Kulttuuriperintovuosi

Inkluderande projekt inom ramen för det europeiska temaåret för kulturarv 2018

Museiverket prioriterar i valet av projektutkast gemensamma projekt som inkluderar sammanslutningars deltagande i kulturarvsrelaterad verksamhet och planeringen av den, mångsidig spridning av projektresultaten och nya samarbetsformer som kan ge upphov till återkommande verksamhetsmodeller.

Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 osallistavat hankkeet

Museiverket utlyser understöd för inkluderande projekt inom ramen för det europeiska temaåret för kulturarv 2018. Ansökningstiden börjar 12.2.2018 kl. 9.00 och slutar 12.3.2018 kl. 15.00. Syftet med anslaget är att utveckla nya verksamhetsformer för att främja växelverkan och individers och sammanslutningars delaktighet i kulturarvet. Som ett resultat av dessa kommer tillgången på och tillgängligheten till kulturarvet att öka.

Ansökan om understöd ska lämnas in inom utsatt tid. Syftet med ansökningstiden är att garantera att alla sökande bemöts jämlikt. Ansökningar som kommer in för sent eller i övrigt utanför ansökningstiden beaktas inte.

Understöd kan beviljas museer, frivilligorganisationer och sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga. Understöd beviljas inte som stipendier till privatpersoner. Ur anslaget beviljas inte understöd i form av verksamhetsbidrag eller för anskaffning av utrustning. Understödsbeloppet fastställs från fall till fall. Understöden är avsedda som delfinansiering av totalkostnaderna för projektet.

En statsunderstödstagare ska anmäla sitt projekt till Europaåret för kulturarv och använda Europaårets logo sitt projekts kommunikation.

Anvisning
Villkor

Ansökan och behandlingstid

Ansökningarna ska inom ansökningstiden lämnas till postadressen Museiverket, PB 913, 00101 Helsingfors. Om ansökan skickas per e-post är adressen kirjaamo@museovirasto.fi. Ansökan kan även lämnas till vaktmästaren vid Museiverkets verksamhetsställe vid Sturegatan 2a, som vidarebefordrar den till registratorskontoret. Ansökningarna tas emot på registratorskontoret under dess öppettider (vardagar kl. 9.00–15.00).

Ansökan görs på Museiverkets blankett ”Ansökan om statsunderstöd”.
Ladda ner ansökningsblanketten

Ansökningar som anlänt efter ansökningstidens slut behandlas inte. Behandlingstiden täcker tiden från det att ärendet inletts fram till beslutet. Ett ärende har inletts när det kommit in till Museiverkets registratorskontor.  

Beslutet delges skriftligen.

Ytterligare information och kontaktbegäran: museoavustus@museovirasto.fi

Kontakt i specialfrågor: specialsakkunnig Eija Liukkonen, tfn 0295 33 6009 e-post fornamn.efternamn@museovirasto.fi