Anvisning

Bidrag till museer för bildkonstnärers utställningsarvode

Obs! Anvisningarna har uppdaterats. Läs de nya anvisningarna innan du fyller i ansökningsblanketten.

Utställningsarvodet är en ersättning som betalas ut till konstnären för det arbete hen utför inför en konstutställning. Det ersätter produktionen av verken i utställningen, deltagande i utställningen och övrigt arbete i samband med den.

Det primära målet med utställningsarvodesystemet är att ta hänsyn till bildkonstnärernas roll som producenter av utställningens innehåll och att förbättra deras möjligheter att försörja sig på konstnärligt arbete. Med bidragen stöds förtydligandet av konstnärernas och museernas rättigheter och skyldigheter. Samtidigt strävar man till att enhetliggöra, främja och etablera god avtals- och ersättningspraxis inom branschen.

Utställningsarvodesystemet hjälper museerna att agera som starka förespråkare för konstens och konstnärernas utkomst inom deras bransch, och tryggar på så sätt ett långsiktigt konstnärligt arbete och utveckling av bildkonsten. Utbetalningen av utställningsarvodet är väsentligt särskilt när det gäller museum som upprätthålls med en betydande mängd offentlig finansiering och som producerar konst- och kulturtjänster för en bred publik.

Bidraget kan sökas för en yrkeskonstnär/yrkeskonstnärer inom den visuella branschen, för ett utställningsarvode som utbetalas för en privat- eller grupputställning. Bidraget kan sökas för all utställningsverksamhet och oavsett konstnärens bostadsort eller bostadsland. Vid beslut om bidrag prioriteras utställningar som genomförs 2023. Om anslaget räcker, kan bidrag dessutom beviljas för utställningar som börjar 1.1−30.6.2024.

Med utställningsarvode avses ersättningen som betalas till konstnären när:

 • Konstutställningen består av konstnärens egna och nya verk i hens besittning eller tidigare gjorda verk, eller så ingår utställningsverken i museets samling men uthängningen eller installeringen av verken kräver konstnärens arbetsinsats och
 • Utställningen anordnas inte i första hand i syfte att sälja verk eller uppnå vinst.

Museet som ansöker om bidrag ska ingå ett skriftligt avtal med konstnären om utställningsparternas rättigheter och skyldigheter samt utställningsarvodets storlek och utbetalning. Avtalet ska bifogas bidragsutredningen.

Utställningsarvodets belopp kan fritt anpassas enligt avtal mellan konstnären och museet, men Museiverket uppmuntrar till att som utgångspunkt ha rekommendationen som arbetsgruppen för utställningsarvode i undervisnings- och kulturministeriet upprättat. Rekommendationen tar hänsyn till de olika utställningarnas och utställningslokalernas karaktär genom att differentiera betalningskriterierna. Museet ska betala utställningsarvodet till konstnären som lön eller ersättning belagd med förskottsinnehållning eller som faktura innehållande mervärdesskatt.

Utställningsarvodet delas upp i grund- och tilläggsdel. Utöver produktionen av verk och deltagande i utställningen täcker utställningsarvodets grunddel sådant vanligt arbete som generellt berör all utställningsverksamhet, såsom:

 • Utställningsplanering och relaterade förhandlingar och möten.
 • Korta presentationstexter av verken för utställningen eller deltagande i produktionen av dem eller annat material som stöder kommunikationen.
 • Deltagande i transportarrangemang, packning och uppackning av verk (i en virtuell miljö omvandling av verk till ett publicerbart format).
 • Deltagande i genomförande- och upphängningsarbetet i utställningslokalen (i virtuell miljö utformning etc.).
 • Deltagande i vernissage och program som ordnas i samband med den.

