Selvitys valtionavustuksen käyttämisestä

Museoviraston myöntämän valtionavustuksen käytöstä tulee tehdä selvitys, joka toimitetaan Museovirastoon avustuspäätöksessä mainittuun päivämäärään mennessä.

Selvitys avustuksen käytöstä tehdään asiointiliittymässä.

Liitteeksi vaaditaan

  • Selostus tai raportti näyttelyhankkeen toteutumisesta.
  • Taiteilijan ja museon välillä tehty sopimus, jossa on sovittu näyttelyn osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista sekä näyttelypalkkion suuruudesta ja maksamisesta.

Liitteistä tulee käydä ilmi näyttelypalkkion osalta, keiden ja millaisesta työpanoksesta on kyse. Selvityksessä tulee selkeästi kertoa taiteilijalle maksetun palkkion suuruus sekä kuinka paljon työnantajakuluja tai arvonlisäveroa palkkiosta on maksettu ja sisältyikö se omarahoitusosuuteen. Selvityksen ei tarvitse olla pitkä, mutta sen tulee antaa selkeä ja riittävä kuva siitä, mitä avustuksella on tehty ja saatu aikaan.

Tositteita ei liitetä selvitykseen, vaan ne tulee säilyttää hyvää kirjanpitotapaa noudattaen avustuksensaajan hallussa kuusi vuotta. Museovirasto tekee tarkastuksia ja pyytää kuitteja tarvittaessa.

Näyttelypalkkion kustannuksista hyväksytään avustuksella katettaviksi avustuspäätöksessä ilmoitetun summan verran, kuitenkin enintään 80 % toteutuneista hyväksytyistä näyttelypalkkiokustannuksista. Museon omarahoitusosuuden tai muun ulkopuolisen rahoituksen tulee olla vähintään 20 % taiteilijalle maksettavasta palkkiosta. Mikäli hanke toteutuu hakuvaiheessa esitettyä pienemmin kustannuksin, avustuksen saaja on velvollinen palauttamaan liikaa maksetun osuuden avustuksesta.

Esimerkki:
Näyttelypalkkion kokonaiskustannukset hakemuksessa 7 500 €.
Museoviraston avustus enintään 6 000 € (80 %).
Hakijan omarahoituksen tai muun rahoituksen osuus 1 500 € (20 %).
Selvityksen mukaan taiteilijalle on maksettu näyttelypalkkiota 6 000 €.
Avustuksella saa kattaa enintään 80 % näyttelypalkkiosta (4 800 €).
Museovirasto perii takaisin 1 200 € (20 % avustuksesta).

Hyväksyttäviksi menoiksi katsotaan kohtuullinen taiteilijalle rahapalkkana tai laskulla maksettava näyttelypalkkio. Palkkiota ei voi maksaa palkkatuella tai muulla työllistämistuella palkatulle taiteilijalle. Palkkiota ei voi maksaa lahjakorteilla tai luontoisetuina.

Hyväksyttäviä menoja eivät ole näyttelykorvaus (ns. Kuvasto-korvaus), matka- ja majoituskustannukset ja päivärahat, teosten materiaali-, vakuutus- ja kuljetuskustannukset, näyttelytilassa järjestettävät muut tapahtumat, näyttelyä varten palkatun henkilöstön palkkakustannukset, vakinaisen henkilökunnan palkkakustannukset tai talkoo- tai vapaaehtoistyön laskennalliset kustannukset, laite- ja kalustomenot, materiaalit, tarvikkeet ja palvelut sekä kuntien tai kuntien omistamien yhtiöiden tilakustannukset, hallintomenot, sisäisten palveluiden laskutus tai muut laskennalliset kustannukset. Myöskään näyttelypalkkion oman tai muun rahoituksen osuutta ei voi kohdistaa muiden kulujen kattamiseen.

Museon omarahoitusosuus tai muu ulkopuolinen rahoitus voi muodostua palkkana maksetun korvauksen työnantajasivukuluista tai arvonlisäverosta, jos näyttelypalkkio maksetaan arvonlisäverollisella laskulla. Arvonlisäveron voi kuitenkin sisällyttää omarahoitusosuuteen vain, jos se jää avustuksen saajan lopullisesti maksettavaksi. Mikäli avustuksen saaja vähentää verotuksessaan maksamansa arvonlisäverot, omarahoitusosuuteenkaan ei voi sisällyttää arvonlisäveroa. Kunnille myönnettävissä avustuksissa omarahoitusosuuteen ei voi sisällyttää arvonlisäveroa, vaan tällöin koko näyttelypalkkio omarahoitusosuus mukaan lukien tulee olla taiteilijalle maksettavaa palkkiota.

Tutustu myös avustuksen käyttöä koskeviin ehtoihin ja määräyksiin.

Lisätietoa: museoavustus@museovirasto.fi