Vaaka Museovirasto 099 Fulres

Understöd till utveckling av museernas kompetens

Specialunderstöd till museerna 2020

Specialunderstödet riktas till projekt relaterade till utveckling av kunnandet på de museer som drivs professionellt och på heltid. Med understöden stöds verksamhetsformer som främjar identifiering, stärkande och delning av strategiskt viktigt kunnande. Syftet med understödet är dels att stärka utvecklingen av kunnandet utifrån museets strategi och dels främja kollegialt inlärande och utveckling tillsammans samt att i större utsträckning bygga kompetensnätverk inom museibranschen. Tyngdpunkten läggs särskilt på projekt där man stärker kompentensen i utvecklandet av digitala tjänster. Syftet med understöden är att främja socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt hållbart arbete med kulturarvet.

Museiverket utlyser ansökan om specialunderstöd, som riktas till projekt relaterade till utveckling av kunnandet vid professionellt drivna museer. Ansökningstiden inleds kl. 09.00 den 9 september 2020 och utgår kl. 15.00 den 21 oktober 2020.

Museiverket ska ha mottagit understödsansökningarna inom utsatt tid. Med ansökningstiden garanteras likabehandling av de sökande. Ansökningar som kommit in för sent eller annars utanför ansökningstiden beaktas inte.

Understödet kan beviljas till museer som drivs professionellt och på heltid av kommuner, föreningar, stiftelser eller offentligrättsliga inrättningar.

I understöden prioriteras främst projekt och experiment, som uppfyller målen i utvecklingshelheten
Den kunniga och lärande museisektorn inom det museipolitiska programmet.
Understöden allokeras främst till följande användningsändamål:

  • till att förstärka utvecklingskompetensen i digitala tjänster och verksamhetsmodeller
  • till utnyttjande av kollegialt inlärande mellan organisationer samt skapandet av inlärningsnätverk
  • till utvecklandet av partnerskap, nätverk och samarbetsformer som strävar till att dela kunskap
  • till utvecklandet av kompentenser som stöder museets strategi och profil

De bästa förutsättningarna för att bli beviljad understöd har projekt och experiment som strävar efter att bemöta de gemensamma behoven och utmaningar som man tillsammans identifierat inom branschen. Projekten och experiment ska stödja gemensamt lärande, utveckling av samarbeten och identifiering och stärkande av strategiskt viktigt kunnande inom museibranschen. Särskilt gynnas projekt och experiment som omfattar skapande av nya partnerskap och utveckling av samarbetsformer samt vilka innehåller en plan för en hållbar verksamhetsform.

Understödets belopp prövas från fall till fall. Understöden är avsedda som delfinansiering av projektets totala kostnader. Understödsanslaget uppgår till cirka 60 000 euro.

Anvisning

Villkor

Ansökning och handläggningstid

Bidrag söks via e-tjänsten. Om beslutet meddelas skriftligen i e-tjänsten. Avgörandet meddelas inom 180 dygn efter att ansökningstiden gått ut.

Inloggningen i e-tjänsten sker via den Suomi.fi-identifiering som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata genom att använda personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Alla som har använt Katso-tjänsten kan övergå till Suomi.fi-fullmakter.

Mer information om system och inloggning till e-tjänsten

Ytterligare information om understöden ges på museoavustus@museovirasto.fi.

Vid speciella frågor kontakta: Eeva Teräsvirta tfn. 0295 33 6012 och Marianne Koski, tfn. 0295 33 6006, fornamn.efternamn@museovirasto.fi