1200Px Ruijan Polku Kesakuussa 2017. Kuvaaja: Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Jari Kolehmainen 2017

Anvisning

Understöd för vård av kulturmiljöobjekt 2018

Vad eftersträvas med bidragen?

Syftet med bidragen är att möjliggöra bevarandet av kulturmiljöns och -landskapets olika typer av objekt. Bidraget är framför allt avsett för att bevara de objekt i kulturmiljön om inte har några alternativa statliga bidrag som kan sökas för vården och underhållet.

Vem kan ansöka om bidrag?

Bidrag kan ansökas av ägarna till kulturobjekten som kan vara

 • privatpersoner
 • samfund med rättshandlingsförmåga, dock inte offentliga samfund (staten, kommunerna, församlingarna) eller museum
För hurdana objekt kan understödet sökas?

Objekt som kan understödas är tydligt avgränsade kulturmiljöhelheter och byggda objekt i kulturlandskapet. Dessa är till exempel historiska trädgårdar och parker med sina byggnader, konstruktioner som uppstått för mobilitet och levnad samt byggda vårdbiotoper.

För vilka ändamål kan bidrag sökas?

Bidrag beviljas för konservering (för att förvara objektet som sådant/för att förhindra att det blir i sämre skick). Detta är motiverat hos objekt där restaureringen inte anses vara en väsentlig åtgärd för bevarandet. Dessutom beviljas bidrag för vård där objektet eller miljön rustas upp på det sätt som krävs för att objektet ska bevaras. Bidrag beviljas även för restaurering (återställande, rekonstruktion) som innebär att objektet eller en del av dem repareras för att bevara det kulturhistoriska värdet (till exempel ursprunget). Understöd kan beviljas för planering av konservering, vård och restaurering samt för de undersökningar och utredningar som dessa kräver.

Konserveringen, vården och restaureringen baserar sig alltid på dokumenterad information om objektet och/eller historiska källor. Andra material, metoder och tekniker än sådana som tillhör objektets historia kan endast undantagsvis vara en del av de åtgärder som används för bevarandet. I planeringen och genomförandet av åtgärderna beaktas det historiska värdet hos det objekt som bevaras och värdena och åtgärderna ska vara ändamålsenliga med tanke på helheten.

Den som söker understödet ska utreda och vid behov söka de tillstånd som verksamheten kräver innan den understödda verksamheten inleds.

Hur ansöks understödet?

Understödet kan endast ansökas under den ansökningstid som Museiverket utlyser. Ansökningsmeddelandet publiceras på Museiverkets webbplats.

Understödsansökan ska vara framme inom den utsatta tid som Museiverket meddelat, ansökningar som anländer för sent beaktas inte.
Museiverket har tagit ett elektroniskt system för ansökning av statsunderstöd i bruk (en e-tjänst) och systemet kommer att användas för ansökning och administrering av understöden. Ansökningarna om understöd skickas via Museiverkets e-tjänster. 

Anvisningar för e-tjänsten finns här

Den sökande fyller i ansökningsblanketten på e-tjänsten, bifogar de bilagor som begärs och skickar in ansökan till Museiverket via e-tjänsten. Museiverket skickar beslutet till den sökande via e-tjänsten.

Den sökande kompletterar ansökan om det behövs och begär om ändring i beslutet i e-tjänsten. Den sökande lämnar även in utredningarna via e-tjänsten.

Om den sökande inte kan ansöka om understöd elektroniskt kan ansökan skickas in per post eller hämtas till Museiverket. Ansökan ska innehålla uppgifter om den sökande (namn och adress, e-post och telefonnummer samt bankkontonummer i IBAN-format), en beskrivning av objektet och dess historia, projektets kostnadsuppskattning och finansieringsplan samt arbetsplan där projektets aktörer framgår samt när och hur arbetet utförs.

En ansökan som skickas in per post ska vara framme hos Museiverkets registratorskontor senast klockan 15.00 den sista dagen för ansökan. Museiverkets postadress är Museiverket, PB 913, 00101 Helsingfors och besöksadressen är Sturegatan 2a, Helsingfors.

Om den sökande önskar leverera den fritt formulerade ansökan elektroniskt ska den skickas in till adressen kirjaamo@museovirasto.fi senast klockan 15.00 den sista dagen för ansökan.

Understödets belopp

Bidragsbeloppet prövas från fall till fall.

Att objektet bevaras i kulturmiljön baserar sig på ägarens självständiga verksamhet. Det understöd som beviljas kan alltid vara endast en del av projektets godkända totalkostnader.

Bidragets andel av projektets godkända helhetskostnader kan vara högst 50 % av det understödda projektets eller verksamhetens realiserade utgifter. Understödet kan heller inte tillsammans med andra offentliga stöd överskrida beloppet för godtagbara utgifter. Godkända utgifter fastställs i understödsbeslutet och dess bilagor.

