Vaaka Museovirasto 099 Fulres

Understöd till utveckling av museernas kompetens

Specialunderstöd till museerna 2018

Specialunderstödet riktas till projekt relaterade till utveckling av kunnandet på de museer som drivs professionellt och på heltid. Med understöden stöds verksamhetsformer som främjar identifiering, stärkande och delning av strategiskt viktigt kunnande. Syftet med understödet är dels att stärka utvecklingen av kunnandet utifrån museets strategi och dels främja peer learning och utveckling tillsammans samt att i större utsträckning bygga kompetensnätverk inom museibranschen såväl nationellt som internationellt.

Museiverket utlyser ansökan om specialunderstöd, som riktas till projekt relaterade till utveckling av kunnandet vid professionellt drivna museer. Ansökningstiden inleds kl. 09.00 den 22 oktober 2018 och utgår kl. 15.00 den 22 november 2018.

Museiverket ska ha mottagit understödsansökningarna inom utsatt tid. Med ansökningstiden garanteras likabehandling av de sökande. Ansökningar som kommit in för sent eller annars utanför ansökningstiden beaktas inte.

Understödet kan beviljas till museer som drivs professionellt och på heltid av kommuner, föreningar, stiftelser eller offentligrättsliga inrättningar.

Understöden allokeras i första hand till projekt som uppfyller målen i utvecklingshelheten
Den kunniga och lärande museisektorn  inom det museipolitiska programmet.
Understöden allokeras främst till följande användningsändamål:

  • peer learning och främjande av mobilitet mellan organisationer
  • projekt med syfte att bygga kompetensnätverk och idka utveckling tillsammans
  • utveckling av samarbeten, nätverk och samarbetsformer med syfte att dela kunnandet
  • projekt med syfte att utveckla kunnande som stödjer museets strategi och profil

De bästa förutsättningarna för att bli beviljad understöd har projekt som strävar efter att bemöta de gemensamma behoven och utmaningar som man tillsammans identifierat inom branschen. Projekten ska stödja gemensamt lärande, utveckling av samarbeten och identifiering och stärkande av strategiskt viktigt kunnande inom museibranschen. Särskilt gynnas projekt som omfattar skapande av nya partnerskap och utveckling av samarbetsformer samt vilka innehåller en plan för en hållbar verksamhetsform.

Understödets belopp prövas från fall till fall. Understöden är avsedda som delfinansiering av projektets totala kostnader. Understödsanslaget uppgår till cirka 40 000 euro.

Anvisning

Villkor   

Ansökan

Bidragen söks i e-tjänsten. Beslutet delges skriftligen i e-tjänsten.

Ytterligare upplysningar om tjänsten

Sidan kräver inloggning. För att logga in krävs att din sammanslutning har en giltig Katso-kod med tillhörande FO-nummer. Gratis Katso-kod får du i Skatteförvaltningens Katso-tjänst. Om din sammanslutning ännu inte har FO-nummer eller Katso-kod lönar det sig att börja skaffa dem så fort som möjligt.

Logga in i e-tjänsten som sammanslutning

Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Organisation-knappen. På följande sida välj Katso OTP som autentiseringssättet.


Ytterligare information om understöden ges på museoavustus@museovirasto.fi.

Vid speciella frågor kontakta: Marianne Koski, tfn. 0295 33 6006 eller Eeva Teräsvirta tfn. 0295 33 6012, fornamn.efternamn@museovirasto.fi