Ky10 7 Katselu Verla. Kuvaaja: Margaretha Ehrström, Museovirasto. Objektinumero: KY 10:7

Anvisning

Understöd för vård av världsarvsobjekt 2019

Vad eftersträvas med bidraget?

Med hjälp av världsarvsunderstöd vill man säkerställa att objektets världsarvstatus fortbestår med de kriterier som objektet togs upp på världsarvslistan (http://whc.unesco.org/en/crite..., 3.9.2018).

De finska objekten fyller de av Unesco satta kriterierna för kulturarvet (I-VI) på följande sätt:

Petäjävesi gamla kyrka (IV), Sammallahdenmäki (III och IV), Struves kedja (II, III och IV), Sveaborg (IV), Gamla Raumo (IV och V) och Verla träsliperi och pappfabrik (IV).

I    Objektet ska vara ett mästerverk som visar människas kreativa genius
II   Objektet ska avspegla förändringar av värdena genom tiderna
III  Objektet ska vara ett enastående exempel av en kulturtradition
IV  Objektet ska vara ett utmärkt exempel på olika fas i människas byggnads-, arkitektur-, teknologi- eller       kulturlandskapshistoria
V   Objektet ska vara ett utmärkt exempel på traditionell boende eller interaktion med omgivningen
VI  Objektet ska ha en fast förbindelse med en levande tradition (bör anknytas med andra kriterier)

Vem kan ansöka om bidrag?

Ägarna av världsarvsobjekten och byggnaderna som är belägna på dem kan ansöka om understöd.

För vilka objekt kan man söka bidrag?

Med hjälp av understöden stöds åtgärder som tryggar bevarandet av objekten, särskilt bevarandet av hotade delar för vilka ägarnas intresse är ringa. Gårdsbyggnader som inte är i bruk eller fristående byggnader eller konstruktioner som är betydande med hänsyn till miljön samt fornlämningsområden kan få förhållandevis större understöd än bostadsbyggnader som är i bruk. Dessutom understöds upprättande av bruks- och skötselplaner samt planering och genomförande av skyltning. Understöd beviljas inte objekt som är i statens ägo.

För vilket ändamål kan man söka om bidrag?


Bidrag kan beviljas för följande ändamål där världsarvsobjekten kan med sitt eget exempel främja och öka kännedom om restaureringsmetoder och –material som lämpar sig till kulturhistoriska objekt.

 • Bevarande och återställande reparationer, där man främjar bevarandet och stärkandet av byggnaden och dess kulturhistoriska värde.
 • Åtgärder som förutsätter antikvarisk expertis och övervakning
 • Åtgärder vilka kräver specialkunskap och specialkunnande och ökar kunnandet inom restaurering och byggnadskonservering och vilka skapar ‘best practice’ inom restaurering
 • Upprättande av bruks- och skötselplaner
 • Planering och genomförande av skyltning
 • Åtgärder rörande fornlämningsområdens vårdsplanering och landskapsvård
 • I särfall för brand- och inbrottsskyddsprojekt

Till exempel för:

 • att sparsamt reparera konstruktioner såsom att sko en timmerkonstruktion eller reparera tegel- och stenkonstruktioner
 • att iståndsätta den ursprungliga yttre brädfodringen, fönster eller ytterdörrar
 • att reparera den yttre rappningen
 • att måla byggnaden med kalkfärg, linoljefärg, rödmylla eller med någon annan för byggnaden traditionell färgtyp
 • att förnya eller iståndsätta det traditionella taket av trä (pärtor)
 • att iståndsätta plåttaket (skivor eller falsat plåttak)
 • att iståndsätta tegeltaket av ler- eller betongtegel
 • att iståndsätta eller takfilten med trekantsribbor
 • vill man förnya taket (plåt, tegel eller filt) bör man utreda i ansökan nuvarande takets typ (ålder, form och färg) och visa att det inte går att reparera taket samt framställa omfattning av skadorna (t.ex. procentandel).
 • att reparera staket och porter
 • att reparera ursprungliga eldstäder
 • att konservera ytor och byggnadsdelar (dekorationsmålningar och tapeter) i historiskt betydelsefulla interiörer
 • att göra utredningar och planer vilka främjar en skonsam reparation, dvs. färganalyser, byggnadshistoriska utredningar, konserveringsplaner
Hur ansöker man om bidrag?