Tilläggsdelen är en ersättning för tilläggsarbete som överenskommits med avtal mellan museet och konstnären. Tilläggsarbete kan vara till exempel:

 • Arbetsuppgifter relaterade till utställandet/utförandet av verk som anses gå utöver det vanliga upphängningsarbetet.
 • Konstnärsföreläsningar som arrangeras i samband med utställningen.
 • Guidningar för allmänheten.
 • Verkstäder relaterade till utställningen.
 • Mer omfattande skrivuppgifter relaterade till presentationen av verken i utställningen.

Bidrag beviljas i första hand som stöd till utställningsarvodets grunddel, så att bidragen allokeras till så många museer som möjligt. Bidrag kan även beviljas för att täcka utställningsarvodets tilläggsdel, förutsatt att anslaget räcker.

Museet kan ansöka om bidrag för hur många utställningsprojekt som helst under bidragsperioden, men med en ansökningsblankett kan bidrag sökas för endast ett projekts utställningsarvode (privat utställning, grupputställning eller utställningsserie). Med en ansökan går det inte att ansöka om bidrag till museets samtliga utställningar under bidragsperioden. Om museet vill ansöka om bidrag till flera utställningsprojekt, ska en separat ansökningsblankett fyllas i för vartdera projektet.

Vid bedömningen av ansökningar anses det vara en fördel om man i utställningsarvodet har tagit hänsyn till rekommendationen som arbetsgruppen för utställningsarvode i undervisnings- och kulturministeriet gett och utställningsprojektet följer Museipolitiska programmet 2030 samt målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030.

Bidraget kan beviljas till museer som drivs professionellt och på heltid av kommuner, föreningar, stiftelser eller offentligrättsliga inrättningar som utövar verksamhet stadgeenligt. Det viktigaste kriteriet för ett professionellt museum anses vara att museiverksamheten är den huvudsakliga verksamheten (museiverksamhet drivs året runt och huvudsyftet är att bedriva museiverksamhet), regelbundna öppettider och åtminstone en (fast anställd) anställd med yrkeskunnande inom museiområdet med tjänsten som huvudsyssla.

Självfinansiering och övrig finansiering

Understödsbeloppet fastställs från fall till fall. Understöden är avsedda som delfinansiering av totalkostnaderna för utställningsarvodet. Understödets andel kan vara högst 80 % av de totalkostnader som kan godkännas för utställningsarvodet. Finansieringsplanen ska innehålla en specifikation över sökandens egna andel eller annan finansiering som ska uppgå till minst 20 % av utställningsarvodets totala kostnader. Övrig finansiering kan inte bestå av statsbidrag.

Exempel:
Museet betalar ett utställningsarvode på 7 500 € till en konstnär i en medelstor utställningslokal.
Beloppet på Museiverkets bidrag är högst 6 000 € (80 procent).
Museets egen finansieringsandel eller annan extern finansiering är minst 1 500 € (20 procent).

För vad beviljas inte bidrag?

Utställningsarvode är en monetär ersättning som betalas till konstnären för konstnärligt arbete, som gjorts till en konstutställning som är begränsad till sin varaktighet. Därför kan detta bidrag inte användas till att kuratera en utställning som inte är förknippad med deltagande i utställningen med egna verk, och inte anskaffning av verk, som kvarblir i museets ägo.

Bidraget kan inte användas för övriga utgifter som uppstår av utställningen. Övriga utgifter får inte heller ingå i utställningsarvodets andel av egen eller annan finansiering. Sådana övriga utgifter som uppstår av utställningen är till exempel:

 • Utställningsersättning (s.k. Kuvasto-ersättning), som är ersättning för offentlig visning av ett verk inom ramen för ensamrätten enligt upphovsrättslagens 2 §.
 • Konstnärens eller andra personers kostnader för resor och inkvartering samt dagpenning.
 • Material-, försäkrings- och transportkostnader för verken.
 • Andra evenemang (såsom konserter) i utställningslokalen som inte är en del av själva utställningen.
 • Lönekostnader för personal som anställts för utställningen, lönekostnader för fast personal eller kalkylmässiga kostnader för talko- eller frivilligarbete.
 • Utgifter för utrustning, material, tillbehör och tjänster.
 • Kommuners eller kommunalägda företags lokalkostnader, administrativa utgifter, fakturering av interna tjänster eller andra kalkylmässiga kostnader.

