Anvisningar för elektronisk kommunikation

I e-tjänsten kan privatpersoner och samfund ansöka om Museiverkets understöd samt sköta andra ansökningsärenden.

I e-tjänsten kan du:
• fylla i och skicka ansökningar
• komplettera ansökningar
• mottaga beslut
• ansöka om ändring till beslutet
• göra redovisningar

Från och med 2023 flyttas ansökningsprocessen för understöd från Museiverket stegvis från undervisnings- och kulturministeriets tjänst till en ny gemensam tjänst för statsförvaltningen, Sökunderstöd.fi.

Information om varje understödstyp finns på undersidorna för understöd.

År 2024 kommer följande understöd från Museiverket att vara tillgängliga i den nya tjänsten:

  • Understöd för bildkonstnärers utställningsarvoden
  • Understöd för samarbets- och utvecklingsprojekt som främjar Europarådets kulturvägsverksamhet
  • Understöd för innovativa museiprojekt vid professionella museer
  • Bidrag till sammanslutningars projekt kring kulturarvet och kulturmiljön

År 2024 kommer alla andra understöd från Museiverket att sökas via den redan befintliga tjänsten, undervisnings- och kulturministeriets tjänst, till vilken länken finns nedan på dessa sidor.

Inloggningen i e-tjänsten sker via den Suomi.fi-identifiering som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata genom att använda personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Suomi.fi-fullmaktsroller för e-tjänsten för statsunderstöd på undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde är:

  • Beredning av ansökan om statsunderstöd (organisation)
  • Ansökan om statsunderstöd (organisation)
  • Ansökan om statsunderstöd och administration av uppgifter (organisation)

Logga in i undervisnings- och kulturministeriets e-tjänsten

Logga in i e-tjänsten

Obs! Välj "MV" från byråmenyn och välj sedan om du är en individ eller en organisation.


Enligt principen om publicitet i paragraf 1, i lagen om offentlighet för offentliga myndigheters verksamhet (621/1999), är handlingarna från offentliga myndigheter som regel offentliga. Dokument relaterade till statliga bidrag som skickas till Museiverket, är sådana officiella handlingar som avses i lagen. Dokument som skickas via e-tjänsten är också offentliga, såvida inte deras sekretess specifikt föreskrivits i lag.

Skicka inte dokument, som enligt lagen om offentlighet är konfidentiell (t.ex. en persons hälsoinformation) via e-tjänsten. Personnummer ska inte heller skickas via systemet.


Instruktioner för Inloggning och fullmakter hittas här:

Inloggning till undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst och fullmakter

Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområdes ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar

Anvisnigar för Sökunderstöd.fi (Haeavustuksia.fi)

Från Katso till Suomi.fi-fullmakter - Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (dvv.fi)

Mera information om Suomi.fi-identifikation