Hirsipaikkaus Mv. Kuvaaja: Museovirasto / restaurointikuvasto

Anvisning

Restaureringsbidrag för byggnader och kulturmiljöobjekt 2019

Vad eftersträvas med bidraget?

Bidragens syfte är att bevara de enligt lagen om skydd av byggnadsarvet (498/2010) skyddade eller annars kulturhistoriskt värdefulla objekt.

Enligt lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010) kan man skydda byggnader, konstruktioner, byggnadsgrupper eller bebyggda områden som är av betydelse med avseende på byggnadshistoria, byggnadskonst, byggnadsteknik eller särskilda miljövärden eller med avseende på en byggnads användning eller händelser som är förknippade med den. Objekt som understöds kan således jämte enskilda byggnader vara t.ex. historiska trädgårdar och parker med sina byggnader, begravningsplatser med sina minnesmärken, andra världskrigets försvarsutrustningar samt andra konstruktioner som uppstått för mobilitet och levnad.

Den bebyggda kulturmiljön utgör en del av det nationella kulturarvet, som var och en enligt grundlagen bär ansvar för. Förutom det allmänna ansvar för bevarande av kulturarvet som åligger samhället bär också  de som äger eller förfogar över sådan egendom ansvar för att kulturarvet bevaras. Det ansvar för bevarande av kulturarvet som åligger ägaren kan omfatta alla olika aktörer, dvs. staten, kommuner, församlingar, privatpersoner, företag och sammanslutningar. Därtill förutsätter byggnads- och markanvändningslagen att varje byggnad och dess omgivning skall av ägaren hållas i sådant skick att den hela tiden uppfyller de sanitära kraven, kraven på säkerhet och användbarhet och inte medför miljöolägenheter eller förfular omgivningen.

 

Kulturhistoriskt värdefulla objekt:

En byggnads betydelse bedöms enligt lagen på följande grunder:  byggnaden är sällsynt eller unik (raritet), byggnaden i historiskt avseende är typisk för området (typisk karaktär), byggnaden har typiska drag som avspeglar ett visst område eller en viss tid (representativitet), byggnadens ursprungliga eller därmed jämförbara användning, byggnadssätt, arkitektur eller stil framträder och fortbestår (autenticitet), eller byggnaden är av betydelse som vittnesbörd om en historisk händelse eller företeelse eller som ett sådant exempel som beskriver och ökar kunskapen om händelsen eller företeelsen (historiskt bevisvärde); eller olika konstruktioner, material och stilar som avspeglar den historia och kontinuitet som hänför sig till byggandet, byggnadsvärden och byggnadens användning är synliga på byggnaden (historiska skikt).

Objektens kulturhistoriska värde fastställs oberoende av deras bruksvärde eller instrumentella värde för uppnåendet av något annat mål. Värderingen är bunden till omfattningen och kvaliteten av den information som finns att tillgå angående objektet.

Autenticiteten innebär att man kan se hur byggnaden eller miljön har fortlevt och vad som har skett med den under årens lopp. Med autenticiteten avses det sätt på vilket miljön eller byggnaden har bevarat sina ursprungliga eller historiskt betydelsefulla fysiska särdrag. De planerade restaureringsåtgärderna får inte innebära att betydande autentiska värden går förlorade fastän reparationsåtgärderna ansågs behövliga för bevarande av objektet.

I vissa fall kan omarbetning eller användning av objektet bedömas ha gett det positiva egenskaper som är värda att bevara. Därigenom uppkommer historiska skikt och kontinuitet. Med patina avses sådana tecken på ålder eller slitage som på ett positivt sätt avspeglar objektets ålder och historia och vars bevarande är väsentligt för att objektets ålder ska kunna observeras och dess särdrag bevaras.

Vem kan ansöka om bidrag?

Bidrag kan sökas av privatpersoner eller sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga som äger objektet. Kommuner kan söka bidrag endast ifall byggnaden är skyddad enligt lagen om skydd för kulturhistoriskt märkliga byggnader (572/64), byggnadsskyddslagen (60/1985) eller lagen om skydd av byggnadsarvet (498/2010).

För vilka objekt kan man söka bidrag?

