Anvisning 2022

Bidrag till sammanslutningars projekt kring kulturarvet och kulturmiljön som delas ut år 2022

Vad eftersträvas med bidragen?
Bidragen till sammanslutningars kulturarvsverksamhet förstärker deras delaktighet i kulturarvet. Projekt som understöds kan gälla lagring, dokumentering eller förmedling av information om kulturarvet eller åtgärder med hjälp av vilka man bidrar till sammanslutningars möjligheter att delta och till kulturarvets livskraft. Museiverket föredrar projekt som främjar sammanslutningars delaktighet i verksamheten, mångsidig spridning av projektresultaten samt nya former av samarbete.

För vilka ändamål kan bidrag sökas?
Bidrag beviljas i första hand för följande projekt:

 • Bevaring, dokumentering och förmedling av information om kulturarvet
 • Tillgängliggörande av material: publikationer, nätpublikationer, nätmaterial, utställningar, övriga publikationer (inspelningar med rörlig bild och musik m.m.)
 • Projekt kring kulturarvsverksamhet som bidrar till sammanslutningars delaktighet i kulturarvet och stödjer kulturarvets livskraft

För vilka ändamål beviljas bidrag inte?

 • Som verksamhetsbidrag för till exempel den ordinarie personalens lönekostnader eller för fastighetskostnader (såsom kostnader för värme, el och vatten)
 • För kalkylmässiga kostnader för talkoarbete
 • För inköp av anordningar eller programvaror
 • För museiverksamhet
 • För reparationsprojekt
 • Understöd beviljas ej som nationell finansieringsandel till EU-projekt.

Webbtjänster förverkligade med understood
Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) förpliktar offentliga sektorn och en del av privata och tredje sektorns organisationer att följa tillgänglighetskrav. Webbtjänster förverkligade med understöd (tex. webbplatser och mobilapplikationer) bör fylla de väsentliga kraven för digitala tjänster. Läs mer om kraven.

Bidrag kan beviljas medborgarorganisationer och andra sammanslutningar med rättshandlingsförmåga.

Vem kan inte ansöka om bidrag?
Bidrag beviljas inte kommuner eller i form av stipendier till privatpersoner.

Ansökan om understöd kan lämnas endast under den ansökningstid som Museiverket meddelat. Sökannonsen publiceras på Museiverkets webbsidor. Ansökan om understöd ska vara framme inom utsatt tid. Ansökningar som kommit in för sent beaktas inte.

Ansökning via e-tjänst
Understöd ansöks i utbildnings- och kulturministeriets e-tjänst, genom vilken bidrag ansöks och administreras i sin helhet.

Inloggningen i e-tjänsten sker via den Suomi.fi-identifiering som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata genom att använda personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Suomi.fi-fullmaktsroller för e-tjänsten för statsunderstöd på undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde är:

Beredning av ansökan om statsunderstöd (organisation)
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar bereda ansökan om statsunderstöd och åtgärder med anknytning till understöd.

Ansökan om statsunderstöd (organisation)
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar bereda ansökan om statsunderstöd och åtgärder med anknytning till understöd, lämna in dem för behandling samt återkalla ansökan.

Ansökan om statsunderstöd och administration av uppgifter (organisation)
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar bereda ansökan om statsunderstöd och åtgärder med anknytning till understöd, lämna in dem för behandling samt återkalla ansökan och administrera uppgifter som gäller fullmaktsgivaren.

Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Uträtta ärenden för ett samfund -knappen.

Logga in till e-tjänsten: Logga in i e-tjänsten som sammanslutning

Anvisningar för användning av e-tjänsten

Sökanden fyller i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifogar de bilagor som begärts på blanketten och lämnar in blanketten till Museiverket i e-tjänsten. Sökanden får understödsbeslut i e-tjänsten.

