Checklista för den som söker bidrag

Kontrollera dessa punkter innan du söker bidrag. Mer information om varje punkt finns i ansökningsanvisningarna och bidragsvillkoren.

  1. Den sökande ska vara ett museum som drivs professionellt eller det som i ansökningsanvisningarna avses med aktör som bedriver icke-vinstdrivande konstutställningsverksamhet.
  2. Utställningens konstnär ska vara det som i ansökningsanvisningarna avses med professionell bildkonstnär.
  3. Bidrag kan beviljas endast för utbetalning av uställningsarvode till en professionell bildkonstnär, vars verk visas på en konstutställning. Bidrag beviljas inte för andra ändamål.
  1. Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten i e-tjänsten. (Om du inte kan ansöka elektroniskt, kontrollera vad som krävs för en fritt formulerad ansökan.)
  2. Bifoga nödvändiga bilagor.
  1. Kontrollera bidragets villkor som nämns i bidragsbeslutet.
  2. Gör upp ett skriftligt avtal med konstnären om utställningsparternas rättigheter och skyldigheter samt utställningsarvodets storlek och utbetalning.
  3. Hela bidragsbeloppet samt självfinansieringsandelen ska användas för utbetalning av arvode till konstnären. (Självfinansieringsandelen kan innehålla arbetsgivarens bikostnader för löner eller moms i en räkning där moms ingår, om sökanden är momsskyldig.)
  4. Gör upp en utredning över användningen av bidraget i e-tjänsten efter att utställningen hållits senast den dag som nämns i bidragsbeslutet.

Läs de mer detaljerade ansökningsanvisningarna och bidragsvillkoren innan du söker bidrag.