Bidrag beviljas på första hand:

 • för byggnader och andra objekt som är skyddade enligt lag
 • för objekt som är nationellt eller regionalt kulturhistoriskt värdefulla eller till andra betydande objekt, vars iståndsättning förutsätter specialkunnande
 • för tydligt avgränsade kulturmiljöhelheter och byggda objekt i kulturlandskapet. Dessa är till exempel historiska trädgårdar och parker med sina byggnader, andra världskrigets försvarsutrustningar samt byggda vårdbiotoper.
 • bidrag beviljas inte till statsägda objekt
För vilket ändamål kan man söka om bidrag?

Bidrag kan beviljas för:

 • Bevarande och återställande reparationer, där man främjar bevarandet och stärkandet av objektet och dess kulturhistoriska värde.
 • Konservering (för att förvara objektet som sådant/för att förhindra att det blir sämre i skick) där restaureringen inte anses vara en väsentlig åtgärd för bevarandet
 • Åtgärder vilka kräver specialkunskap och specialkunnande och ökar kunnandet inom restaurering och byggnadskonservering och vilka skapar ‘best practice’ inom restaurering
 • Planering av konservering, vård och restaurering samt för de undersökningar och utredningar som dessa kräver
 • Åtgärder där man bevarar traditionella eller handverksinriktade arbetsmetoder samt ökar kunskapen om arbetsmetoder och material, som är lämpliga att användas i kulturhistoriska objekt.

Till exempel för:

 • att sparsamt reparera konstruktioner såsom att sko en timmerkonstruktion eller reparera tegel- och stenkonstruktioner
 • att iståndsätta den ursprungliga yttre brädfodringen, fönster eller ytterdörrar,  även återställa dem ifall åtgärderna förstärker byggnadens kulturhistoriska värde.
 • att reparera den yttre rappningen
 • att måla byggnaden med kalkfärg, linoljefärg, rödmylla eller med någon annan för byggnaden traditionell färgtyp, dock inte för underhållsmålning av fasaden som ingår i den allmänna goda husvården eller för målning av helt förnyade ytor.
 • att förnya eller iståndsätta det traditionella taket av trä: pärtor, spånor, näver-slanor
 • att iståndsätta eller förnya plåttaket (skivor eller falsat plåttak) med motsvarande material, ifall det gamla taket inte kan repareras. Det bör framkomma i ansökan om det är nödvändigt att förnya takplåten.
 • att iståndsätta eller förnya tegeltaket av ler- eller betongtegel med motsvarande material, ifall teglen inte kan repareras. Det bör framkomma i ansökan om det är nödvändigt att förnya teglen.
 • att iståndsätta eller förnya takfilten med trekantsribbor med motsvarande material, ifall taket inte kan repareras. Det bör framkomma i ansökan om det är nödvändigt att förnya filten.
 • att reparera ursprungliga, speciellt gamla eller unika eldstäder
 • att konservera ytor och byggnadsdelar (dekorationsmålningar och tapeter) i historiskt betydelsefulla interiörer
 • att göra utredningar och planer vilka främjar en skonsam reparation, dvs. färganalyser, byggnadshistoriska utredningar, konserveringsplaner

I tillägg till ovanstående exempel kan understöd beviljas även för övriga restaurerings- och konserveringsåtgärder.

Konserveringen, vården och restaureringen baserar sig alltid på dokumenterad information om objektet och/eller historiska källor. Andra material, metoder och tekniker än sådana som tillhör objektets historia kan endast undantagsvis vara en del av de åtgärder som används för bevarandet. I planeringen och genomförandet av åtgärderna beaktas det historiska värdet hos det objekt som bevaras och värdena och åtgärderna ska vara ändamålsenliga med tanke på helheten.

Byggnadens eller områdets historiska särdrag och äkthet ska bevaras. Endast mindre ändringar kan godkännas vid reparation. Arbetet skall utföras med traditionella eller motsvarande arbetsmetoder och byggnadstekniska lösningar. Arbetet skall utföras med ursprungliga eller motsvarande material.

Hur ansöker man om bidrag?