Museets egenfinansieringsandel eller annan extern finansiering kan utgöras av bikostnader för ersättningen utbetald som lön, eller mervärdesskatt om utställningsarvodet betalas med faktura innehållande mervärdesskatt. Mervärdesskatt godkänns som en kostnad som kan täckas med understöd enbart om understödstagaren är den slutliga betalaren av skatten. Med andra ord, om understödstagaren i sin beskattning drar av den mervärdesskatt som mottagaren betalat, godkänns nettokostnaden, det vill säga den kostnad som faktiskt betalats, för understödsobjektet. Beträffande bidrag som beviljas till kommuner får självfinansieringsandelen inte innehålla mervärdesskatt, utan i sådana fall ska hela utställningsarvodet, inklusive självfinansieringsandelen, vara arvode som utbetalas till konstnären. Självfinansieringsandelen får inte vara lägre än mervärdesskatten eller arbetsgivarens bikostnader.

Ansökan om understöd kan lämnas endast under den ansökningstid som Museiverket meddelat. Sökannonsen publiceras på Museiverkets webbsidor. Ansökan om understöd ska vara framme inom utsatt tid. Ansökningar som kommit in för sent beaktas inte. Med en ansökningsblankett kan bidrag sökas för endast ett projekts utställningsarvode.

Ansökning via e-tjänst

Understöd ansöks i utbildnings- och kulturministeriets e-tjänst, genom vilken bidrag ansöks och administreras i sin helhet.

Inloggningen i e-tjänsten sker via den Suomi.fi-identifiering som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata genom att använda personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Suomi.fi-fullmaktsroller för e-tjänsten för statsunderstöd på undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde är:

Beredning av ansökan om statsunderstöd (organisation)

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar bereda ansökan om statsunderstöd och åtgärder med anknytning till understöd.

Ansökan om statsunderstöd (organisation)

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar bereda ansökan om statsunderstöd och åtgärder med anknytning till understöd, lämna in dem för behandling samt återkalla ansökan.

Ansökan om statsunderstöd och administration av uppgifter (organisation)

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar bereda ansökan om statsunderstöd och åtgärder med anknytning till understöd, lämna in dem för behandling samt återkalla ansökan och administrera uppgifter som gäller fullmaktsgivaren.

Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Uträtta ärenden för ett samfund -knappen.

Logga in till e-tjänsten: Logga in i e-tjänsten som sammanslutning

Anvisningar för användning av e-tjänsten

Sökanden fyller i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifogar de bilagor som begärts på blanketten och lämnar in blanketten till Museiverket i e-tjänsten. Sökanden får understödsbeslut i e-tjänsten.

Sökanden kompletterar vid behov ansökan och yrkar på rättelse av beslutet i e-tjänsten. Också redogörelsen av användningen av understödet görs i e-tjänsten.

Enligt principen om publicitet i paragraf 1, i lagen om offentlighet för offentliga myndigheters verksamhet (621/1999), är handlingarna från offentliga myndigheter som regel offentliga. Dokument relaterade till statliga bidrag som skickas till Museiverket, är sådana officiella handlingar som avses i lagen. Dokument som skickas via e-tjänsten är också offentliga, såvida inte deras sekretess specifikt föreskrivits i lag.

Skicka inte dokument, som enligt lagen om offentlighet är konfidentiell (t.ex. en persons hälsoinformation) via e-tjänsten. Personnummer ska inte heller skickas via systemet.


Fritt formulerad ansökan

Om sökanden inte kan ansöka om understöd elektroniskt, är det möjligt att sända en fritt formulerad ansökan per post eller föra ansökan till Museiverket. Med en ansökan kan bidrag sökas för endast ett projekts utställningsarvode.