Vem kan inte söka?
 • Museer för konservering, vård, restaurering, dokumentering eller undersökning av sina kulturmiljöobjekt.   
 • Offentliga samfund (staten, kommunerna, församlingarna) för konservering, vård, restaurering, dokumentering eller undersökning av kulturmiljöprojekt de äger eller besitter.    

Understöd beviljas inte projekt som kan få understöd från Landsbygdsverket, den regionala närings-, trafik- eller miljöcentralen, jord- och skogsbruksministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, miljöministeriet eller Museiverkets andra understöd.

Museer som ägs av en kommun, förening eller stiftelse och som inte omfattas av den lagstadgade statsandelen kan ansöka om bidrag hos Museiverket för lokalmuseernas projekt. 

Museiverket beviljar bidrag även till sammanslutningars projekt kring kulturarvet och kulturmiljön.

Dessutom kan huvudsakliga och professionellt drivna museer som ägs av kommunen, en förening eller en stiftelse ansöka om bidrag för sina innovativa projekt.

För vilka ändamål beviljas bidrag inte?
 • För åtgärder som minskar kulturmiljöobjektets historiska värde. Sådana är till exempel alla åtgärder som ändrar objektets särdrag eller karaktär.
 • För åtgärder som är grundförbättringar eller underhållsbehov som beror på objektets normala användning.
 • För kostnader för anskaffning eller hyrning av maskiner, apparater, verktyg eller utrustning som behövs i arbetet (t.ex. ställningar och tak), inte heller för bikostnader såsom resekostnader eller elkostnader om de inte skilt nämns i understödsbeslutet.
 • För talkokostnader.
 • För att återbygga (rekonstruera) ett försvunnet eller förstört objekt, med detta avses en omfattande, åtgärd jämförställbar med ett nybygge som genomförs på en gång.
Handläggning av understödsansökningarna

Övervägandet av om statsunderstöd kan beviljas baserar sig på lagen om statsunderstöd, eventuell speciallag, momentmotiveringarna som gäller anslagen i statsbudgeten och de nödvändiga förutsättningar som anmälts i ansökningsanmälan och på de kriterier för beviljande som är specifika för de olika typerna av understöd.

Museiverket handlägger ansökningarna. Handläggningstiden är tiden från att ärendet anhängiggörs tills avgörandet meddelas. Ansökan anhängiggörs när den har kommit till Museiverkets registratorskontor. Den egentliga handläggningen av ansökningarna inleds dock först efter att ansökningstiden gått ut.

Alla dokument som behövs ska bifogas till ansökningarna om statsunderstöd. Detta behövs för att ansökningarna ska kunna behandlas och vara sinsemellan jämförbara. Ansökan kan kompletteras senare men så kompletta ansökningar som möjligt gör beslutsfattandet snabbare. Kompletteringen av uppgifterna och de bilagor som saknas ska på begäran skickas in innan ärendet avgörs. Om ansökan som skickats in är bristfällig uppmanas ansökaren att inom utsatt tid komplettera dokumentet om det inte är onödigt för avgörandet av ärendet.

Den som skickat in ansökningsdokumentet får ett meddelande om hur det ska kompletteras. Den sökande kan även på eget initiativ komplettera sin ansökan och under handläggningstiden skicka in de dokument som behövs för att myndigheten ska kunna avgöra ärendet. Avgörandet kan göras även om de begärda tilläggsutredningarna inte har skickats in inom utsatt tid. Kompletterandet får inte äventyra de sökandes jämställdhet. Efter att ansökningstiden gått ut får inga nya anspråk anges utan det är endast tillåtet att komplettera bristerna i den ansökan som skickats in inom utsatt tid.

Museiverkets beslut om understöd bereds av avdelningen Kulturmiljötjänster. Under beredningen av beslut samarbetar man vid behov med olika myndigheter och andra experter. Museiverket kan enligt egen prövning med sökandens samtycke överföra ansökan till behandling av en annan myndighet.

Alla ansökningar resulterar i att den sökande får ett beslut. Rättelse i beslutet kan sökas hos Museiverket. Ett beslut som givits på begäran om rättelse kan överklagas till förvaltningsdomstolen.

I handläggningen av understödsansökningarna följs Museiverkets principer för förfaringssätt som godkänts 16.3.2015.

Om beslutet meddelas skriftligen i e-tjänsten. Avgörandet meddelas inom 180 dygn efter att ansökningstiden gått ut.

På vilka grunder utvärderas ansökningarna?

Bidragen är behovsprövade och ansökningarna bedöms utifrån de uppgifter som presenteras i bidragsansökan. Möjligheten att få understöd fastställs enligt objektets historiska värden samt effekterna av de presenterade åtgärderna och som resultat av utvärderingen av projektets kvalitet.

