Ulkomaalaus . Kuvaaja: Museovirasto / Restaurointikuvasto

Ehdot

Rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustukset 2019

Hakemusasiakirjojen julkisuus

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 1 §:n julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. Lain tarkoituksena on 3 §:n mukaan toteuttaa avoimuutta ja hyvää tiedonhallintatapaa viranomaisten toiminnassa sekä antaa yksilölle ja yhteisöille mahdollisuus valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä, muodostaa vapaasti mielipiteensä ja vaikuttaa julkisen vallan käyttöön ja valvoa oikeuksiaan ja etujaan. Museovirastoon jätetyt valtionavustushakemukset ovat laissa tarkoitettuja viranomaisen asiakirjoja.


Museovirastoon toimitettu avustushakemus tulee julkiseksi, kun Museovirasto on sen vastaanottanut. Julkinen asiakirja voi sisältää ehdottomasti salassa pidettäviä ja harkinnanvaraisesti julkisia osia. Harkinnanvaraisesti julkiset asiakirjat voivat olla joko lähtökohtaisesti julkisia tai lähtökohtaisesti salassa pidettäviä.

Velvollisuus noudattaa hankintalakia

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.


Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.

Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia. (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016)

Avustuksen käyttöä koskevat määräykset

Avustusta ei myönnetä ennen hakuajan päättymispäivää tehtyihin tai aloitettuihin töihin. Avustettavan rakennuksen tai alueen ominaisluonteen ja historiallisen aitouden on säilyttävä. Korjattaessa sallitaan vain pienet muutokset. Työt on tehtävä perinteisin tai niitä vastaavin työmenetelmin ja rakenteellisin ratkaisuin ja niissä on käytettävä alkuperäisiä tai vastaavia materiaaleja.


Rakentamiseen tarvittavat luvat on haettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta ennen hankkeeseen ryhtymistä. Tarvittavat lausunnot tulee pyytää ennen avustuksen hakemista. Avustuspäätös ei ole Museoviraston lausunto lupa-asiassa.

Avustus estää vaikutusaikanaan (myöntövuosi ja kaksi seuraavaa kalenterivuotta) kotitalousvähennyksen korjausmenoista niissä kohteissa, joihin avustusta on myönnetty. Kohteella tarkoitetaan sitä rakennuksen osaa (esimerkiksi kattoa, ikkunoita tai julkisivua) jonka kunnostukseen tai entistämiseen avustus on myönnetty.

Avustuskohteissa tehtäviin töihin ei pääsääntöisesti ole mahdollista käyttää palkkatuella tai muulla työllistämistuella palkattua työvoimaa.

Avustuksen voi käyttää ainoastaan avustuspäätöksessä mainitusta käyttötarkoituksesta aiheutuviin menoihin päätöksessä mainitun ajan kuluessa. Jos käyttötarkoitusta on perustelluista syistä tarpeen muuttaa, ja jos avustuspäätöksessä nimetty kohteen valvoja muutosta puoltaa, tulee avustuksen saajan pyytää Museovirastolta käyttötarkoituksen muutosta kirjallisesti. Avustuksen saajan tulee odottaa uutta päätöstä ennen töiden aloittamista.

Jos kohteen omistaja vaihtuu, voidaan avustus siirtää uuden omistajan käytettäväksi avustuspäätöksessä mainittujen toimenpiteiden toteuttamiseksi annetun määräajan kuitenkaan muuttumatta. Ilmoitus omistajan vaihtumisesta tehdään kirjallisesti Museovirastoon. Mukaan on liitettävä avustuksen saaneen, aiemman omistajan allekirjoitettu suostumus avustuksen siirtämisestä uudelle omistajalle.
Oikeus saada maksatus myönnetystä valtionavustuksesta raukeaa, jos valtionavustuksen saaja ei ole esittänyt valtionavustuksen maksamista varten hyväksyttävää selvitystä asetetussa määräajassa.

Valtionavustuksen saajan tulee ilmoittaa viipymättä kirjallisesti valtionapuviranomaiselle valtionavustuksen käyttötarkoituksen toteutumiseen vaikuttavasta muutoksesta tai muusta valtionavustuksen käyttöön vaikuttavasta muutoksesta.

Valtionavustuksen saajan tulee antaa valtionapuviranomaiselle valtionavustuspäätöksen ehtojen noudattamisen valvomiseksi oikeat ja riittävät tiedot. Avustuksen saajan on tarvittaessa annettava Museovirastolle avustuksen käytön valvonnan kannalta kaikki tarpeelliset tili- ja seurantatiedot, asiakirjat, tallenteet ja muu aineisto sekä muutoinkin avustettava tarkastuksessa. Museoviraston edustajalle on varattava tarvittaessa tilaisuus tarkastaa avustuksen saajan varainkäyttöä ja toimintaa valtionavustuksen käytön ja ehtojen täyttämisen selvittämiseksi.

Jos valtionavustus on myönnetty tiettyä valtionavustuspäätöksessä määriteltyä käyttötarkoitusta varten käytettävän omaisuuden hankintaan tai perusparannukseen, omaisuutta ei saa käyttää pysyvästi muuhun kuin valtionavustuspäätöksessä määriteltyyn käyttötarkoitukseen eikä omaisuuden omistus- tai hallintaoikeutta luovuttaa toiselle valtionavustuspäätöksessä määrättynä valtionavustuksen kohteena olevan omaisuuden käyttöaikana. Valtionavustuspäätöksessä valtionavustuksen kohteena olevan omaisuuden käyttöajaksi saadaan määrätä enintään kolmekymmentä vuotta valtionavustuksen tai sen viimeisen erän maksamisesta. Mikäli päätöksessä ei ole asetettu yllämainittua käyttöaikaa, ei päätös rajoita kohteen käyttöä tai luovutusta.

Avustuksen takaisinperintä

Avustetun hankkeen peruuntuessa on siitä tehtävä ilmoitus Museovirastoon mahdollisimman pian asian varmistuttua.

Jos avustus on käytetty vastoin sille määrättyä käyttötarkoitusta tai jos avustuksen saaja on avustusta hakiessaan antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja tai salannut tietoja ja menettelyllä on ollut vaikutusta avustuksen myöntämiseen tai ehtojen asettamiseen tai avustus on muutoin suoritettu virheellisin edellytyksin tai perusteettomasti, määrätään avustus takaisin perittäväksi.

Museovirasto voi määrätä avustuksen tai osan siitä takaisin perittäväksi myös silloin, jos avustukselle muutoin asetettuja ehtoja ei ole noudatettu.

Sovellettu lainsäädäntö

Valtionavustuslaissa (668/2001) säädetään niistä perusteista ja menettelyistä, joita noudatetaan valtionavustuksia myönnettäessä.


Avustuksen myöntämiseen, käyttöön ja valvontaan liittyen noudatetaan lisäksi
• Hallintolakia (434/2003)
• Hallintolainkäyttölakia (586/1996)
• Henkilötietolakia (523/1999)
• Lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)
• Asetusta viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999)
• Lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)
• Lakia sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)
• Asetusta valtion talousarviosta (1243/1992)

Lait ja asetukset löytyvät osoitteesta www.finlex.fi