En ansökan som skickats per post eller e-post ska vara framme hos Museiverket före kl. 15.00 på den sista dagen av ansökningstiden. Om ansökan förs till Museiverket, ska ansökan komma in under registratorskontorets öppettid (kl. 9.00–15.00). Museiverkets postadress är Museiverket, PB 913, 00101 Helsingfors och besöksadressen är Sturegatan 2a.

Det är möjligt att lämna in en fritt formulerad ansökan per e-post till adressen kirjaamo@museovirasto.fi.

Fritt formulerad ansökan ska innehålla:

 • Sökandens uppgifter (sökandens namn, museets namn, FO-nummer, adress, kontonummer, namn, telefonnummer och e-postadress för den kontaktperson som sköter understödsärendet).
 • Det ansökta beloppet i euro.
 • Utställningsplan, som omfattar en beskrivning av utställningen och dess tidtabell.
 • Utställningsprojektets totala kostnadsuppskattning, en utredning av arvoden som ska betalas till konstnären/konstnärerna, museets självfinansieringsandel samt andra mottagna och sökta bidrag för samma ändamål. Om bidraget ansöks för en grupputställning, måste arvodena för samtliga konstnärer specificeras i euro i ansökan. Om bidrag ansöks för finansiering av utställningsarvodets tilläggsdel utöver grunddelen, ska grund- och tilläggsdelen specificeras i euro i ansökan.
 • En kort utredning om hur projektet främjar de linjedragna målen i undervisnings- och kulturministeriets Museipolitiska program 2030 och hur målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030 beaktas i genomförandet av projektet.

Därtill krävs följande bilagor till fritt formulerad ansökan:

 • Sökanden måste till sin ansökan bifoga en tillräcklig utredning av namnteckningsrätten. För juridiska personer (stiftelse, förening, företag etc.) kan ansökan om statligt stöd undertecknas av personer med namnteckningsrätt för den juridisk personlighetens del. Som tillräcklig utredning godkänns ett högst tre månader gammal utdrag ur förenings-, stiftelse- eller handelsregistret. Om kommuners eller kommunförbunds namntäckningsrätt bestäms i deras förvaltningsregler.

Behandling av ansökningarna

Prövningen av beviljande av statsunderstöd grundar sig på statsunderstödslagen, en eventuell speciallag, motiveringar i specifika moment som gäller anslag i statsbudgeten och de i utlysningen nämnda nödvändiga förutsättningarna för beviljande av understöd och kriterierna för beviljande enligt typ av understöd.

Ansökningarna behandlas vid Museiverket. Behandlingstiden täcker tiden från det att ärendet inletts fram till beslutet. Ett ärende har inletts när det kommit in till Museiverkets registratorskontor. Den egentliga behandlingen av ansökningarna börjar dock först då ansökningstiden gått ut.

Bidragsansökningar bedöms på basen av informationen i bidragsansökan. Sökanden är ansvarig för att bli förtrogen med bidragsanvisningarna och för riktigheten av informationen som givits i ansökan. Det är på sökandens ansvar att i ansökan inkludera den information som krävs enligt anvisningarna på ett så tydligt sätt att det inte lämnar utrymme för tolkning.

Alla nödvändiga bilagor ska fogas till ansökningarna om statsunderstöd. Detta är absolut nödvändigt för att behandla ansökningarna och för att de ska kunna jämföras sinsemellan. En ansökan kan kompletteras i ett senare skede, men ansökningar som är så färdiga som möjligt påskyndar beslutsprocessen. En komplettering av uppgifterna och bilagor som saknas ska på begäran lämnas in utan dröjsmål innan ett beslut fattats i ärendet. Om en ansökan som lämnats in är bristfällig, uppmanas sökanden att komplettera handlingen inom utsatt tid, om det inte är onödigt med tanke på beslutsprocessen. Den som sänt ansökan får ett meddelande om hur ansökan ska kompletteras. Sökanden kan också komplettera sin ansökan på eget initiativ och lämna in handlingar som är nödvändiga för ett avgörande i ärendet till myndigheten under behandlingen. Ett beslut kan fattas även om de begärda kompletterande redogörelserna inte lämnats in inom utsatt tid. Kompletteringen får inte äventyra likabehandlingen av sökandena. Efter att ansökningstiden gått ut får nya krav inte längre ställas, utan endast brister i ansökningar som skickats inom utsatt tid får åtgärdas.

