Lounge 1 Mag. Kuvaaja: Maija Astikainen, Helsingin kaupunginmuseo

Landskapsmuseer

Landskapsmuseerna är experter och samarbetspartner i frågor som anknyter till områdets kulturarv.

I Finland finns 22 landskapsmuseer, vars uppgift är att leda, utveckla och stöda museiverksamheten samt sköta och bevaran kulturarvet och kulturmiljön inom sina respektive verksamhetsområden. Landskapsmuseet är en expert och samarbetspartner i frågor som anknyter till områdets kulturarv. På varje landskapsmuseum arbetar en landskapsmuseiforskare eller -amanuens som ansvarar för den regionala verksamheten och som handleder och ger råd om bevarande och vidareförmedling av kulturarvet till lokala museer och andra aktörer. På vissa landskapsmuseer finns även en arkeolog och/eller byggnadsforskare. Landskapsmuseet ansvarar då även för expert- och myndighetsuppgifter inom skyddet av kulturmiljön i området i enlighet med ett arbetsfördelnings- och samarbetsavtal med Museiverket.

Landskapsmuseerna förhandlar med Museiverket om prioriteringar och mål för den regionala verksamheten med bestämda årsintervaller.