla pienempi kuin arvonlisävero tai työnantajan sivukulut.

Esimerkki:
Avustuksen saaja maksaa näyttelypalkkion yhdelle taiteilijalle keskisuuressa näyttelytilassa 7 500 €.
Museoviraston avustuksen suuruus on enintään 6 000 € (80 %).
Avustuksen saajan omavastuuosuuden tai muun ulkopuolisen rahoituksen osuus on vähintään 1 500 € (20 %).
Huom. Esimerkissä ei ole huomioitu työnantajakuluja tai arvonlisäveroa, jotka vaihtelevat tapauskohtaisesti. Omavastuuosuuden suuruus riippuu siitä, maksetaanko palkkio taiteilijalle arvonlisäverollisella laskulla vaiko palkkana sekä siitä, onko avustuksen saaja arvonlisäverovelvollinen.

Esimerkkejä omavastuuosuuden laskemisesta


Mihin avustusta ei myönnetä?

Avustus on tarkoitettu tukemaan näyttelypalkkion maksamista ammattikuvataiteilijalle, jonka teoksia on esillä taidenäyttelyssä. Avustusta ei myönnetä:

 • Ei-ammattimaisten taiteilijoiden palkkioihin.
 • Muiden kuin elossa olevien luonnollisten henkilöiden palkkioihin.
 • Muille taiteenaloille kuin visuaaliseen taiteeseen.
 • Näyttelytilassa tai näyttelyn yhteydessä järjestettäviin muihin tapahtumiin tai esiintymisiin (poikkeuksena kuitenkin sellaiset näyttelypalkkion saajan itsensä esiintymiset, jotka ovat oleellinen osa varsinaista näyttelyä).
 • Näyttelykuratointiin, johon ei liity omilla teoksilla näyttelyyn osallistumista.
 • Teoshankintaan, joka jää avustuksen hakijan omistukseen.

Avustusta ei voi käyttää näyttelystä aiheutuviin muihin kuluihin. Muita kuluja ei myöskään voi sisällyttää näyttelypalkkion omavastuuosuuteen tai muun rahoituksen osuuteen. Tällaisia muita näyttelystä aiheutuvia kuluja ovat esimerkiksi:

  • Näyttelykorvaus (ns. Kuvasto-korvaus), joka on tekijänoikeuslain 2 §:n yksinoikeuden piirissä oleva korvaus teoksen julkisesta näyttämisestä.
  • Taiteilijan tai muiden henkilöiden matka- ja majoituskustannukset ja päivärahat.
  • Näyttelyä varten palkatun henkilöstön palkkakustannukset, vakinaisen henkilökunnan palkkakustannukset tai talkoo- tai vapaaehtoistyön laskennalliset kustannukset.
  • Teosten materiaali-, vakuutus- ja kuljetuskustannukset.
  • Laite- ja kalustomenot, materiaalit, tarvikkeet ja palvelut.
  • Tilakustannukset, hallintomenot, sisäisten palveluiden laskutus tai muut laskennalliset kustannukset.
  • Muut taidenäyttelyn tuottamisen kulut (mukaan lukien korvaukset taiteilijan omalle työryhmälle).

Hakijan omavastuuosuus tai muu ulkopuolinen rahoitus voi muodostua palkkana maksetun korvauksen työnantajasivukuluista taikka arvonlisäverosta silloin, kun näyttelypalkkio maksetaan arvonlisäverollisella laskulla. Arvonlisäveron voi kuitenkin sisällyttää kokonaiskustannuksiin vain, jos se jää avustuksen saajan lopullisesti maksettavaksi. Mikäli avustuksen saaja vähentää maksamansa arvonlisäverot verotuksessaan, arvonlisäveroa ei voi sisällyttää kokonaiskustannuksiin, edes omavastuuosuuteen. Kunnille myönnettävissä avustuksissa kokonaiskustannuksiin ei voi sisällyttää arvonlisäveroa. Omavastuuosuus ei voi olla pienempi kuin arvonlisävero tai työnantajan sivukulut.

Uutta avustusta ei myönnetä, jos hakijalla on selvittämättä näyttelypalkkioihin myönnettyjä avustuksia, joiden selvitysmääräpäivä on umpeutunut.