Understödsbeslut av Museiverket bereds av enheten Utveckling av museibranschen. I beredningen av besluten förs vid behov samarbete med olika myndigheter och andra sakkunniga.

Alla ansökningar besvaras med ett beslut. Sökanden har möjlighet att yrka på rättelse av beslutet hos Museiverket. Ändring i beslut som fattats med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

Ansökningar om understöd behandlas enligt anvisningen för förfarandet för beviljande av statsunderstöd, vilken Museiverket godkänt 10.9.2018.

Beslutet delges skriftligen i e-tjänsten. Beslut fattas i regel inom 180 dygn efter det att ansökningstiden gått ut.

Kriterier för bedömning av ansökningarna

Bidragen är behovsprövade och ansökningarna bedöms utifrån de uppgifter som uppges i bidragsansökan. Vid beslut om bidrag ges prioritet till utställningar som genomförs 2023 samt för att täcka de grundläggande delarna av utställningsarvodet.

Bedömningen och jämförelsen av ansökningarna grundar sig på en helhetsbedömning som tar hänsyn till följande kriterier: utställningsprojektets mål och förutsättningar för genomförande, utställningens varaktighet och antalet konstnärer som deltar i utställningen, samt konstnärens/konstnärernas arbetsmängd. Bidraget är avsett för yrkeskonstnärer.

Vid bedömningen av ansökningarna ses dessutom följande som fördel:

 • Hänsyn till arvodesrekommendationen som arbetsgruppen för utställningsarvode i undervisnings- och kulturministeriet upprättat i avtalet mellan museet och konstnären.
 • Hänsyn till målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030 vid genomförandet av projektet.
 • Om utställningsprojektet främjar undervisnings- och kulturministeriets linjedragna museipolitiska mål 2030.

Understödets användningssyfte

Understöd får används enbart för utgifter för det syfte som nämns i beslutet, vilka inkluderats i understödsansökan. Om detta på motiverade grunder är omöjligt, ska understödstagaren anhålla om ändring av användningssyftet för understödet av Museiverket i e-tjänsten. Användningsändamålet kan endast ändras till ett utställningsarvode som betalas till annan konstnär, inte till andra utgifter. Ansökan om detta ska göras på så sätt att beslutet om ändring av användningssyftet kan fattas innan understödet används för det ändrade användningssyftet.

Användningstiden för ett understöd

Understöd få användas under det år det beviljats eller under två följande år.

Om ett understöd av synnerligen motiverade skäl inte kan användas inom tre år, ska understödstagaren i e-tjänsten begära tillstånd av Museiverket att överföra rätten att använda stödet till nästa år. Ansökan om överföring av ett understöd ska sökas innan rätten att använda understöd gått ut.

Inhibering av ett projekt som beviljats understöd

Om ett projekt som beviljats understöd inhiberas, ska en anmälan göras till Museiverket så fort som möjligt efter att ärendet bekräftats. Om ändringen av användningsändamålet inte kan göras ska bidraget återbetalas. Om understödstagaren inte tar emot understödet, ska Museiverket underrättas om detta utan dröjsmål.

En understödstagare ska utarbeta en redogörelse över användningen av statsunderstöd som beviljats av Museiverket och lämna in den till Museiverket före det datum som nämns i understödsbeslutet. Redogörelsen över användningen av understödet görs i e-tjänsten.