Understödet kan endast ansökas under den ansökningstid som Museiverket utlyser. Ansökningsmeddelandet publiceras på Museiverkets webbplats.

Ansökan om understöd ska vara framme inom utsatt tid. Ansökningar som anlänt för sent beaktas inte.

Museiverket har tagit i bruk ett elektroniskt söksystem (e-tjänst) där ansökningar om bidrag lämnas in och administreras fram till utredningarna. Ansökningarna lämnas in till Museiverket via e-tjänsten.
Den sökande fyller i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifogar begärda bilagor och lämnar in blanketten till Museiverket i e-tjänsten. Museiverket skickar beslutet till den sökande via e-tjänsten.

Anvisningar för användning av e-tjänsten

Den sökande kompletterar vid behov ansökan och yrkar på rättelse av beslutet i e-tjänsten. Den sökande lämnar också redogörelser i e-tjänsten.

Om den sökande inte har möjlighet att ansöka om bidrag i e-tjänsten kan ansökan lämnas in personligen till Museiverket. Ansökan ska inkludera sökandens kontaktinformation (namn och adress, e-post och telefon samt bankkontonummer i IBAN-format), en beskrivning av objektet och dess historia, en kostnadskalkyl och finansieringsplan för restaureringsprojektet samt en restaureringsplan av vilken framgår av vem, när och hur restaureringsarbetet ska utföras.

En ansökan som har skickats per post ska vara framme hos Museiverkets registratur före kl. 15 den sista dagen av ansökningstiden. Om ansökan lämnas in till Museiverket ska den vara framme under registraturets öppettid (kl. 9.00-15.00).

Museiverkets postadress är Museiverket, PB 913, 00101 Helsingfors, och besöksadressen är Sturegatan 2a, Helsingfors. Om en fritt formulerad ansökan ska skickas per e-post skickas den till kirjaamo@museovirasto.fi före kl. 15 den sista dagen av ansökningstiden

Storleken på ett bidrag

Bidragsbeloppet fastställs från fall till fall.

Ett beviljat bidrag kan alltid utgöra endast en del av de godkända totalkostnaderna för ett projekt. Bidragen utgör i genomsnitt 1/3 av projektets helhetskostnader. Byggnader som saknar användning eller som är kulturhistoriskt särskilt betydelsefulla kan beviljas ett förhållandevis högre bidrag än byggnader som är i användning. Bidragets andel kan dock inte överstiga 50 % av kostnaderna.

Vem kan inte ansöka?
 • staten eller statsstyrda aktörer
 • kommuner (eller kommunstyrda aktörer) för andra än enligt lag skyddade objekt
 • församlingar för objekt skyddade enligt kyrkolagen
 • sammanslutningar, som är berättigade att söka om bidrag för föreningshus hos Finlands Hembygdsförbund
 • museiaktörer för konservering, vård, restaurering, dokumentering eller undersökning av sina kulturmiljöobjekt
 • andra aktörer än objektets ägare

Museer som ägs av kommuner, föreningar eller stiftelser och inte får statsandel kan ansöka om de behovsprövade statsunderstöd till lokala museers projekt som beviljas av Museiverket.

Ändamål som inte omfattas av bidrag


Bidrag beviljas inte för åtgärder, vilka minskar objektens kulturhistoriska värde, eller till åtgärder, vilka kan vara motiverade men vilka i grund är nybyggnation (rekonstruktion, förflyttning av byggnad).

Bidrag beviljas inte heller till ombyggnad, modernisering och årsreparationer, till exempel:

 • Dränerings- och dagvattenanläggningar samt frostskydd
 • Tilläggsisolering
 • Förnyande av ytterfodringen
 • Förnyande av yttre rappningen
 • Fasadmålning med andra än traditionella färgtyper
 • Underhållsmålning av fasaden, målning av helt förnyade ytor
 • Förnyande av fönster eller dörrar
 • Montering av vattentak med profilplåt eller klickfalsplåt
 • Montering av vattentak med takshinglar av bitumen
 • Montering av plåttak med färdig ytbehandling
 • Byte av takmaterial om inte baserat på byggnadshistorisk utredning
 • Uppställande av nya eller flyttade eldstäder
 • Förnyande av innerdörrar
 • Skivbeläggning inomhus
 • renovering eller förnyande av tekniska anordningar (VVS och el)


Behandling av ansökningarna

Prövningen av beviljande av statsunderstöd ska vara baserad på statsunderstödslagen, en eventuell speciallag, momentspecifika motiveringar gällande anslagen i statsbudgeten samt de i utlysningen nämnda nödvändiga förutsättningarna för beviljande av bidrag och kriterierna för beviljande enligt typ av bidrag.