Understödet kan endast ansökas under den ansökningstid som Museiverket utlyser. Ansökningsmeddelandet publiceras på Museiverkets webbplats. Ansökan om understöd ska vara framme inom utsatt tid. Ansökningar som anlänt för sent beaktas inte.

Museiverket har tagit i bruk ett elektroniskt söksystem (e-tjänst) där ansökningar om bidrag lämnas in och administreras fram till utredningarna. Ansökningarna lämnas in till Museiverket via e-tjänsten. Den sökande fyller i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifogar begärda bilagor och lämnar in blanketten till Museiverket i e-tjänsten. Museiverket skickar beslutet till den sökande via e-tjänsten.

Den sökande kompletterar vid behov ansökan och yrkar på rättelse av beslutet i e-tjänsten. Den sökande lämnar också redogörelser i e-tjänsten.

Anvisningar för användning av e-tjänsten

Om den sökande inte har möjlighet att ansöka om bidrag i e-tjänsten kan ansökan lämnas in personligen till Museiverket. Ansökan ska inkludera: -uppgifterna om sökanden (namn, address, e-post, tefonnummer samt bankkonto i IBAN-format - en beskrivning av objektet och dess historia - en kostnadskalkyl och finansieringsplan för restaureringsprojektet - en restaureringsplan av vilken framgår av vem, när och hur restaureringsarbetet ska utföras.

En ansökan som har skickats per post ska vara framme hos Museiverket före kl. 15 den sista dagen av ansökningstiden. Om ansökan lämnas in till Museiverket ska den vara framme under registratorskontorets öppettid (09:00 -15:00).

Museiverkets postadress är Museiverket, PB 913, 00101 Helsingfors. Om en fritt formulerad ansökan ska skickas per e-post skickas den till kirjaamo@museovirasto.fi före kl. 15 den sista dagen av ansökningstiden.

Storleken på ett bidrag

Bidragsbeloppet fastställs från fall till fall.


Ett beviljat bidrag kan alltid utgöra endast en del av de godkända totalkostnaderna för ett projekt. Bidragen utgör i genomsnitt 1/3 av projektets helhetskostnader. Byggnader som saknar användning eller som är kulturhistoriskt särskilt betydelsefulla kan beviljas ett förhållandevis högre bidrag än byggnader som är i användning. Bidragets andel kan dock inte överstiga 50 % av kostnaderna.

Vem kan inte ansöka?

• Staten eller statsstyrda aktörer

Ändamål som inte omfattas av bidrag

Bidrag beviljas inte för åtgärder, vilka minskar byggnadernas kulturhistoriska värde, eller till åtgärder, vilka kan vara motiverade men vilka i grund är nybyggnation (rekonstruktion, förflyttning av byggnad).


Bidrag beviljas inte heller till ombyggnad och årsreparationer, till exempel:
• Dränerings- och dagvattenanläggningar samt frostskydd
• Tilläggsisolering
• Förnyande av ytterfodringen
• Förnyande av yttre rappningen
• Fasadmålning med andra än traditionella färgtyper
• Förnyande av fönster eller dörrar
• Montering av vattentak med profilplåt eller klickfalsplåt
• Montering av vattentak med takshinglar av bitumen
• Montering av plåttak med färdig ytbehandling
• Byte av takmaterial om inte baserat på byggnadshistorisk utredning
• Uppställande av nya eller flyttade eldstäder
• Förnyande av innerdörrar
• Skivbeläggning inomhus
• Renovering eller förnyande av tekniska anordningar (VVS och el)

Bidrag beviljas inte heller för arkeologisk utgrävning.