Avustusta voi hakea vain Museoviraston ilmoittamana hakuaikana. Hakuilmoitus julkaistaan Museoviraston verkkosivuilla. Avustushakemuksen tulee olla perillä Museoviraston ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.

Haku asiointipalvelussa

Avustukset haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelussa.

Asiointipalveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelun Suomi.fi-valtuusroolit ovat:

Valtionavustusten hakemisen valmistelu (organisaatio)

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella valtionavustusten hakemista ja avustuksiin liittyviä toimenpiteitä.

Valtionavustusten hakeminen (organisaatio)

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella valtionavustusten hakemista ja avustuksiin liittyviä toimenpiteitä, toimittaa ne käsiteltäväksi sekä peruuttaa hakemuksen.

Valtionavustusten hakeminen ja tietojen hallinnointi (organisaatio)

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella valtionavustusten hakemista ja avustuksiin liittyviä toimenpiteitä, toimittaa ne käsiteltäväksi sekä peruuttaa hakemuksen ja hallinnoida valtuuttajaan liittyviä tietoja.

Valitse kirjautumissivulla olevasta alasvetovalikosta virastoksi "MV". Klikkaa sen jälkeen Yhteisön puolesta asiointi -kuvaketta.

Kirjaudu asiointipalveluun: Yhteisöhakijoiden kirjautuminen asiointipalveluun

Ohjeita verkkoasiointiin (linkki)

Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeessa pyydetyt liitteet ja lähettää hakemuksen asiointipalvelun kautta Museovirastolle. Hakija saa avustuspäätöksen asiointipalveluun.

Hakija tekee tarvittaessa hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt asiointipalvelussa. Myös selvitys avustuksen käytöstä tehdään asiointipalvelussa.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 1 §:n julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisten asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia. Museovirastoon lähetetyt valtionavustuksiin liittyvät asiakirjat ovat laissa tarkoitettuja viranomaisen asiakirjoja. Myös asiointijärjestelmän kautta lähetetyt asiakirjat ovat julkisia, ellei niiden salassapidosta ole erikseen laissa säädetty. Ethän lähetä asiointijärjestelmän kautta asiakirjoja, jotka sisältävät julkisuuslain nojalla salassa pidettävää tietoa (esim. henkilön terveystietoja). Järjestelmän kautta ei tule lähettää myöskään henkilötunnuksia.

Sähköisen hakemuksen tulee sisältää seuraavat pakolliset liitteet:

 • Lyhyt suunnitelma, johon sisältyy näyttelyn kuvaus ja sen aikataulu sekä taiteilijan kuvaus tai lyhyt CV. Jos haetaan avustusta useampaan näyttelyhankkeeseen, yksityis- ja ryhmänäyttelyt sekä näyttelysarjat eritellään omiksi kokonaisuuksiksi.
 • Yhteisön toimintakertomus tai muu vastaava selvitys edelliseltä toimintakaudelta (muilta kuin ammatillisilta museoilta).

Kustannukset ja rahoitus lomakkeella

Vapaamuotoinen hakemus

Sähköinen hakemus asiointijärjestelmän kautta nopeuttaa asian käsittelyä huomattavasti. Mikäli hakija ei kuitenkaan voi hakea avustusta sähköisesti, vapaamuotoisen hakemuksen voi lähettää postitse tai tuoda Museovirastoon.

Postitse lähetetyn tai Museovirastoon toimitetun hakemuksen tulee olla perillä Museoviraston kirjaamossa haun viimeisenä päivänä klo 15.00 mennessä. Museoviraston postiosoite on Museovirasto, PL 913, 00101 Helsinki ja käyntiosoite Sturenkatu 2a, Helsinki.

Jos vapaamuotoinen hakemus halutaan toimittaa sähköisesti, se tulee olla perillä osoitteessa kirjaamo@museovirasto.fi haun viimeisenä päivänä klo 15.00 mennessä.