Sökanden kompletterar vid behov ansökan och yrkar på rättelse av beslutet i e-tjänsten. Också redogörelsen av användningen av understödet görs i e-tjänsten.

Enligt principen om publicitet i paragraf 1, i lagen om offentlighet för offentliga myndigheters verksamhet (621/1999), är handlingarna från offentliga myndigheter som regel offentliga. Dokument relaterade till statliga bidrag som skickas till Museiverket, är sådana officiella handlingar som avses i lagen. Dokument som skickas via e-tjänsten är också offentliga, såvida inte deras sekretess specifikt föreskrivits i lag.

Skicka inte dokument, som enligt lagen om offentlighet är konfidentiell (t.ex. en persons hälsoinformation) via e-tjänsten. Personnummer ska inte heller skickas via systemet.

Fritt formulerad ansökan
Om sökanden inte kan ansöka om understöd elektroniskt, är det möjligt att sända en fritt formulerad ansökan per post eller föra ansökan till Museiverket.

Fritt formulerad ansökan ska innehålla:

 • Sökandens uppgifter (sökandens namn och FO-nummer, adress, kontonummer (IBAN), namn, telefonnummer och e-postadress för den kontaktperson som sköter understödsärendet)
 • En plan med tydlig beskrivning av projektets mål, de avsedda effekterna och hur principerna för hållbar utveckling kommer att beaktas. Dessutom bör planen ange projektets aktörer, även när och hur projektet kommer att genomföras.
 • En kostnadsspecifikation över projektet. En specifikation över projektets sammanlagda kostnader, självfinansieringsandel och de inkomster som fås av projektet och andra understöd som ansökts och fåtts för samma syfte.
 • Det ansökta beloppet i euro

Därtill krävs följande bilagor till fritt formulerad ansökan:

 • En verksamhetsberättelse av sammanslutningen eller en annan motsvarande utredning över föregående år.
 • Redogörelse för alla de understöd och understödslån som under de tre senaste åren erhållits av stat, kommun, församling eller av annat offentligt samfund, deras belopp och användning.
 • Sökanden måste till sin ansökan bifoga en tillräcklig utredning av namnteckningsrätten. För juridiska personer (stiftelse, förening, företag etc.) kan ansökan om statligt stöd undertecknas av personer med namnteckningsrätt för den juridisk personlighetens del. Som tillräcklig utredning godkänns ett högst tre månader gammal utdrag ur förenings-, stiftelse- eller handelsregistret.

En ansökan som skickats per post ska vara framme hos Museiverket före kl. 15 på den sista dagen av ansökningstiden. Om ansökan förs till Museiverket, ska ansökan komma in under registratorskontorets öppettid (kl. 9–15). Museiverkets postadress är Museiverket, PB 913, 00101 Helsingfors och besöksadressen är Sturegatan 2a.

Det är möjligt att lämna in en fritt formulerad ansökan per e-post till adressen kirjaamo@museovirasto.fi före kl. 15.00 på den sista dagen av ansökningstiden.

Understödsbeloppet fastställs från fall till fall. Understöden är avsedda som delfinansiering av totalkostnaderna för projektet. Understödets andel kan vara högst 80 % av de totalkostnader som kan godkännas för projektet.

Finansieringsplanen ska innehålla en specifikation över sökandens egna andel eller annan finansiering som ska uppgå till minst 20 % av projektets totala kostnader. Övrig finansiering kan inte bestå av statsbidrag.

Självfinansieringsdelen eller övrig finansiering kan omfatta de direkta kostnader som uppkommer av projektet och som kan verifieras ur bokföringen, såsom lönekostnader för personal som anställts för projektet eller upphandlingar. Självfinansiering eller övrig finansiering kan inte bestå av den fast anställda personalens lönekostnader eller kalkylmässiga kostnader av talko- eller frivilligt arbete. Administrativa kostnader godkänns inte i finansieringsplanen.

