1200Px Ruijan Polku Kesakuussa 2017. Kuvaaja: Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Jari Kolehmainen 2017

Ohjeet

Kulttuuriympäristökohteiden hoitoavustusten hakuohjeet 2018

Mitä avustuksilla tavoitellaan? 

Avustusten tavoitteena on mahdollistaa kulttuuriympäristön ja -maiseman erilaisten kohteiden säilyminen. Avustus on tarkoitettu erityisesti niiden kulttuuriympäristökohteiden säilyttämiseen, joiden hoitoon ja ylläpitoon ei ole haettavissa tukea muista valtion avustuksista.

Kuka voi hakea avustusta?

Avustusta voi hakea kulttuuriperintökohteen omistava
• yksityishenkilö 
• oikeustoimikelpoinen yhteisö, ei kuitenkaan julkisyhteisö (valtio, kunta, seurakunta) eikä museo

Millaisiin kohteisiin avustusta voi hakea?

Avustettavia kohteita ovat selvästi rajautuvat kulttuuriympäristökokonaisuudet ja kulttuurimaiseman rakennetut kohteet. Näitä ovat esimerkiksi historialliset puutarhat ja puistot rakenteineen, liikkumisen ja elämisen synnyttämät rakennelmat ja rakennetut perinnemaisemat. 

Mihin tarkoitukseen avustusta voi hakea?

Avustusta myönnetään konservointiin (säilyttäminen sellaisenaan/kunnon huononemisen ehkäiseminen). Tämä on perusteltua kohteissa, joissa restaurointia ei katsota säilymisen kannalta olennaiseksi toimenpiteeksi. Lisäksi avustusta myönnetään hoitoon, jossa kohde ja sen ympäristö kunnostetaan kohteen säilymisen edellyttämällä tavalla. Avustusta myönnetään myös restaurointiin (entisöinti, entistäminen), jolla tarkoitetaan kohteen tai sen osan kulttuurihistoriallisen arvon (esimerkiksi alkuperäisyys) säilyttävää korjaamista. Edelleen avustusta voidaan myöntää konservoinnin, hoidon ja restauroinnin suunnittelemiseen ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin.

Konservointi, hoito ja restaurointi perustuvat aina kohteesta hankittuun dokumentoituun tietoon ja/tai historiallisiin lähteisiin. Muut kuin kohteen historiaan kuuluvat materiaalit, menetelmät ja tekniikat voivat vain poikkeustapauksessa olla osa säilyttämiseen liittyviä toimenpiteitä. Niiden suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon säilytettävän kohteen historialliset arvot ja toimenpiteiden tulee olla kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisia. 

Avustuksen hakijan tulee selvittää ja tarvittaessa hakea toiminnassa tarvittavat luvat ennen avustettavan toiminnan aloittamista.

Miten avustusta haetaan?

Avustusta voi hakea vain Museoviraston ilmoittamana hakuaikana. Hakuilmoitus julkaistaan Museoviraston verkkosivuilla.
Avustushakemuksen tulee olla perillä Museoviraston ilmoittamaan määräaikaan mennessä, myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.

Museovirasto on ottanut käyttöön sähköisen valtionavustusten hakujärjestelmän (asiointipalvelu), jonka kautta avustukset haetaan ja hallinnoidaan kokonaisuudessaan. Avustushakemukset lähetetään Museovirastoon sähköisen asiointipalvelun kautta. Ohjeita verkkoasiointiin löytyy tästä.

Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta Museovirastolle. Museovirasto lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Mikäli hakija ei voi hakea avustusta sähköisesti, hakemuksen voi lähettää postitse tai tuoda hakemuksen Museovirastoon. Hakemuksessa tulee olla hakijan tiedot ((nimi ja osoite, sähköposti ja puhelinnumero sekä pankkitili IBAN muodossa), kuvaus kohteesta ja sen historiasta, hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä työsuunnitelma, josta käyvät ilmi hankkeen toimijat sekä milloin ja miten työt tehdään.