Vapaamuotoisen hakemuksen tulee sisältää:

  • Hakijan tiedot (hakijayhteisön nimi, museon tai näyttelytilan nimi, y-tunnus, osoite, tilinumero IBAN-muodossa, avustusasiaa hoitavan yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite).
  • Haettava määrä euroina.
  • Tiedot hakijan avoinnaolosta vuonna 2023 ja suunnitellusta avoinnaolosta vuodelle 2024.
  • Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma, johon sisältyy selvitys kokonaiskustannuksista, hakijan omavastuuosuudesta sekä muista samaan tarkoitukseen saaduista ja haetuista avustuksista. Kustannusarvion tulee sisältää palkkioiden erittely euroina taiteilijakohtaisesti. Jos avustusta haetaan näyttelypalkkion perusosan lisäksi lisäosan rahoitukseen, hakemuksessa on eriteltävä taiteilijakohtaisesti lisätyöt, joista palkkion lisäosa maksetaan, sekä perus- ja lisäosa euroina taiteilijakohtaisesti.
  • Lyhyt selvitys siitä, miten hanke osaltaan edistää opetus- ja kulttuuriministeriön linjaamia Museopoliittisen ohjelman 2030 tavoitteita ja miten YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteet huomioidaan hankkeen toteutuksessa.

Lisäksi vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää seuraavat pakolliset liitteet:

 • Riittävä selvitys nimenkirjoitusoikeudesta. Oikeushenkilön (säätiö, yhdistys, yhtiö tms.) puolesta valtionavustushakemuksen voivat allekirjoittaa henkilöt, joilla on oikeushenkilön nimenkirjoitusoikeus. Selvitykseksi hyväksytään enintään kolme kuukautta vanha ote yhdistys-, säätiö- tai kaupparekisteristä. Kunnan ja kuntayhtymän nimenkirjoitusoikeudesta määrätään näiden hallintosäännöissä.
 • Lyhyt suunnitelma, johon sisältyy näyttelyn kuvaus ja sen aikataulu sekä taiteilijan kuvaus tai lyhyt CV. Jos haetaan avustusta useampaan näyttelyhankkeeseen, yksityis- ja ryhmänäyttelyt sekä näyttelysarjat eritellään omiksi kokonaisuuksiksi.
 • Yhteisön toimintakertomus tai muu vastaava selvitys edelliseltä toimintakaudelta (muilta kuin ammatillisilta museoilta).

Avustushakemusten käsittely

Valtionavustusten myöntöharkinta perustuu valtionavustuslakiin, mahdolliseen erityislakiin, valtion talousarvion määrärahoja koskeviin momenttikohtaisiin perusteluihin ja hakuilmoituksessa ilmoitettuihin avustuksen myöntämisen välttämättömiin edellytyksiin ja avustuslajikohtaisiin myöntökriteereihin.

Hakemukset käsitellään Museovirastossa. Käsittelyaika kattaa ajan asian vireille tulosta sen ratkaisuun. Hakemus tulee vireille sen saavuttua Museoviraston kirjaamoon. Hakemusten varsinainen käsitteleminen alkaa kuitenkin vasta hakuajan päätyttyä.

Avustushakemukset arvioidaan avustushakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella. Hakija on vastuussa avustuksen hakuohjeisiin perehtymisestä ja hakemuksessa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Hakijan vastuulla on sisällyttää hakemukseen ohjeissa edellytetyt tiedot niin selkeästi, etteivät ne jätä tulkinnanvaraa.

Valtionavustushakemuksiin on liitettävä kaikki vaaditut liitteet. Tämä on välttämätöntä hakemusten käsittelyn ja keskinäisen vertailtavuuden vuoksi. Hakemusta voi täydentää myöhemmin, mutta mahdollisimman valmiit hakemukset nopeuttavat päätöksentekoa. Tietojen täydennys ja puuttuvat liitteet on pyydettäessä toimitettava viipymättä, ennen asian ratkaisua. Jos toimitettu hakemus on puutteellinen, hakijaa kehotetaan määräajassa täydentämään asiakirjaa, jollei se ole tarpeetonta asian ratkaisemiseksi. Hakemuksen lähettäjälle ilmoitetaan, miten hakemusta on täydennettävä. Hakija voi myös omasta aloitteestaan täydentää hakemustaan ja toimittaa käsittelyn kuluessa viranomaiselle asian ratkaisemisen kannalta tarpeellisia asiakirjoja. Ratkaisu voidaan tehdä, vaikka pyydettyjä lisäselvityksiä ei ole toimitettu annetun määräajan kuluessa. Täydentäminen ei saa vaarantaa hakijoiden yhdenvertaisuutta. Hakumääräajan päättymisen jälkeen ei saa esittää uusia vaatimuksia, vaan ainoastaan täydentää ajoissa lähetetyn hakemuksen puutteita.