Ansökningarna behandlas på Museiverket. Behandlingstiden täcker tiden från det att ärendet har påbörjats fram till beslutet. Ärendet har påbörjats när det har inkommit till Museiverkets registratorskontor. Den egentliga behandlingen av ansökningarna börjar emellertid först när ansökningstiden gått ut.

Alla nödvändiga handlingar ska bifogas ansökningarna om statsunderstöd. Detta är absolut nödvändigt för behandlingen av ansökningarna och för att de ska kunna jämföras sinsemellan. En ansökan kan kompletteras i ett senare skede, men ansökningar som är så kompletta som möjligt gör beslutsprocessen snabbare. En komplettering av uppgifterna eller bilagor som saknas ska på begäran lämnas innan beslut fattas i ärendet. Om en ansökan som lämnats är bristfällig uppmanas den sökande att komplettera handlingen inom utsatt tid, ifall det inte är onödigt med tanke på beslutsprocessen. Den som lämnat ansökan får ett meddelande om hur ansökan ska kompletteras. Den sökande kan också komplettera sin ansökan på eget initiativ samt lämna in handlingar som är nödvändiga för ett avgörande i ärenden till myndigheten under behandlingen. Ett beslut kan fattas även om de begärda kompletterande redogörelserna inte har lämnats inom utsatt tid. Kompletteringen får inte inverka negativt på de sökandes likställdhet. Efter att ansökningstiden gått ut får nya krav inte längre ställas, utan endast brister i ansökningar som skickats inom utsatt tid får åtgärdas. 

Museiverkets bidragsbeslut bereds vid avdelningen för kulturmiljötjänster. Ansökningarna kan beredas i samarbete med myndigheter och andra sakkunniga.

Alla ansökningar besvaras med ett beslut. Den sökande har möjlighet att yrka på rättelse av beslutet hos Museiverket. Ändring i beslut som fattats med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.


Ansökningarna om bidrag behandlas i enlighet med de anvisningar för förfaranden vid beviljandet av statsunderstöd, som Museiverket har godkänt den 16 mars 2015.

Beslutet delges skriftligen i e-tjänsten. Beslut fattas i regel inom 180 dygn efter det att ansökningstiden gått ut.

Kriterier för bedömning av ansökningarna

Bidragen är prövningsbaserade och ansökningarna bedöms utifrån de uppgifter som lämnats in i ansökan om bidrag. Bidrag kan beviljas som ett resultat av objektets historiska värden, effekten av de åtgärder som presenterats och projektets beskaffenhet.


Vid bedömningen av projektets möjligheter att få bistånd används som kriterier de definitioner för objekt och ändamål som nämnts tidigare i denna guide. Eftersom bidrag beviljas i första hand för byggnader skyddade enligt lagen om skydd av byggnadsarvet, betyder det att byggnadens skydd i planen eller läge vid byggda kulturmiljöer (RKY) eller inkludering i en inventering av kulturmiljön inte garanterar beviljande av bistånd. I alla fall bör de planerade åtgärderna vara i linje med villkor i ansökningsguiden.

