Utredning om användningen av statsunderstöd

En understödstagare ska utarbeta en redogörelse över användningen av statsunderstöd som beviljats av Museiverket och lämna in den till Museiverket före det datum som nämns i understödsbeslutet.

Redogörelsen över användningen av understödet görs i e-tjänsten.

De krävda bilagorna till redogörelsen utgörs av:

  • En beskrivning av projektet och dess genomförande.
  • Avtal som ingåtts mellan konstnären och museet om utställningsparternas rättigheter och skyldigheter samt utställningsarvodets storlek och utbetalning.

I bilagorna ska det för utställningsarvodet framgå vems och hurdant arbete det gäller. Av utredningen ska tydligt framgå storleken på arvodet som betalats till konstnären samt hur mycket arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt som har betalats för arvodet, och huruvida det ingick i självfinansieringsandelen. Utredningen behöver inte vara lång men den ska ge en tydlig och tillräcklig bild av vad man med bidraget har gjort och åstadkommit.

Kvitton och andra verifikat för projektet ska inte bifogas utredningen utan de ska förvaras enligt god bokföringssed hos bidragstagaren i sex år. Museiverket gör inspektioner och begär vid behov kvitton.

Av utställningsarvodet får man med bidraget täcka summan som uppges i bidragsbeslutet, dock högst 80 procent av de faktiska godkända kostnaderna för utställningsarvodet. Museets egen finansieringsandel eller annan extern finansiering ska vara minst 20 procent av arvodet som betalas till konstnären. Om projektet kan genomföras med mindre kostnader än vad som beräknats i ansökningsskedet är bidragstagaren skyldig att återbetala den del av bidraget som överskrider de faktiska kostnaderna.

Exempel:
Den totala kostnaden för utställningsarvodet i ansökan är 7 500 €.
Museiverkets bidrag är högst 6 000 € (80 procent).
Andelen av sökandens egen finansiering eller annan finansiering är 1 500 € (20 procent).
Enligt utredningen har konstnären fått ett utställningsarvode på 6 000 €.
Bidraget får maximalt täcka 80 procent av utställningsarvodet (4 800 €).
Museiverket återkräver 1 200 € (20 procent av bidraget).

Ett rimligt utställningsarvode som betalas till konstnären som penninglön eller med faktura ses som godkända utgifter. Arvode kan inte betalas till en konstnär som anställts med lönesubvention eller annat sysselsättningsstöd. Arvode kan inte betalas med presentkort eller som naturaförmåner.

Bidraget kan inte användas för utställningsersättning (s.k. Kuvasto-ersättning), kostnader för resor och inkvartering samt dagpenning, material-, försäkrings- och transportkostnader för verken, andra evenemang i utställningslokalen, lönekostnader för personal som anställts för utställningen, lönekostnader för fast personal eller kalkylmässiga kostnader för talko- eller frivilligarbete, utgifter för utrustning, material, tillbehör och tjänster och kommuners eller kommunalägda företags lokalkostnader, administrativa utgifter, fakturering av interna tjänster eller andra kalkylmässiga kostnader. Inte heller utställningsarvodets egen andel eller annan finansieringsandel kan allokeras till att täcka andra kostnader.

Museets egenfinansieringsandel eller annan extern finansiering kan utgöras av bikostnader för ersättningen utbetald som lön, eller mervärdesskatt om utställningsarvodet betalas med faktura innehållande mervärdesskatt. Mervärdesskatt godkänns som en kostnad som kan täckas med understöd enbart om understödstagaren är den slutliga betalaren av skatten. Med andra ord, om understödstagaren i sin beskattning drar av den mervärdesskatt som mottagaren betalat, godkänns nettokostnaden, det vill säga den kostnad som faktiskt betalats, för understödsobjektet. Beträffande bidrag som beviljas till kommuner får självfinansieringsandelen inte innehålla mervärdesskatt, utan i sådana fall ska hela utställningsarvodet, inklusive självfinansieringsandelen, vara arvode som utbetalas till konstnären. Självfinansieringsandelen får inte vara lägre än mervärdesskatten eller arbetsgivarens bikostnader.

Läs också föreskrifterna om användningen av bidraget.

Mer information: museoavustus@museovirasto.fi