Kittaus Mv. Kuvaaja: Museovirasto / restaurointikuvasto

Villkor

Understöd för vård av världsarvsobjekt 2019

Ansökningshandlingarnas offentlighet

Enligt offentlighetsprincipen i 1 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är myndighetshandlingar offentliga, om inte något annat föreskrivs särskilt i denna lag eller i någon annan lag. Enligt 3 § syftar lagen till öppenhet och en god informationshantering i myndigheternas verksamhet samt till att ge enskilda människor och sammanslutningar möjlighet att övervaka den offentliga maktutövningen och användningen av offentliga medel, att fritt bilda sig åsikter samt påverka sådant beslutsfattande som avser offentlig maktutövning och bevaka sina rättigheter och intressen. Ansökningar om statsunderstöd som har inlämnats till Museiverket är sådana myndighetshandlingar som avses i lagen.


En handling som har lämnats till Museiverket blir offentlig när Museiverket har fått den. En offentlig handling kan innehålla delar som ovillkorligen är sekretessbelagda och delar som är offentliga enligt prövning. Handlingar som är offentliga enligt prövning kan i princip vara antingen offentliga eller sekretessbelagda.

Skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen

Den understödstagande parten ska utreda och i sin verksamhet beakta sin eventuella skyldighet att iaktta den gällande upphandlingslagstiftningen. Utöver den offentliga förvaltningen kan även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna vara en sådan upphandlande enhet som avses i upphandlingslagen och därmed skyldig att konkurrensutsätta sin upphandling enligt förfarandena som avses i upphandlingslagen. Ifall understödstagaren:
•    uppfyller upphandlingslagens kännetecken för ett offentligrättsligt organ ska den tillämpa upphandlingslagen i all sin verksamhet
•    får understöd för en specifik upphandling för över 50 % av upphandlingens värde, ska den tillämpa lagen vid denna upphandling. (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016).

Föreskrifter om användningen av bidraget

Bidrag beviljas inte för arbeten vilka utförts eller påbörjats före utgången av ansökningstiden. Byggnadens eller områdets historiska särdrag och äkthet ska bevaras. Endast mindre ändringar kan godkännas vid reparation. Arbetet skall utföras med traditionella eller motsvarande arbetsmetoder och byggnadstekniska lösningar. Arbetet skall utföras med ursprungliga eller motsvarande material.


Om åtgärden kräver byggnadstillstånd skall den sökas hos den kommunala byggnadstillsynsmyndigheten. Eventuella utlåtanden om projektet skall införskaffas innan ansökan lämnas in. Beslutet om bidraget är inte Museiverkets utlåtande vid tillståndsärendet.

Understöd som fysiska personer erhållit för ett visst objekt förhindrar under sin verkningstid alltid hushållsavdrag i fråga om underhålls- och ombyggnadsarbete på samma objekt. Med objekt avses byggnadsdel (t.ex. tak, fönster eller fasad) för vars iståndsättning eller restaurering understödet beviljats. Med verkningstid avses i detta sammanhang den möjliga utbetalningstiden (t.ex. året då understödet beviljades och de följande två åren).

För restaureringsåtgärder som beviljats bidrag kan man inte använda arbetskraft som erhållit lönesubvention eller annat sysselsättningsstöd.

Bidraget får endast användas för utgifter för det ändamål som anges i bidragsbeslutet inom den tid som nämns i beslutet. Om det av motiverade skäl är nödvändigt att ändra ändamålet med bidraget och den övervakare som utsetts för objektet i bidragsbeslutet förordar ändringen, ska bidragstagaren lämna en skriftlig anhållan om ändring av ändamålet till Museiverket. Bidragstagaren ska vänta på det nya beslutet innan arbetena inleds.

Vid ägarbyte av objektet kan bidraget överlämnas till nya ägaren för de ändamål som anges i beslutet under samma i beslutet nämnda användningstiden. Anmälan om ägarbytet ges skriftligt till Museiverket med bifogat samtycke av den ursprungliga bidragstagaren om överlämnandet av biståndet till den nya ägaren.

Rätten till utbetalning av beviljat statsunderstöd förfaller om statsunderstödstagaren inte har företett en godtagbar utredning för utbetalning av statsunderstödet inom utsatt tid.

Statsunderstödstagaren ska utan dröjsmål skriftligen underrätta statsbidragsmyndigheten om en ändring som påverkar uppnåendet av ändamålet med statsunderstödet eller om någon annan ändring som inverkar på användningen av statsunderstödet.

Statsunderstödstagaren ska ge statsunderstödsmyndigheterna riktiga och tillräckliga uppgifter för övervakningen av villkoren för beslutet om statsunderstöd. Understödstagaren ska vid behov ge Museiverket alla konto- och uppföljningsuppgifter, handlingar, upptagningar och allt annat material som behövs för att övervaka användningen av understödet, och även i övrigt bistå vid granskningar. Vid behov ska Museiverkets företrädare beredas möjlighet att granska understödstagarens medelsanvändning och verksamhet för att utreda hur statsunderstödet har använts och hur de fastställda villkoren har uppfyllts.

Om statsunderstödet har beviljats för anskaffning eller grundlig förbättring av egendom som används för ett visst ändamål som bestäms i statsunderstödsbeslutet, får denna egendom inte på ett bestående sätt användas för något annat ändamål än det som bestäms i statsunderstödsbeslutet, och ägande- eller besittningsrätten till egendomen får inte överlåtas till någon annan under den i statsunderstödsbeslutet angivna användningstiden för den egendom som är föremål för statsunderstödet. I statsunderstödsbeslutet får som användningstid för egendom som är föremål för statsunderstöd fastställas högst trettio år efter att statsunderstödet eller dess sista post har betalats. Ifall användningstiden inte anges i beslutet, gränsar beslutet inte objektets användning eller överlåtande.

Återkrav av understöd

Om ett projekt som beviljats understöd dras in ska en anmälan göras till Museiverket så fort som möjligt efter att saken bekräftats.
Om understödet har använts för annat än det fastställda ändamålet eller om understödstagaren i sin ansökan lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter eller hemlighållit uppgifter och detta förfarande har inverkat på beviljandet av understödet eller på uppställandet av villkor, eller om understödet på annat sätt beviljats på felaktiga grunder eller utan fog, bestämmer Museiverket att understödet ska återkrävas. 

Museiverket kan även bestämma att understödet eller en del av understödet ska återkrävas, om andra villkor för understödet inte har iakttagits.

Författningar som tillämpas

I statsunderstödslagen (668/2001) föreskrivs om de grunder och förfaranden som ska iakttas vid beviljandet av statsunderstöd.

I fråga om beviljandet, användningen och övervakningen av understöd tillämpas dessutom
•    Förvaltningslagen (434/2003)
•    Förvaltningsprocesslagen (586/1996)
•    Personuppgiftslagen (523/1999)
•    Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)
•    Förordningen om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet (1030/1999)
•    Lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016)
•    Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003)
•    Förordning om statsbudgeten (1243/1992)


Lagarna och förordningarna finns på adressen www.finlex.fi