20190520 124244

Kenen kirkko? Uskonnollisen kulttuuriperinnön muuttuvat merkitykset

5-6.3.2020 Kansallismuseon auditorio, Helsinki

Esitelmäkutsu

Kaikkialla Euroopassa, myös Suomessa, kirkkoja ja muita uskonnollisia rakennuksia käytetään yhä enemmän muihin kuin jumalanpalvelustarkoituksiin. Niissä järjestetään konsertteja ja muita tapahtumia, mutta niitä on muutettu myös kokonaan maalliseen käyttöön. Samalla kun aineellista että aineetonta uskonnollista kulttuuriperintöä arvostetaan, perinteitä halutaan myös uudistaa ja kirkkotilojen käyttöä monipuolistaa. Maallistumisen vahvistuminen, uskonnollisuuden muuttuminen ja moninaistuminen ovat todellisuutta, jonka vaikutukset heijastuvat yhä vahvemmin uskonnolliseen kulttuuriperintöön, sille annettuihin merkityksiin ja sen säilymiseen.

Museoviraston, Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen ja Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian oppiaineen yhteistyössä järjestämässä seminaarissa pohditaan uskonnolliseen kulttuuriperintöön liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä unohtamatta kuitenkaan, että uskonnollinen kulttuuriperintö, yhtä lailla rakennukset ja niiden ympäristöt kuin kirkkotaide ja kirkollinen esineistö, ovat kokeneet käyttöön ja merkityksiin liittyviä muutoksia myös aikaisemmissa historian vaiheissa. Seminaarin yhteydessä järjestetään myös Jyväskylän yliopiston taidehistorian professori Heikki Hangan 60-vuotisjuhlasessio.

Kutsumme seminaariin teemaan liittyviä esitelmäehdotuksia sekä ajankohtaista että historiallisista aiheista. Esitelmät voivat käsitellä aineetonta tai aineellista uskonnollista kulttuuriperintöä, perinteitä, rakennuksia tai esineitä ja niihin liittyviä konkreettisia tai merkityksiin liittyviä muutoksia. Lähestymistapa voi olla tieteellinen tai käytännönläheinen. Esitelmäkutsu on avoin kaikille tieteenaloille ja lähestymistavoille. Seminaarin yhteydessä on mahdollista esitellä teemaan liittyviä tutkimuksia, projekteja tai hankkeita myös posterisessiossa.

Mahdollisia aiheita:

Kirkkotilan uudistaminen ennen ja nyt

Muutos ja pysyvyys uskonnollisessa kulttuuriperinnössä

Uskonnollisen rakennusperinnön vaaliminen, käyttö ja hoito

Uskonnollisen ja maallisen kohtaaminen

Kulttuuriperintö välittäjänä uskonnollisten ja maallisten yhteisöjen välillä

Aineettoman ja aineellisen suhde uskonnollisessa kulttuuriperinnössä

Uskonnollisten rakennusten, niiden rakentamisen ja niihin liittyvän toiminnan vaikutukset maisemaan

Katoliset esineet evankelis-luterilaisessa kirkossa

Esineellisen kulttuuriperinnön vaaliminen kirkoissa

Uskonnollisen kulttuuriperinnön tuhoutuminen

Ihanteiden muutokset kirkkotaiteessa ja kirkollisessa esineistössä


Esitelmä- tai posteriehdotusten pituus on 200-250 sanaa. Päivien suunnittelutyöryhmä kokoaa saapuneista ehdotuksista sopivia kokonaisuuksia. Seminaarikieli on suomi, mutta esitelmien ja postereiden kieli voi olla myös ruotsi tai englanti.

Pyydämme lähettämään esitelmä- tai posteriehdotukset viimeistään 30.10.2019.

Lisätietoja: erikoisasiantuntija Satu Kähkönen, Museovirasto, satu.kahkonen@museovirasto.fi

Lähetä ehdotuksesi tästä