Behandling av ansökningarna

Prövningen av beviljande av statsunderstöd ska vara baserad på statsunderstödslagen, en eventuell speciallag, momentspecifika motiveringar gällande anslagen i statsbudgeten samt de i utlysningen nämnda nödvändiga förutsättningarna för beviljande av bidrag och kriterierna för beviljande enligt typ av bidrag.

Ansökningarna behandlas på Museiverket. Behandlingstiden täcker tiden från det att ärendet har påbörjats fram till beslutet. Ärendet har påbörjats när det har inkommit till Museiverkets registratorskontor. Den egentliga behandlingen av ansökningarna börjar emellertid först när ansökningstiden gått ut.

Alla nödvändiga handlingar ska bifogas ansökningarna om statsunderstöd. Detta är absolut nödvändigt för behandlingen av ansökningarna och för att de ska kunna jämföras sinsemellan. En ansökan kan kompletteras i ett senare skede, men ansökningar som är så kompletta som möjligt gör beslutsprocessen snabbare. En komplettering av uppgifterna eller bilagor som saknas ska på begäran lämnas innan beslut fattas i ärendet. Om en ansökan som lämnats är bristfällig uppmanas den sökande att komplettera handlingen inom utsatt tid, ifall det inte är onödigt med tanke på beslutsprocessen. Den som lämnat ansökan får ett meddelande om hur ansökan ska kompletteras. Den sökande kan också komplettera sin ansökan på eget initiativ samt lämna in handlingar som är nödvändiga för ett avgörande i ärenden till myndigheten under behandlingen. Ett beslut kan fattas även om de begärda kompletterande redogörelserna inte har lämnats inom utsatt tid. Kompletteringen får inte inverka negativt på de sökandes likställdhet. Efter att ansökningstiden gått ut får nya krav inte längre ställas, utan endast brister i ansökningar som skickats inom utsatt tid får åtgärdas. 

Museiverkets bidragsbeslut bereds vid avdelningen för kulturmiljötjänster. Ansökningarna kan beredas i samarbete med myndigheter och andra sakkunniga.

Alla ansökningar besvaras med ett beslut. Den sökande har möjlighet att yrka på rättelse av beslutet hos Museiverket. Ändring i beslut som fattats med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.


Ansökningarna om bidrag behandlas i enlighet med de anvisningar för förfaranden vid beviljandet av statsunderstöd, som Museiverket har godkänt den 10 september 2018.

Beslutet delges skriftligen i e-tjänsten. Beslut fattas i regel inom 180 dygn efter det att ansökningstiden gått ut.

Kriterier för bedömning av ansökningatna

Bidragen är prövningsbaserade och ansökningarna bedöms utifrån de uppgifter som lämnats in i ansökan om bidrag. Bidrag kan beviljas som ett resultat av objektets historiska värden, effekten av de åtgärder som presenterats och projektets beskaffenhet.


Vid bedömningen av projektets möjligheter att få bistånd används som kriterier de definitioner för objekt och ändamål som nämnts tidigare i denna guide. Eftersom bidrag beviljas i första hand för byggnader skyddade enligt lagen om skydd av byggnadsarvet, betyder det att byggnadens skydd i planen eller läge vid byggda kulturmiljöer (RKY) eller inkludering i en inventering av kulturmiljön inte garanterar beviljande av bistånd. I alla fall bör de planerade åtgärderna vara i linje med villkor i ansökningsguiden.

