Selvitys valtionavustuksen käyttämisestä - Museovirasto Selvitys valtionavustuksen käyttämisestä

Selvitys valtionavustuksen käyttämisestä

Museoviraston myöntämän valtionavustuksen käytöstä tulee tehdä selvitys, joka toimitetaan Museovirastoon avustuspäätöksessä mainittuun päivämäärään mennessä.

Selvitys avustuksen käytöstä tehdään asiointiliittymässä.

Liitteeksi vaaditaan

  • selostus tai raportti näyttelyhankkeen toteutumisesta
  • taiteilijan ja museon välillä tehty sopimus.

Liitteistä tulee käydä ilmi näyttelypalkkion osalta, keiden ja millaisesta työpanoksesta on kyse, minkä verran palkkiota on maksettu ja onko palkkio maksettu palkkana / palkkiona vai arvonlisäverollisella laskulla. Selvityksen ei tarvitse olla pitkä, mutta sen tulee antaa selkeä ja riittävä kuva siitä, mitä avustuksella on tehty ja saatu aikaan.

Tositteita ei liitetä selvitykseen, vaan ne tulee säilyttää hyvää kirjanpitotapaa noudattaen avustuksensaajan hallussa kuusi vuotta. Museovirasto tekee tarkastuksia ja pyytää kuitteja tarvittaessa.

Näyttelypalkkion kustannuksista hyväksytään avustuksella katettaviksi avustuspäätöksessä ilmoitetun summan verran, kuitenkin enintään 80 % toteutuneista hyväksytyistä näyttelypalkkiokustannuksista. Museon omarahoitusosuuden tai muun ulkopuolisen rahoituksen tulee olla vähintään 20 % taiteilijalle maksettavasta palkkiosta. Mikäli hanke toteutuu hakuvaiheessa esitettyä pienemmin kustannuksin, avustuksen saaja on velvollinen palauttamaan liikaa maksetun osuuden avustuksesta.

Esimerkki:
Näyttelypalkkion kokonaiskustannukset hakemuksessa 7 500 €.
Museoviraston avustus enintään 6 000 € (80 %).
Hakijan omarahoituksen tai muun rahoituksen osuus 1 500 € (20 %).
Selvityksen mukaan taiteilijalle on maksettu näyttelypalkkiota 6 000 €.
Avustuksella saa kattaa enintään 80 % näyttelypalkkiosta (4 800 €).
Museovirasto perii takaisin 1 200 € (20 % avustuksesta).

Hyväksyttäviksi menoiksi katsotaan kohtuullinen taiteilijalle rahapalkkana tai laskulla maksettava näyttelypalkkio. Palkkiota ei voi maksaa palkkatuella tai muulla työllistämistuella palkatulle taiteilijalle. Palkkiota ei voi maksaa lahjakorteilla tai luontoisetuina.

Hyväksyttäviä menoja eivät ole näyttelykorvaus (ns. Kuvasto-korvaus), matka- ja majoituskustannukset ja päivärahat, teosten materiaali-, vakuutus- ja kuljetuskustannukset, näyttelytilassa järjestettävät muut tapahtumat, näyttelyä varten palkatun henkilöstön palkkakustannukset, vakinaisen henkilökunnan palkkakustannukset tai talkoo- tai vapaaehtoistyön laskennalliset kustannukset, laite- ja kalustomenot, materiaalit, tarvikkeet ja palvelut sekä kuntien tai kuntien omistamien yhtiöiden tilakustannukset, hallintomenot, sisäisten palveluiden laskutus tai muut laskennalliset kustannukset.

Arvonlisävero hyväksytään avustettavaksi kustannukseksi vain, jos se jää avustuksen saajan lopullisesti maksettavaksi. Toisin sanoen, mikäli avustuksen saaja vähentää verotuksessaan maksamansa arvonlisäverot, avustettavalle kohteelle hyväksytään kustannus nettomääräisenä, eli se mikä tosiasiallisesti maksettiin. Kunnille myönnettävissä avustuksissa hyväksytään vain arvonlisäverottomat kustannukset.

Tutustu myös avustuksen käyttöä koskeviin ehtoihin ja määräyksiin.

Lisätietoa: museoavustus@museovirasto.fi