Kemin taidemuseo 2
En av mottagarna av 2022 års utställningsbidrag var Kuolemantanssi, en utställning med Jouko Alapartanen, Tuomas Korkalo, Ulla Remes, Anna-Maija Rissanen och Mika Vesalahti på Kemi konstmuseum 28.1.–25.3.2023. Foto: Nina Susi.

Bidrag för bildkonstnärers utställningsarvoden

Museiverket beviljar bidrag som stöder utbetalningen av arvoden till bildkonstnärer för det arbete hen utför inför en konstutställning.

Det primära målet med utställningsarvodesystemet är att ta hänsyn till bildkonstnärernas roll som producenter av utställningens innehåll och att förbättra deras möjligheter att försörja sig på konstnärligt arbete. Med bidragen stöds förtydligandet av konstnärernas och utställningarrangörers rättigheter och skyldigheter. Samtidigt strävar man till att enhetliggöra, främja och etablera god avtals- och ersättningspraxis inom branschen.

Nästa ansökningsperiod inleds i början av hösten 2023.

Ansökan om understöd ska lämnas in inom utsatt tid. Syftet med ansökningstiden är att garantera att alla sökande bemöts jämlikt. Ansökningar som kommer in för sent eller i övrigt utanför ansökningstiden beaktas inte.

Följande kan ansöka om bidrag:

  • Verksamhetsenheter som utövar stadgeenlig museiverksamhet som drivs professionellt på heltid av kommuner, samkommuner, föreningar, stiftelser eller offentligrättsliga inrättningar, och som har samlingar, heltidsanställda med yrkesutbildning och regelbundna öppettider.
  • Sådana aktörer som utövar icke-vinstdrivande konstutställningsverksamhet som är jämförbar med museer som drivs av kommuner, samkommuner, stiftelser eller offentligrättsliga inrättningar, och som inte tar ut någon utställningshyra eller motsvarande avgift av konstnärer.
  • Sådana aktörer som bedriver icke-vinstdrivande utställningsverksamhet som får verksamhetsbidrag från Centret för konstfrämjande (Taike) och inte tar ut utställningshyra eller motsvarande avgift av konstnärer.

Bidraget kan beviljas för utställningsarvoden som betalas ut till professionella bildkonstnärer för privata utställningar eller grupputställningar. Bidraget kan sökas två gånger om året, vår och höst.

Bidragsbeloppet prövas från fall till fall. Bidragen är avsedda som delfinansiering av projektets totala kostnader. Ett nytt bidrag beviljas inte om den sökande har oredovisade bidrag som beviljats för utställingsarvoden där redovisningstiden har gått ut.

Anvisning

Villkor

Checklista för den som söker bidrag

Utredning om användningen av statsunderstöd

Beviljade bidrag (på finska)

Ansökan och behandlingstid

Bidragen söks i e-tjänsten. Beslutet delges skriftligen i e-tjänsten. Beslut fattas inom 180 dygn efter det att ansökningstiden gått ut.

Inloggningen i e-tjänsten sker via den Suomi.fi-identifiering som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata genom att använda personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Alla som har använt Katso-tjänsten kan övergå till Suomi.fi-fullmakter.

Mer information om system och inloggning till e-tjänsten.

Vid speciella frågor kontakta: specialsakkunnig Anna Koivusalo, tel. 0295 33 6178, förnamn.efternamn@museovirasto.fi.