Postitse lähetetyn hakemuksen tulee olla perillä Museoviraston kirjaamossa haun viimeisenä päivänä klo 15.00 mennessä. Museoviraston postiosoite on Museovirasto, PL 913, 00101 Helsinki ja käyntiosoite Sturenkatu 2a, Helsinki.

Jos vapaamuotoinen hakemus halutaan toimittaa sähköisesti, se tulee lähettää osoitteeseen kirjaamo@museovirasto.fi haun viimeiseen päivään klo 15.00 mennessä.

Avustuksen suuruus

Tuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. 

Kohteen säilyminen kulttuuriympäristössä perustuu omistajan omaehtoiseen toimintaan. Myönnettävä avustus voi aina olla vain osa hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. 

Avustuksen osuus hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista voi olla korkeintaan 50 % avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista menoista. Avustus ei myöskään yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien menojen määrää. Hyväksyttävät menot määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä.

Kuka ei voi hakea? 

• Museot kulttuuriympäristökohteidensa konservointiin, hoitoon, restaurointiin, dokumentointiin tai tutkimukseen.     
• Julkisyhteisöt (valtio, kunta, seurakunta) omistamiensa tai hallitsemiensa kulttuuriympäristökohteiden konservointiin, hoitoon, restaurointiin, dokumentointiin tai tutkimukseen.      

Avustuksia ei myönnetä hankkeisiin, joihin voi saada avustusta Maaseutuvirastosta, alueellisesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta, maa ja -metsätalousministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, ympäristöministeriöstä tai Museoviraston muista avustuksista. 

Kunnan, yhdistyksen tai säätiön omistuksessa olevat lakisääteisen valtionosuuden ulkopuolella olevat museot voivat hakea Museovirastosta avustuksia paikallismuseoiden hankkeisiin.  

Museovirasto myöntää avustuksia myös yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin

Lisäksi päätoimisesti ja ammatillisesti hoidetut kunnan, yhdistyksen tai säätiön museot voivat hakea avustusta museoiden innovatiivisin hankkeisiin.

Mihin tarkoitukseen avustusta ei myönnetä?

• Toimenpiteisiin, jotka vähentävät kulttuuriympäristökohteen historiallista arvoa. Tällaisia ovat esimerkiksi kaikki kohteen ominaispiirteitä tai luonnetta muuttavat toimenpiteet.
• Toimenpiteisiin, jotka ovat perusparannuksia tai kohteen normaalista käytöstä aiheutuvia ylläpitotarpeita. 
• Työssä käytettävien koneiden, laitteiden, työkalujen tai varusteiden (esim. telineet ja katokset) hankinnasta tai vuokraamisesta aiheutuviin kustannuksiin, ei myöskään sivukuluihin kuten matkakuluihin tai sähkölaskuihin, ellei avustuspäätöksessä niitä erikseen mainita.
• Talkoista aiheutuneisiin kustannuksiin. 
• Kadonneen tai tuhoutuneen kohteen uudelleen rakentamiseen (rekonstruktio), jolla tarkoitetaan laajamittaista, yhdellä kertaa tehtävää uudisrakentamiseen verrattavaa toimenpidettä. 

Avustushakemusten käsittely

Valtionavustusten myöntöharkinta perustuu valtionavustuslakiin, mahdolliseen erityislakiin, valtion talousarvion määrärahoja koskeviin momenttikohtaisiin perusteluihin ja hakuilmoituksessa ilmoitettuihin avustuksen myöntämisen välttämättömiin edellytyksiin ja avustuslajikohtaisiin myöntökriteereihin. 

Hakemukset käsitellään Museovirastossa. Käsittelyaika kattaa ajan asian vireille tulosta sen ratkaisuun. Hakemus tulee vireille sen saavuttua Museoviraston kirjaamoon. Hakemusten varsinainen käsitteleminen alkaa kuitenkin vasta hakuajan päätyttyä. 

