Ansökan om användningstillstånd, arkiv

Med den här blanketten ansöker du om att få undersöka arkeologiska föremålssamlingar, bild- eller arkivmaterial och publikationer vars användning är begränsad på grund av dataskyddsskäl eller dåligt skick.

Tyvärr funkar inte formuläret med Internet Explorer. Du kan fylla formuläret med webbläsare som Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Användningssyfte*

bl.a. examensarbetets ämne, läroämne och universitet

Material som ska undersökas*

Till exempel arkeologiska föremålssamlingar, historisk bildsamling

Vid behov kan t.ex. KM-nummerlistan lämnas in som en separat bilaga.

Du kan bifoga upp till 5 filer.

t.ex. publiceringsår

om denna uppgift känns till

Beskriv ämnet så noggrant och tydligt som möjligt.

t.ex. publikation där de bilder som söks har publicerats eller där det finns hänvisningar till det material som söks.

Försäkran

Jag försäkrar att de uppgifter jag uppgett är korrekta. Jag förbinder mig att följa de regler för användning och materialspecifika anvisningar som getts av avdelningen Arkiv- och informationstjänster, upphovsrätts- och dataskyddslagstiftningen samt EU:s allmänna dataskyddsförordning. Jag använder materialet endast för det syfte som användningstillståndet har beviljats. Jag överlämnar inte kopior av materialet till någon annan. Jag ser till att förvara och kassera dokumenten på erforderligt sätt. Dokument får inte användas på ett sätt som skadar eller skändar den person som dokumentet gäller eller en närstående till denna person, eller för att kränka andra sådana intressen som skyddas av sekretess. Jag förbinder mig att följa detta och är medveten om att brott mot sekretessen är straffbart.