Varje ansökan har minst en bedömare. Vid den kvalitativa bedömningen av ansökningarna (s.k. kollegial bedömning) beaktas följande faktorer 

Objektets värde

• Nationellt betydande objekt, vars historiska värde, representativitet samt käll- och dokumentationsvärde är utmärkta. Skyddsobjekt med stöd av lagen eller förordningen.
• Nationellt och/eller landskapsmässigt betydande objekt, vars historiska värde, representativitet samt käll- och dokumentationsvärde är goda
• Objektet har landskapsmässig betydelse; representativiteten samt käll- och dokumentationsvärdet är goda eller tillfredsställande 
• Objektet har lokal betydelse; representativiteten samt käll- och dokumentationsvärdet är goda eller tillfredsställande 
• Objektet saknar betydelse och/eller käll- och dokumentationsvärde eller är omöjliga att avgöra utifrån ansökan   

Projektets betydelse för bevarande av objektet

• Prioriterade åtgärder som räddar objektet från att förstöras; åtgärder som representerar ett utmärkt exempel av långvarig byggnadsvård
• Åtgärder för att stoppa eller undanröja ett hot och/eller avvärja en plötslig förändring och/eller förebygga skada: åtgärder, som representerar en fortsatt god bevarande restaurering.
• Åtgärder för att uppehålla eller i särfall återställa objektets historiska värden eller bevara objektet i nuvarande skick
• Åtgärder för att återställa objektets användningsvärde
• Åtgärder som hotar eller minskar objektets kulturhistorisk värde

Projektets betydelse för samhället

• Faktorer som återupplivar eller bevarar byggnadstraditionen
• Social eller regional betydelse
• Ekonomisk betydelse (t.ex. sysselsättande effekt)

Sätt för genomförande av projektet
• Föredömligt planerat, förberett och budgeterat projekt
• Väl planerat, förberett och budgeterat projekt
• Projektplanen och kostnadsberäkningen kan godkännas trots smärre brister
• Bristfälligt planerat och budgeterat projekt
• Projekt utan en ordentlig plan och/eller budget

Dessutom uppmärksammas projektets ändamålsenlighet.

Åtgärder efter att bidrag beviljats

Användning av bidraget och tillsyn över användningen

I bidragsbeslutet utser Museiverket en övervakare för objektet. Bidragstagaren ska kontakta övervakaren som utsetts i bidragsbeslutet innan arbetena inleds. Övervakaren granskar planerna och de kompletterande anvisningarna samt ger tillåtelse att inleda arbetena. När arbetena har slutförts ska bidragstagaren på nytt kontakta övervakaren och komma överens om slutgranskningen. Övervakaren granskar slutresultatet när arbetena har slutförts.

Beviljat bidrag kan inte betalas ut till bidragstagaren innan övervakaren har godkänt arbetena eller gjort en slutgranskning.

Utbetalning av bidraget
Museiverket betalar bidraget i en enda post efter att de arbeten som nämns i bidragsbeslutet har slutförts, övervakaren har godkänt arbetena och bidragstagaren har lämnat en redogörelse för användningen av bidraget till Museiverket för godkännande.

En redogörelse för användningen av statsunderstöd som beviljats av Museiverket lämnas till Museiverket före ett visst datum som nämns i bidragsbeslutet. Redogörelsen för användningen av bidraget görs i e-tjänsten ifall bidragstagaren använder e-tjänsten.
Bidrag betalas till det belopp som angetts i bidragsbeslutet, dock högst 50 procent av de faktiska godkända kostnaderna om projektet genomförs till lägre kostnader än de som uppgavs när ansökan lämnades in.

Mervärdesskatt godkänns som en kostnad som kan täckas med understöd enbart om understödstagaren är den slutliga betalaren av skatten. Med andra ord, om understödstagaren i sin beskattning drar av den mervärdesskatt som mottagaren betalat, godkänns nettokostnaden, det vill säga den kostnad som faktiskt betalats, för understödsobjektet.

Ett revisorsutlåtande om att bidraget använts för det ändamål för vilket det beviljats begärs som bilaga av de bidragstagare som är företag eller sammanslutningar av vilka revisionslagen förutsätter ett bokslut som reviderats av en auktoriserad revisor. Ett revisorsutlåtande begärs om bidragsbeloppet är minst 500 000 euro.

Projektets kvitton och andra verifikationer bifogas inte redogörelsen (bidraget beviljats 2018 eller senare), utan bidragstagaren ska förvara dessa hos sig med iakttagande av god bokföringssed i sex år. Museiverket gör granskningar och begär kvittona vid behov. 

Utöver redogörelsen ska bidragstagaren lämna en anhållan om utbetalning i e-tjänsten.

Inloggning till e-tjänsten