Valtionavustushakemuksiin on liitettävä kaikki vaaditut asiakirjat. Tämä on välttämätöntä hakemusten käsittelyn ja keskinäisien vertailtavuuden vuoksi. Hakemusta voi täydentää myöhemmin, mutta mahdollisimman täydelliset hakemukset nopeuttavat päätöksentekoa. Tietojen täydennys ja puuttuvat liitteet on pyydettäessä toimitettava ennen asian ratkaisua. Jos toimitettu hakemus on puutteellinen, hakijaa kehotetaan määräajassa täydentämään asiakirjaa, jollei se ole tarpeetonta asian ratkaisemiseksi. 

Hakemusasiakirjan lähettäjälle ilmoitetaan, miten asiakirjaa on täydennettävä. Hakija voi myös omasta aloitteestaan täydentää hakemustaan ja toimittaa käsittelyn kuluessa viranomaiselle asian ratkaisemisen kannalta tarpeellisia asiakirjoja. Ratkaisu voidaan tehdä, vaikka pyydettyjä lisäselvityksiä ei ole toimitettu annetun määräajan kuluessa. Täydentäminen ei saa vaarantaa hakijoiden yhdenvertaisuutta. Hakumääräajan päättymisen jälkeen ei saa esittää uusia vaatimuksia, vaan ainoastaan täydentää ajoissa lähetetyn hakemuksen puutteita.

Museoviraston avustuspäätös valmistellaan Kulttuuriympäristöpalvelut-osastolla. Päätösten valmistelussa tehdään tarvittaessa yhteistyötä eri viranomaisten ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Museovirasto voi harkintansa mukaan hakijan suostumuksella myös siirtää hakemuksen toisen viranomaisen käsiteltäväksi.

Kaikista hakemuksista annetaan hakijalle päätös, johon voi vaatia oikaisua Museovirastolta. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Avustushakemusten käsittelyssä noudatetaan Museoviraston 16.3.2015 hyväksymää valtionavustusten menettelytapaohjetta. 

Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti sähköisessä asiointipalvelussa. Ratkaisu annetaan 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?

Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja hakemukset arvioidaan avustushakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella. Avustettavuus määräytyy kohteen historiallisten arvojen sekä esitettyjen toimenpiteiden vaikuttavuuden ja hankkeen laadun arvioinnin tuloksena.

Jokaisella hakemuksella on vähintään yksi arvioija. Hakemusten laadullisessa arvioinnissa (ns. vertaisarviointi) kiinnitetään huomioita seuraaviin tekijöihin:

Kohteen arvo 
• Valtakunnallisesti merkittävä kohde, jonka historiallinen arvo, edustavuus sekä lähde- ja dokumentaatioarvo on kiitettävä; lailla tai asetuksella suojeltu kohde; "kärkihanke"; "uniikki kohde"
• Valtakunnallisesti merkittävä kohde, jonka historiallinen arvo, edustavuus sekä lähde- ja dokumentaatioarvo on hyvä; lailla tai asetuksella suojeltu kohde; ´uniikki kohde´
• Kohteella on maakunnallista merkitystä, edustavuus sekä lähde- ja dokumentaatioarvo on hyvä tai tyydyttävä 
• Kohteella on maakunnallista tai paikallista tunnettuutta, kohteen merkitys ja edustavuus on hyvä tai tyydyttävä
• Kohteella ei ole merkittävyyttä ja/tai lähde- ja dokumentaatioarvoa, tai niitä ei pystytä hakemuksen perusteella määrittämään

Hankkeen vaikutus kohteen säilymiseen 
• Valikoidut ja kohdennetut kohteen tuhoutumiselta pelastavat toimenpiteet
• Toimenpiteet, joilla pysäytetään tai poistetaan säilymiseen vaikuttavia uhkia ja/tai torjutaan äkillisiä muutoksia ja/tai ehkäistään vaurioitumista ennalta
• Toimenpiteet, joilla palautetaan tai säilytetään kohteen historialliset arvot
• Toimenpiteet, joilla parannetaan kohteen säilymistä sellaisenaan. Toimenpiteet, joilla parannetaan kohteen ympäristöä säilymisen turvaamiseksi.
• Toimenpiteet, joilla palautetaan kohteen tila alkuperäistä lähelle 