De krävda bilagorna till redogörelsen utgörs av:

 • En beskrivning av projektet och dess genomförande.
 • Avtal som ingåtts mellan konstnären och museet om utställningsparternas rättigheter och skyldigheter samt utställningsarvodets storlek och utbetalning.

I bilagorna ska det för utställningsarvodet framgå vems och hurdant arbete det gäller. Av utredningen ska tydligt framgå storleken på arvodet som betalats till konstnären samt hur mycket arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt som har betalats för arvodet, och huruvida det ingick i självfinansieringsandelen. Utredningen behöver inte vara lång men den ska ge en tydlig och tillräcklig bild av vad man med bidraget har gjort och åstadkommit.

Kvitton och andra verifikat för projektet ska inte bifogas utredningen utan de ska förvaras enligt god bokföringssed hos bidragstagaren i sex år. Museiverket gör inspektioner och begär vid behov kvitton.

Av utställningsarvodet får man med bidraget täcka summan som uppges i bidragsbeslutet, dock högst 80 procent av de faktiska godkända kostnaderna för utställningsarvodet. Museets egen finansieringsandel eller annan extern finansiering ska vara minst 20 procent av arvodet som betalas till konstnären. Om projektet kan genomföras med mindre kostnader än vad som beräknats i ansökningsskedet är bidragstagaren skyldig att återbetala den del av bidraget som överskrider de faktiska kostnaderna.

Exempel:
Den totala kostnaden för utställningsarvodet i ansökan är 7 500 €.
Museiverkets bidrag är högst 6 000 € (80 procent).
Andelen av sökandens egen finansiering eller annan finansiering är 1 500 € (20 procent).
Enligt utredningen har konstnären fått ett utställningsarvode på 6 000 €.
Bidraget får maximalt täcka 80 procent av utställningsarvodet (4 800 €).
Museiverket återkräver 1 200 € (20 procent av bidraget).

Ett rimligt utställningsarvode som betalas till konstnären som penninglön eller med faktura ses som godkända utgifter. Arvode kan inte betalas till en konstnär som anställts med lönesubvention eller annat sysselsättningsstöd. Arvode kan inte betalas med presentkort eller som naturaförmåner.

Bidraget kan inte användas för utställningsersättning (s.k. Kuvasto-ersättning), kostnader för resor och inkvartering samt dagpenning, material-, försäkrings- och transportkostnader för verken, andra evenemang i utställningslokalen, lönekostnader för personal som anställts för utställningen, lönekostnader för fast personal eller kalkylmässiga kostnader för talko- eller frivilligarbete, utgifter för utrustning, material, tillbehör och tjänster och kommuners eller kommunalägda företags lokalkostnader, administrativa utgifter, fakturering av interna tjänster eller andra kalkylmässiga kostnader. Inte heller utställningsarvodets egen andel eller annan finansieringsandel kan allokeras till att täcka andra kostnader.

Museets egenfinansieringsandel eller annan extern finansiering kan utgöras av bikostnader för ersättningen utbetald som lön, eller mervärdesskatt om utställningsarvodet betalas med faktura innehållande mervärdesskatt. Mervärdesskatt godkänns som en kostnad som kan täckas med understöd enbart om understödstagaren är den slutliga betalaren av skatten. Med andra ord, om understödstagaren i sin beskattning drar av den mervärdesskatt som mottagaren betalat, godkänns nettokostnaden, det vill säga den kostnad som faktiskt betalats, för understödsobjektet. Beträffande bidrag som beviljas till kommuner får självfinansieringsandelen inte innehålla mervärdesskatt, utan i sådana fall ska hela utställningsarvodet, inklusive självfinansieringsandelen, vara arvode som utbetalas till konstnären. Självfinansieringsandelen får inte vara lägre än mervärdesskatten eller arbetsgivarens bikostnader.

Läs också föreskrifterna om användningen av bidraget.