Varje ansökan har minst en bedömare. Vid den kvalitativa bedömningen av ansökningarna (s.k. kollegial bedömning) beaktas följande faktorer:

Objektets värde

• För världsarvsobjektet centralt betydande objekt, vars historiska värde, representativitet samt käll- och dokumentationsvärde är utmärkta.
• För världsarvsobjektet betydande objekt, vars historiska värde, representativitet samt käll- och dokumentationsvärde är goda
• Objektet har landskapsmässig betydelse; representativiteten samt käll- och dokumentationsvärdet är goda eller tillfredsställande 
• Representativiteten samt käll- och dokumentationsvärdet är tillfredsställande 
• Objektet har begränsat betydelse och/eller käll- och dokumentationsvärde eller  de är omöjliga att avgöra utifrån ansökan   

Projektets betydelse för bevarande av objektet

• Prioriterade åtgärder som räddar objektet från att förstöras; åtgärder som representerar ett utmärkt exempel av långvarig (byggnads)vård
• Åtgärder för att stoppa eller undanröja ett hot och/eller avvärja en plötslig förändring och/eller förebygga skada: åtgärder, som representerar en fortsatt god bevarande restaurering.
• Åtgärder för att uppehålla eller i särfall återställa objektets historiska värden eller bevara objektet i nuvarande skick
• Åtgärder för att återställa objektets användningsvärde
• Åtgärder som hotar eller minskar objektets kulturhistorisk värde

Projektets betydelse för samhället

• Faktorer som återupplivar eller bevarar byggnadstraditionen
• Social eller regional betydelse
• Ekonomisk betydelse (t.ex. sysselsättande effekt)

Sätt för genomförande av projektet
• Föredömligt planerat, förberett och budgeterat projekt
• Väl planerat, förberett och budgeterat projekt
• Projektplanen och kostnadsberäkningen kan godkännas trots smärre brister
• Bristfälligt planerat och budgeterat projekt
• Projekt utan en ordentlig plan och/eller budget

Dessutom uppmärksammas projektets ändamålsenlighet.

Åtgärder efter att bidrag beviljats

Varje projekt som fått bidrag har en övervakare

I bidragsbeslutet utser Museiverket en övervakare för objektet. Bidragstagaren ska kontakta övervakaren som utsetts i bidragsbeslutet innan arbetena inleds. Övervakaren granskar planerna och de kompletterande anvisningarna samt ger tillåtelse att inleda arbetena. När arbetena har slutförts ska bidragstagaren på nytt kontakta övervakaren och komma överens om slutgranskningen. Övervakaren granskar slutresultatet när arbetena har slutförts.

Beviljat bidrag kan inte betalas ut till bidragstagaren innan övervakaren har godkänt arbetena eller gjort en slutgranskning.


Utbetalning av bidraget

Museiverket betalar bidraget i en enda post efter att de arbeten som nämns i bidragsbeslutet har slutförts, övervakaren har godkänt arbetena och bidragstagaren har lämnat en redogörelse för användningen av bidraget till Museiverket för godkännande.

En redogörelse för användningen av statsunderstöd som beviljats av Museiverket lämnas till Museiverket före ett visst datum som nämns i bidragsbeslutet. Redogörelsen för användningen av bidraget görs i e-tjänsten ifall bidragstagaren använder e-tjänst.

Vid restaureringar ska en restaureringsrapport bifogas med information om restaureringsåtgärderna, material som använts samt företag och arbetare som utfört arbetena. Därtill ska man bifoga fotografier av olika arbetsfas samt det slutförda verket, speciellt av material och konstruktioner som har rivits eller täckts.

Bidrag betalas till det belopp som angetts i bidragsbeslutet, dock högst 50 procent av de faktiska godkända kostnaderna om projektet genomförs till lägre kostnader än de som uppgavs när ansökan lämnades in.

Mervärdesskatt godkänns som en kostnad som kan täckas med understöd enbart om understödstagaren är den slutliga betalaren av skatten. Med andra ord, om understödstagaren i sin beskattning drar av den mervärdesskatt som mottagaren betalat, godkänns nettokostnaden, det vill säga den kostnad som faktiskt betalats, för understödsobjektet.

Projektets kvitton och andra verifikationer bifogas inte redogörelsen (bidrag från och med 2018), utan bidragstagaren ska förvara dessa hos sig med iakttagande av god bokföringssed i sex år. Museiverket gör granskningar och begär kvittona vid behov. 

Utöver redogörelsen ska bidragstagaren lämna en anhållan om utbetalning i e-tjänsten.

Till e-tjänsten