Ilmastolakko 2019

Tankesmedjan - Specialunderstöd till museer 2019

Inom museibranschen efterlyser vi nya infallsvinklar och betydande gärningar för en bättre vardag och framtid. Med dessa understöd främjar vi verksamhetsformer som stärker relationen mellan kulturarv, livskvalitet, identitet och en hållbar utveckling i samhället. Understödet kan beviljas till museer som drivs professionellt och på heltid.

Vi vill att museerna tar ställning och vidtar effektiva åtgärder och intar en aktiv roll som motor i samhällsdebatten. Vår målsättning är att främja ekologiskt, socialt, ekonomiskt och kulturellt hållbart arbete med kulturarvet.

Särskilt gynnas projekt som omfattar skapande av nya partnerskap och utveckling av samarbetsformer samt projekt som innehåller en plan för en hållbar verksamhetsform. I gemensamma projekt kan parterna vara från museibranschen och/eller utanför den. Understödet kan användas under år 2019 och 2020. Det är önskvärt att projekten har koppling till målsättningarna för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030.

Museiverket utlyser ansökan om specialunderstöd som riktas till professionellt drivna museers projekt. Ansökningstiden inleds kl. 9.00 den 5 augusti 2019 och utgår kl. 15.00 den 20 september 2019.

Ansökningstiden för bidragsansökan har förlängts från det tidigare tillkännagivna datumet (9.9.2019 kl. 15.00). Ansökningar som mottagits inom den tidigare utlyste ansökningstiden kommer att beaktas.

Museiverket ska ha mottagit understödsansökningarna inom utsatt tid. Med ansökningstiden garanteras likabehandling av de sökande. Ansökningar som kommit in för sent eller annars utanför ansökningstiden beaktas inte.

Understödet kan beviljas till museer som drivs professionellt och på heltid av kommuner, föreningar, stiftelser eller offentligrättsliga inrättningar.

Specialunderstöd kan beviljas för antingen ett eller flera projekt. Understödets belopp prövas från fall till fall. Understöden är avsedda som delfinansiering av projektets totala kostnader. Understödsanslaget som kommer att delas ut uppgår till cirka 100 000 euro.

En förutsättning för beviljande av understödet är att företrädaren för det ansökande museet förbinder sig att presentera projektidén för en jury som består av experter från olika branscher, vid en programpunkt på Museibranschens Temadagar den 5 november 2019 i Helsingfors. Beslutet om understöd fattas på basis av projektpresentationen samt ansökan.

Anvisning
Villkor

Ansökan

Bidragen söks i e-tjänsten. Beslutet delges skriftligen i e-tjänsten.

Ytterligare upplysningar om tjänsten

Sidan kräver inloggning. För att logga in krävs att din sammanslutning har en giltig Katso-kod med tillhörande FO-nummer. Gratis Katso-kod får du i Skatteförvaltningens Katso-tjänst.

Logga in i e-tjänsten

Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Uträtta äranden för ett samfund -knappen.

Ytterligare information om understöden ges på museoavustus@museovirasto.fi.
Vid speciella frågor kontakta:
Risto Hakomäki tfn. 0295 33 6385 och
Marianne Koski tfn. 0295 33 6006, fornamn.efternamn@museovirasto.fi

Sidan är uppdaterad 9.9.2019 angående förlängning av ansökningstiden.