W6 A7647 4 MP
Utställningen Nick Ervinck - GNI-RImay2021 i Tavastehus slott. Bild: Tommi Mattila

Bidrag till museer för bildkonstnärers utställningsarvode

Museiverket beviljar bidrag till museer med vilka de kan betala arvoden till bildkonstnärer för konstnärligt arbete, som utförts för konstutställningar som hålls på museet. Med utställningsarvodet ersätts produktionen av verken i utställningen, deltagande i utställningen och övrigt arbete i samband med den.

Det primära målet med utställningsarvodesystemet är att ta hänsyn till bildkonstnärernas roll som producenter av utställningens innehåll och att förbättra deras möjligheter att försörja sig på konstnärligt arbete. Med bidragen stöds förtydligandet av konstnärernas och museernas rättigheter och skyldigheter. Samtidigt strävar man till att enhetliggöra, främja och etablera god avtals- och ersättningspraxis inom branschen.

Ansökningstiden har löpt ut. Nästa ansökning börjar våren 2023.

Bidraget kan beviljas till museer som drivs professionellt och på heltid av kommuner, föreningar, stiftelser eller offentligrättsliga inrättningar som utövar verksamhet stadgeenligt. Bidraget kan sökas för en yrkeskonstnär/yrkeskonstnärer inom den visuella branschen, för ett utställningsarvode som utbetalas för en privat- eller grupputställning.

Ansökan om understöd ska lämnas in inom utsatt tid. Syftet med ansökningstiden är att garantera att alla sökande bemöts jämlikt. Ansökningar som kommer in för sent eller i övrigt utanför ansökningstiden beaktas inte.

Bidragsbeloppet prövas från fall till fall. Bidragen är avsedda som delfinansiering av projektets totala kostnader. Ett nytt bidrag beviljas inte om ett bidrag som tidigare beviljats den sökande är outnyttjat eller om den sökande har oredovisade bidrag som beviljats för sammanslutningars projekt kring kulturarvet och kulturmiljön där redovisningstiden har gått ut.

Anvisning

Villkor

Ansökan och behandlingstid

Bidragen söks i e-tjänsten. Beslutet delges skriftligen i e-tjänsten. Beslut fattas inom 180 dygn efter det att ansökningstiden gått ut.

Inloggningen i e-tjänsten sker via den Suomi.fi-identifiering som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata genom att använda personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Alla som har använt Katso-tjänsten kan övergå till Suomi.fi-fullmakter.

Mer information om system och inloggning till e-tjänsten.

Vid speciella frågor kontakta: Anna Koivusalo, tel. 0295 33 6178, förnamn.efternamn@museovirasto.fi.