Narpion kirkkotallit. Kuvaaja: Harri Metsälä, Museovirasto
Närpiön kirkkotallit. Kuva: Harri Metsälä, Museovirasto 2021

Rakennusten entistämisen ja muinaisjäännösalueiden hoidon avustushaut avattu

, ,

Museovirasto on julistanut haettaviksi vuoden 2022 avustukset rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämiseen sekä muinaisjäännösalueiden hoitoon. Avustusten hakuaika on 15.10.2021 klo 9.00 – 30.11.2021 klo 15.00. Avustuksia haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelun kautta.

Rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistäminen

Avustettavat kohteet voivat olla rakennuksia, rakennelmia, rakennusryhmiä tai rakennettuja alueita, joilla on merkitystä rakennushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan, erityisten ympäristöarvojen tai rakennuksen käytön tai siihen liittyvien tapahtumien kannalta. Avustettavia kohteita voivat olla siten yksittäisten rakennusten lisäksi esimerkiksi historialliset puutarhat ja puistot rakennelmineen, hautapaikat muistomerkkeineen sekä toisen maailmansodan puolustusvarustukset.

Avustuksen tarkoituksena on säilyttää arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä osana kansallista kulttuuriperintöä ja tukea rakennusrestauroinnin työtapojen säilymistä. Entistämisavustuksia voidaan myöntää kohteen omistajalle rakennusperinnön suojelemisesta annetulla lailla suojeltuihin kohteisiin tai muuten merkittäviin kohteisiin, joiden kunnostus edellyttää erityistä kulttuuri- tai rakennushistoriallista asiantuntemusta ja osaamista.

Hakemuksessa esitetään tiedot hakijasta ja hakemuksen kohteesta sekä avustettavaksi esitetystä hankkeesta taustatietoineen. Keskeinen osa hakemusta on hankkeen toteutussuunnitelma, jonka tulee perustua kohteen historian ja arvojen sekä kohteen nykytilan tarkkaan tuntemiseen tai selvittämiseen. Yksityiskohtainen ja perusteltu suunnitelma on välttämätön osa hakemusta, sillä hankkeet arvioidaan ainoastaan hakijan hakemuksessa esittämien tietojen perusteella.

Museovirasto arvioi hakemukset yhteistyössä alueellisten vastuumuseoiden kanssa. Hakemusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota kohteen kulttuurihistoriallisen arvon lisäksi hankkeen valmistelun ja suunnittelun laatuun. Lisäksi arvioidaan hankkeen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia säästävän korjaamisen sekä kestävän käytön ja hoidon kannalta.

Lisätietoja
Rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustukset
entistamisavustus@museovirasto.fi

Muinaisjäännösalueiden hoito

Muinaisjäännösalueiden hoitoavustusta myönnetään muinaismuistolailla rauhoitetun kiinteän muinaisjäännöksen ja sen ympäristöön hoitamiseen. Vuonna 2022 avustuksia kohdennetaan ensisijaisesti maisemanhoitoon. Avustusta voi hakea yksityishenkilö tai yhteisö.

Muinaisjäännösten hoitoavustusten tavoitteena on edistää kiinteiden muinaisjäännösten säilymistä ja tunnistamista tukemalla alueiden maisemanhoitoa ja kohteiden merkitsemistä.

Lisätietoja
Muinaisjäännösalueiden hoitoavustukset
mjhoitoavustus@museovirasto.fi