Varje ansökan utvärderas av minst en person. Vid den kvalitativa bedömningen av ansökningarna (den s.k. jämförande utvärderingen) uppmärksammas följande faktorer:

Objektets värde

 • Ett objekt som är värdefullt på nationell nivå vars historiska värde, representativitet samt käll- och dokumentationsvärde är berömvärt, ett objekt som är skyddat med lag eller förordning, ”spetsprojekt”, ”unikt objekt”
 • Ett objekt som är värdefullt på nationell nivå vars historiska värde, representativitet samt käll- och dokumentationsvärde är bra, ett objekt som är skyddat med lag eller förordning, ”unikt objekt”
 • Objektet är av betydelse för landskap, dess representativitet samt käll- och dokumentationsvärde är bra eller nöjaktigt
 • Objektet är känt på landskaps- eller lokal nivå, objektets betydelse och representativitet är bra eller nöjaktig
 • Objektet är inte av betydelse och/eller saknar käll- och dokumentationsvärde eller också kan dessa inte fastställas utifrån ansökan

Projektets inverkan på bevarande av objektet

 • Utvalda och inriktade åtgärder som räddar objektet från att förstöras
 • Åtgärder som stannar upp eller avlägsnar hot mot bevarandet och/eller som förebygger plötsliga ändringar och/eller förhindrar skador på förhand
 • Åtgärder som återställer eller bevaras objektets historiska värden
 • Åtgärder som förbättrar objektets bevarande som sådant Åtgärder som förbättrar objektets omgivning för att säkerställa bevarandet.
 • Åtgärder som återställer objektets status nära det ursprungliga

Metoder för genomförande av projektet

 • Ett projekt som planerats, förberetts och budgeterats exemplariskt
 • Ett projekt som planerats, förberetts och budgeterats väl
 • Projektet kan till sina centrala material-, arvodes- och lönekostnaders del godkännas trots mindre brister
 • Ett projekt som planerats, förberetts och budgeterats bristfälligt
 • Projektet saknar ordentlig plan och/eller budget

Dessutom kan bedömningen fästa uppmärksamhet vid projektets

 • Ekonomiska effekter (t.ex. sysselsätter/säkerställer arbetsplatser)
 • Sociala effekter (t.ex. gemenskapen)
 • Faktorer som återupplivar eller bevarar en tradition (t.ex. dokumentering av arbeten eller en utbildning)

Åtgärder efter positivt beslut

Övervakning av hur understödet används
I beslutet om understöd utser Museiverket en övervakare objektet Understödsmottagaren ska ta kontakt med den övervakare som nämns i beslutet om understöd innan arbetet inleds. Övervakaren granskar planerna och tilläggsanvisningarna och ger tillstånd till att inleda arbetet.

Efter att arbetet står klart ska understödsmottagaren på nytt kontakta övervakaren för att komma överens om slutgranskning. 
Övervakaren granskar arbetet efter att det är klart.

Ett beviljat understöd kan inte betalas ut till understödsmottagaren utan att övervakaren godkänt arbetet och en slutgranskning har utförts.

Utbetalning av understödet
Museiverket betalar ut understödet i en rat efter att det arbete som nämns i beslutet om understöd står klart, övervakaren har godkänt arbetet och understödsmottagaren har skickat in en utredning om hur understödet har använts och en begäran om utbetalning till Museiverket.

En utredning görs om hur det statsunderstöd som Museiverket beviljat har använts. Utredningen ska skickas in till Museiverket senast det datum som nämns i beslutet om understöd. Utredningen om hur understödet har använts görs via e-tjänsten.

Understödet betalas ut i det belopp som anges i beslutet om understöd, dock motsvarande högst 50 % av de realiserade godkända kostnaderna, om projektet realiseras med mindre kostnader än de som angivits i ansökan.

Som bilaga till utredningen ska finnas ett revisorsutlåtande om att understödet har använts för det ändamål det beviljats. 

Revisorsutlåtanden begärs endast av de understödsmottagare som enligt revisionslagen ska ha ett bokslut granskat av en auktoriserad revisor. Utlåtandet begärs då understödsbeloppet är minst 40 000 euro. En auktoriserad revisor förutsätts om fler än en av följande storleksgränser har överskridits under den avslutade eller därförinnan avslutade räkenskapsperioden

 • Balansens slutsumma är 100 000 euro
 • Omsättningen eller motsvarande avkastning är 200 000 euro
 • I genomsnitt tre personer anställs

Kvitton och övriga verifikat för projektet ska inte bifogas utredningen utan enligt god bokföringssed förvaras hos bidragstagaren i sex år. Museiverket gör inspektioner och begär vid behov kvitton. 

I tillägg till utredningen ska understödsmottagaren göra en begäran om utbetalning via e-tjänsten.