Hankkeen toteutustapa 
• Esimerkillisesti suunniteltu, valmisteltu ja budjetoitu hanke
• Hyvin suunniteltu, valmisteltu ja budjetoitu hanke
• Hanke on keskeisten materiaali-, palkkio- ja palkkakulujen osalta hyväksyttävissä pienistä puutteista huolimatta
• Vaillinaisesti suunniteltu, valmistelu ja budjetoitu hanke 
• Hankkeella ei ole kunnollista suunnitelmaa ja/tai budjettia

Lisäksi arvioinnissa voidaan kiinnittää huomiota hankkeen 
• Taloudelliseen vaikuttavuuteen (esim. työllistävä / työpaikkoja varmistava vaikutus)
• Sosiaaliseen vaikuttavuuteen (esim. yhteisöllisyys)
• Perinnettä elvyttäviin tai säilyttäviin tekijöihin (esim. töiden dokumentointi tai koulutus).

Toimenpiteet myönteisen päätöksen jälkeen 

Avustuksen käytön valvonta 
Museovirasto nimeää avustuspäätöksessä kohteelle valvojan. Avustuksen saajan tulee olla yhteydessä avustuspäätöksessä nimettyyn valvojaan ennen töiden aloittamista. Valvoja tarkastaa suunnitelmat ja lisäohjeet sekä antaa luvan töiden aloittamiselle. 

Työn valmistuttua tulee olla uudelleen yhteydessä valvojaan, jonka kanssa sovitaan lopputarkastuksesta. Valvoja tarkastaa työt niiden valmistuttua. 

Myönnettyä avustusta ei voi maksaa avustuksensaajalle ilman valvojan töiden hyväksyntää ja lopputarkastusta.

Avustuksen maksatus 
Museovirasto maksaa avustuksen yhdessä erässä sen jälkeen, kun avustuspäätöksessä mainitut työt ovat valmiit, valvoja on ne hyväksynyt ja avustuksen saaja on toimittanut Museovirastoon selvityksen avustuksen käytöstä sekä maksatuspyynnön.

Museoviraston myöntämän valtionavustuksen käytöstä tehdään selvitys, joka tulee toimittaa Museovirastoon avustuspäätöksessä mainittuun päivämäärään mennessä. Selvitys avustuksen käytöstä tehdään asiointiliittymässä. 

Avustusta maksetaan avustuspäätöksessä ilmoitetun summan verran kuitenkin enintään 50 % toteutuneista hyväksytyistä kustannuksista, mikäli hanke toteutuu hakuvaiheessa esitettyä pienemmin kustannuksin. 

Selvityksen liitteenä tulee olla tilintarkastajan lausunto avustuksen käyttämisestä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Tilintarkastajan lausunto pyydetään vain niiltä avustuksen saajilta, joilta tilintarkastuslaki edellyttää auktorisoidun tilintarkastajan tarkastamaa tilinpäätöstä. Lausunto pyydetään silloin kun avustuksen määrä on vähintään 40 000 euroa. Auktorisoitu tilintarkastaja edellytetään, jos päättyneellä tai sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt enemmän kuin yksi seuraavista kokorajoista
• Taseen loppusumma 100 000 euroa
• Liikevaihto tai sitä vastaava tuotto 200 000 euroa
• Palveluksessa keskimäärin kolme henkilöä

Hankkeen kuitteja ja muita tositteita ei liitetä selvitykseen, vaan ne tulee säilyttää hyvää kirjanpitotapaa noudattaen avustuksensaajan hallussa kuusi vuotta. Museovirasto tekee tarkastuksia ja pyytää kuitteja tarvittaessa.  

Selvityksen lisäksi avustuksen saajan tulee tehdä maksatuspyyntö, joka tehdään asiointiliittymässä.