Museovirasto 101 Web

Tankesmedjan - Specialunderstöd till museer 2018

Specialunderstöd riktas till försöksprojekt som organiseras av museer som drivs professionellt. Vi efterlyser modiga och nydanande synvinklar inom museibranschen. Ett försöksprojekt kan till exempel vara en produkt, en tjänst eller ett verksamhetssätt som är nytt för museets verksamhet. Vi eftersöker inte en färdig plan utan ambitiösa, flexibla och genomförbara idéer. De bästa förutsättningarna att få understödet har försök som planeras, genomförs och utvärderas tillsammans med kunder, gemenskaper eller andra aktörer.

Museiverket utlyser ansökan om specialunderstöd, som riktas till professionellt drivna museers försöksprojekt. Ansökningen sker i två steg. Ansökningens första skede börjar den 30 april 2018 klockan 9.00 och avslutas den 31 maj 2018 klockan 15.00.

Ansökan om understöd ska lämnas in inom utsatt tid. Syftet med ansökningstiden är att garantera att alla sökande bemöts jämlikt. Ansökningar som kommer in för sent eller i övrigt utanför ansökningstiden beaktas inte.

Understöd kan beviljas till museer som kommuner, föreningar, stiftelser eller offentligrättsliga anstalter driver professionellt på heltid.

Understöden riktas i första hand till projektidéer där följande tyngdpunkter betonas:

  • Mångsidigt utnyttjande och produktifierande av kulturarvsmaterial och -kunskap
  • Försök med nya tjänster och produktifiering av dem
  • Gemenskapers verksamhet möjliggörs och allmänheten inspireras till kulturarvsverksamhet

Specialunderstöd kan beviljas för antingen ett eller flera projekt. Understödets belopp prövas från fall till fall. Understöden är avsedda som delfinansiering av projektets totala kostnader.

Ansökningen av understödet sker i två skeden. I det första skedet bedöms projekten på basis av den information som uppges i ansökan. Baserat på bedömningen väljs de projekt ut som kommer vidare till det andra skedet. De sökande får besked om valet senast i slutet av juni. Museiverket begär de museer, som kommit vidare till det andra skedet, att fortsätta utveckla sin projektidé och lämna in den slutliga projektplanen till Museiverket senast den 31 augusti 2018.

En förutsättning för beviljande av understödet är att företrädaren för det ansökande museet, då de kommer till det andra steget, förbinder sig att presentera projektidén för en jury som består av experter från olika branscher, vid en programpunkt på Museibranschens Temadagar den 17–18 september 2018 i Helsingfors. Beslutet om understöd fattas på basis av projektpresentationen samt den slutliga projektplanen.

Bidragen, som finns i undervisnings- och kulturministeriet budgetanslag, är ca. 75 000 €.

Anvisning

Villkor

Ansökan och behandlingstid

Bidragen söks i e-tjänsten. Beslutet delges skriftligen i e-tjänsten.

Ytterligare upplysningar om tjänsten

Sidan kräver inloggning. För att logga in krävs att din sammanslutning har en giltig Katso-kod med tillhörande FO-nummer. Gratis Katso-kod får du i Skatteförvaltningens Katso-tjänst.

Logga in i e-tjänsten som sammanslutning

Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Uträtta äranden för ett samfund-knappen.

Ytterligare information om understöden ges på museoavustus@museovirasto.fi. Vid speciella frågor kontakta: Anna Alavuotunki, tel. 0295 33 6019 ja Marianne Koski, tel. 0295 33 6006, förnamn.efternamn@museovirasto.fi.