Museoviraston avustuspäätös valmistellaan Museoalan kehittäminen -yksikössä. Päätösten valmistelussa tehdään tarvittaessa yhteistyötä eri viranomaisten ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Kaikista hakemuksista annetaan hakijalle päätös, johon voi vaatia oikaisua Museovirastolta. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Avustushakemusten käsittelyssä noudatetaan Museoviraston 10.9.2018 hyväksymää valtionavustusten menettelytapaohjetta.

Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti sähköisessä asiointipalvelussa. Ratkaisu annetaan pääsääntöisesti 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?

Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja hakemukset arvioidaan avustushakemuksessa annettujen tietojen perusteella.

Avustuksia päätettäessä vuoden 2024 aikana järjestettävät näyttelyt sekä näyttelypalkkioiden perusosan kattaminen ovat ensi sijalla.

Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet: näyttelyhankkeen tavoitteet ja toteuttamisedellytykset, näyttelyn kesto ja näyttelyyn osallistuvien taiteilijoiden lukumäärä sekä taiteilijan tekemä työmäärä. Avustus on tarkoitettu ammattikuvataiteilijoille.

Hakemusten arvioinnissa katsotaan lisäksi eduksi

 • Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän palkkiosuositusten huomioiminen museon ja taiteilijan välillä tehdyssä sopimuksessa.
 • YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden huomioiminen hankkeen toteutuksessa.
 • Jos näyttelyhanke osaltaan edistää opetus- ja kulttuuriministeriön linjaamia museopoliittisia tavoitteita 2030.

Avustuksen käyttötarkoitus

Avustus saadaan käyttää vain myöntöpäätöksessä mainitun näyttelypalkkion maksamiseen. Mikäli tämä perustelluista syistä on mahdotonta, on avustuksen saajan pyydettävä Museovirastolta asiointiliittymässä käyttötarkoituksen muutosta. Käyttötarkoitusta voi muuttaa ainoastaan toiselle taiteilijalle maksettavaan näyttelypalkkioon, ei muihin kuluihin. Hakemus on tehtävä siten, että päätös käyttötarkoituksen muutoksesta voidaan tehdä ennen avustuksen käyttöä muuttuneeseen käyttötarkoitukseen.

Avustuksen käyttöaika

Kevään hakukierroksella myönnetty avustus saadaan käyttää myöntövuoden ja sitä seuraavan vuoden aikana. Syksyn hakukierroksella myönnetty avustus saadaan käyttää myöntövuotta seuraavan ja sitä seuraavan vuoden aikana.

Mikäli avustusta erittäin perustelluista syistä ei voida käyttää kyseisenä aikana, on avustuksen saajan pyydettävä Museovirastolta lupa käyttöoikeuden siirtoon seuraavalle vuodelle asiointiliittymässä. Avustuksen siirtoa on anottava ennen avustuksen käyttöoikeuden loppumista.

Avustettavan hankkeen peruuntuminen

Avustetun hankkeen peruuntuessa on siitä tehtävä ilmoitus Museovirastoon mahdollisimman pian asian varmistuttua. Jos käyttötarkoituksen muutosta ei voi tehdä, avustus on palautettava. Jos avustuksen saaja ei ota avustusta vastaan, on siitä ilmoitettava viipymättä Museovirastolle.

Museoviraston myöntämän valtionavustuksen käytöstä tulee tehdä selvitys, joka toimitetaan Museovirastoon avustuspäätöksessä mainittuun päivämäärään mennessä. Selvitys avustuksen käytöstä tehdään asiointipalvelussa.

Muut kuin asiointipalvelun kautta avustusta hakeneet asiakkaat täyttävät Museoviraston verkkosivuilta löytyvän lomakkeen, joka lähetetään osoitteeseen: Museovirasto, PL 913, 00101 Helsinki tai sähköpostilla: kirjaamo@museovirasto.fi.

Katso ohjeet selvityksen tekemiseen tästä.