Behandling av ansökningarna
Prövningen av beviljande av statsunderstöd grundar sig på statsunderstödslagen, en eventuell speciallag, motiveringar i specifika moment som gäller anslag i statsbudgeten och de i utlysningen nämnda nödvändiga förutsättningarna för beviljande av understöd och kriterierna för beviljande enligt typ av understöd.

Ansökningarna behandlas vid Museiverket. Behandlingstiden täcker tiden från det att ärendet inletts fram till beslutet. Ett ärende har inletts när det kommit in till Museiverkets registratorskontor. Den egentliga behandlingen av ansökningarna börjar dock först då ansökningstiden gått ut.

Bidragsansökningar bedöms på basen av informationen i bidragsansökan. Sökanden är ansvarig för att bli förtrogen med bidragsanvisningarna och för riktigheten av informationen som givits i ansökan. Det är på sökandens ansvar att i ansökan inkludera den information som krävs enligt anvisningarna på ett så tydligt sätt att det inte lämnar utrymme för tolkning.

Alla nödvändiga bilagor ska fogas till ansökningarna om statsunderstöd. Detta är absolut nödvändigt för att behandla ansökningarna och för att de ska kunna jämföras sinsemellan. En ansökan kan kompletteras i ett senare skede, men ansökningar som är så färdiga som möjligt påskyndar beslutsprocessen. En komplettering av uppgifterna och bilagor som saknas ska på begäran lämnas in utan dröjsmål innan ett beslut fattats i ärendet. Om en ansökan som lämnats in är bristfällig, uppmanas sökanden att komplettera handlingen inom utsatt tid, om det inte är onödigt med tanke på beslutsprocessen. Den som sänt ansökan får ett meddelande om hur ansökan ska kompletteras. Sökanden kan också komplettera sin ansökan på eget initiativ och lämna in handlingar som är nödvändiga för ett avgörande i ärendet till myndigheten under behandlingen. Ett beslut kan fattas även om de begärda kompletterande redogörelserna inte lämnats in inom utsatt tid. Kompletteringen får inte äventyra likabehandlingen av sökandena. Efter att ansökningstiden gått ut får nya krav inte längre ställas, utan endast brister i ansökningar som skickats inom utsatt tid får åtgärdas.

Understödsbeslut av Museiverket bereds av enheten Utveckling av museibranschen. I beredningen av besluten förs vid behov samarbete med olika myndigheter och andra sakkunniga.

Alla ansökningar besvaras med ett beslut. Sökanden har möjlighet att yrka på rättelse av beslutet hos Museiverket. Ändring i beslut som fattats med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

Ansökningar om understöd behandlas enligt anvisningen för förfarandet för beviljande av statsunderstöd, vilken Museiverket godkänt 10.9.2018.

Beslutet delges skriftligen i e-tjänsten. Beslut fattas i regel inom 180 dygn efter det att ansökningstiden gått ut.

Kriterier för bedömning av ansökningarna
Bidragen är behovsprövade och ansökningarna bedöms utifrån de uppgifter som uppges i bidragsansökan. Ansökningarna bedöms enligt projektets mål och förutsättningar för genomförande av projektet, hur realistisk projektets kostnadsberäkning och finansieringsplan är.

Dessutom beaktas projektens ändamålsenlighet vid bedömningen av ansökningar.

Vid den kvalitativa bedömningen av ansökningar uppmärksammas följande faktorer:

Hur väl stämmer projektets mål överens med en eller flera av bidragets tyngdpunkter?

 • Sammanslutningars delaktighet i verksamheten
 • Mångsidig spridning av projektresultaten
 • Nya former av samarbete

Hur högklassigt har genomförandet av projektet planerats?

 • Är projektets mål, åtgärder och finansiering tydliga?

Hur beaktas principerna för hållbar utveckling vid genomförandet och åtgärderna inom ramen för projektet?

Användningstiden för ett understöd
Bidrag kan användas endast under det år då det beviljas.

