Vaaka Museovirasto 099 Fulres

Understöd till utveckling av museernas kompetens

Specialunderstöd till museerna 2019

Specialunderstödet riktas till projekt relaterade till utveckling av kunnandet på de museer som drivs professionellt och på heltid. Med understöden stöds verksamhetsformer som främjar identifiering, stärkande och delning av strategiskt viktigt kunnande. Syftet med understödet är dels att stärka utvecklingen av kunnandet utifrån museets strategi och dels främja peer learning och utveckling tillsammans samt att i större utsträckning bygga kompetensnätverk inom museibranschen såväl nationellt som internationellt. Syftet med understöden är att främja socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt hållbart arbete med kulturarvet.

Museiverket utlyser ansökan om specialunderstöd, som riktas till projekt relaterade till utveckling av kunnandet vid professionellt drivna museer. Ansökningstiden inleds kl. 09.00 den 30 september 2019 och utgår kl. 15.00 den 1 november 2019.

Museiverket ska ha mottagit understödsansökningarna inom utsatt tid. Med ansökningstiden garanteras likabehandling av de sökande. Ansökningar som kommit in för sent eller annars utanför ansökningstiden beaktas inte.

Understödet kan beviljas till museer som drivs professionellt och på heltid av kommuner, föreningar, stiftelser eller offentligrättsliga inrättningar.

Understöden allokeras i första hand till projekt som uppfyller målen i utvecklingshelheten
Den kunniga och lärande museisektorn inom det museipolitiska programmet.
Understöden allokeras främst till följande användningsändamål:

  • peer learning och främjande av mobilitet mellan organisationer
  • projekt med syfte att bygga kompetensnätverk och idka utveckling tillsammans
  • utveckling av samarbeten, nätverk och samarbetsformer med syfte att dela kunnandet
  • projekt med syfte att utveckla kunnande som stödjer museets strategi och profil

De bästa förutsättningarna för att bli beviljad understöd har projekt som strävar efter att bemöta de gemensamma behoven och utmaningar som man tillsammans identifierat inom branschen. Projekten ska stödja gemensamt lärande, utveckling av samarbeten och identifiering och stärkande av strategiskt viktigt kunnande inom museibranschen. Särskilt gynnas projekt som omfattar skapande av nya partnerskap och utveckling av samarbetsformer samt vilka innehåller en plan för en hållbar verksamhetsform.

Understödets belopp prövas från fall till fall. Understöden är avsedda som delfinansiering av projektets totala kostnader. Understödsanslaget uppgår till cirka 90 000 euro.

Anvisning

Villkor

Ansökning och handläggningstid

Bidrag söks via e-tjänsten. Om beslutet meddelas skriftligen i e-tjänsten. Avgörandet meddelas inom 180 dygn efter att ansökningstiden gått ut.

Ytterligare upplysningar om tjänsten

Sidan kräver inloggning. För att logga in krävs att din sammanslutning har en giltig Katso-kod med tillhörande FO-nummer. Gratis Katso-kod får du i Befolkningsregistercentralens Katso-tjänst. Om din sammanslutning ännu inte har FO-nummer eller Katso-kod lönar det sig att börja skaffa dem så fort som möjligt.

Logga in i e-tjänsten som sammanslutning

Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Organisation-knappen. På följande sida välj Katso OTP som autentiseringssättet.


Ytterligare information om understöden ges på museoavustus@museovirasto.fi.

Vid speciella frågor kontakta: Eeva Teräsvirta tfn. 0295 33 6012 och Marianne Koski, tfn. 0295 33 6006, fornamn.efternamn@museovirasto.fi