Om ett understöd av synnerligen motiverade skäl inte kan användas inom två år, ska understödstagaren i e-tjänsten begära tillstånd av Museiverket att överföra rätten att använda stödet till nästa år. Överföring av bidrag ska sökas under det år då bidraget beviljats.

Understödets användningssyfte
Understöd får används enbart för utgifter för det syfte som nämns i beslutet, vilka inkluderats i understödsansökan. Om detta på motiverade grunder är omöjligt, ska understödstagaren anhålla om ändring av användningssyftet för understödet av Museiverket i e-tjänsten. Ansökan om detta ska göras på så sätt att beslutet om ändring av användningssyftet kan fattas innan understödet används för det ändrade användningssyftet.

Inhibering av ett projekt som beviljats understöd
Om ett projekt som beviljats understöd inhiberas, ska en anmälan göras till Museiverket så fort som möjligt efter att ärendet bekräftats. Om understödstagaren inte tar emot understödet, ska Museiverket underrättas om detta utan dröjsmål.

Gemensamma projekt

I gemensamma projekt fungerar ett samfund som stipendiesökande. Stipendiet beviljas till den sökande och bidragspengarna förvaltas av den sökande. Den sökande kan inte dela ut bidragspengarna till de övriga parterna i projektet.

20 % av den totala kostnaden för projektet bör vara självfinansiering eller övrig finansiering från sökanden. Dessa 20 % kan bestå av bidrag från övriga parter som deltar i projektet. Den som ansöker om bidraget ansvarar dock för att själfinansieringsandelen eller övrig finansiering förverkligas. Sökanden bör därför ingå ett avtal med de övriga parterna, om till exempel självfinansieringen eller övrig finansiering utgörs av bidrag från de övriga parterna.

I redogörelsen för bidraget ska tydligt anges vad självfinansieringsandelen eller övrig finansiering från gemensamma projekt består av och vilka kostnader de har täckt. Parter, som deltar i projektets självfinansieringsandel eller i övrig finansiering, skall vid behov kunna styrka kostnaderna i samband med redogörelsen.

En understödstagare ska utarbeta en redogörelse över användningen av statsunderstöd som beviljats av Museiverket och lämna in den till Museiverket före det datum som nämns i understödsbeslutet. Redogörelsen över användningen av understödet görs i e-tjänsten.

De krävda bilagorna till kontoredogörelsen utgörs av:

 • Rapport om hur projektet framskrider och dess resultat
 • Specifikation av projektets totala kostnader, inkomster och bidrag (verifikat skickas endast in på begäran)
 • Sammanslutningens verksamhetsberättelse
 • Sammanslutningens resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse för det år då bidraget använts

Kvitton och andra verifikat för projektet ska inte bifogas utredningen utan de ska förvaras enligt god bokföringssed hos bidragstagaren i sex år. Museiverket gör inspektioner och begär vid behov kvitton.

I utredningen ska ingå både ekonomisk rapportering och en verbal redogörelse för hur projektet har genomförts och dess resultat. I specifikationen för projektets kostnader bör det framgå vad man anskaffat och hur anskaffningarna anknyter till projektet. Vid lönerna bör det framgå hur mycket arbetstid använts, vilka personers arbetsinsats det är frågan om, deras roll i projektet samt hur mycket lön har betalats för projektarbetet.

Vid varje anskaffning bör det framgå både det momsfria och momsbelagda priset.

Utredningen behöver inte vara lång men den ska ge en tydlig och tillräcklig bild av vad man med bidraget har gjort och åstadkommit. I utredningen ska skedena av det understödda projektet kort beskrivas. Därutöver ska man i utredningen berätta om resultat som åstadkommits med bidraget samt bedöma huruvida dessa motsvarar de mål som uppgavs i ansökan.

I utredningen ska man rapportera hur villkoren som satts på användningen av bidraget har uppfyllts, om bidragsbeslutet innehåller sådana. Om projektet har varit mera omfattande än den verksamhet för vilken statsbidrag har beviljats eller om projektet redan har pågått i flera år ska man i utredningen tydligt specificera den verksamhet till vilken statsbidraget i fråga har använts.

Av projektkostnaderna får man med bidraget täcka den summa som uppges i bidragsbeslutet, dock högst 80 procent av de faktiska godkända kostnaderna. Om projektet kan genomföras med mindre kostnader än vad som beräknats i ansökningsskedet är bidragstagaren skyldig att återbetala den del av bidraget som överskrider de faktiska kostnaderna.

Exempel:
Ett projekts totalkostnader uppgår enligt ansökan till 8 000 euro
Museiverkets understöd är högst 6 400 euro (80 %)
Sökandens självfinansiering uppgår till 1 600 euro (20 %)
I redogörelsen uppgår de totalkostnader som kan godkännas till 7 000 euro
Understödet får täcka högst 80 % (= 5 600 euro)
Museiverket återkräver 800 euro

Som godtagbara utgifter anses för projektet nödvändiga utgifter som till sitt belopp är rimliga. Ordinarie personalens lönekostnader eller sedvanliga verksamhetskostnader, såsom sedvanliga fastighetskostnader, är inte godtagbara utgifter. Inte heller administrativa kostnader är godtagbara utgifter.

Utgifter för utrustning och programvaror är inte godtagbara utgifter, men däremot kan bidraget användas för att hyra utrustning som behövs i projektet. Kostnader för anskaffning av för projektet nödvändig utrustning och programvaror kan inkluderas i självfinansieringsandelen. Administrativa kostnader godkänns inte i finansieringsplanen.

För varje enskilt år beaktas som godtagbara utgifter de utgifter som enligt bokföringslagen och -förordningen och god bokföringspraxis ska tas upp för räkenskapsperioden i fråga. Utgifter som uppkommit innan ansökningstiden gått ut ses inte som godtagbara utgifter. Kalkylmässiga utgifter är inte godtagbara utgifter.

Löner och arvoden som betalats ut som penninglön eller naturaförmåner godkänns som rimliga kostnader av Museiverket. Verksamhets- eller projektlöner som betalas med understöd ska vara föremål för arbetstidsuppföljning. Understödstagaren ska säkerställa att de löner som tas upp i bokföringen grundar sig på faktiska, uppkomna kostnader. Kalkylmässiga kostnader, t.ex. talko- eller frivilligarbete, godkänns inte. Allokeringen ska också grunda sig på den använda arbetstiden och understödstagaren ska vid behov kunna visa principerna för allokering av lön för verket. Det är inte möjligt att använda arbetskraft som anställts med lönesubvention eller annat sysselsättningsstöd för arbeten som utförs inom ramen för projektet.

Som rimliga resekostnader godkänns faktiska kostnader enligt statens resereglemente, om de inkluderats i understödsansökan och inte uteslutits i beslutet. En resa som täcks med understöd ska göras under så kort tid och med så få kostnader som möjligt. På samma gång ska uppmärksamhet riktas mot att resan görs och uppgifter utförs på ett ändamålsenligt och säkert sätt. Grunder för valet av resesätt ska på begäran läggas fram. Samma grunder gäller också för avlönade personer och personer som utför förtroendeuppdrag.

Kostnader på grund av gåvor i form av pengar eller andra gåvokort med penningvärde är inte godtagbara utgifter.

Mervärdesskatt godkänns som en kostnad som kan täckas med understöd enbart om understödstagaren är den slutliga betalaren av skatten. Med andra ord, om understödstagaren i sin beskattning drar av den mervärdesskatt som mottagaren betalat, godkänns nettokostnaden, det vill säga den kostnad som faktiskt betalats, för understödsobjektet.

Läs också föreskrifterna om användningen av bidraget