Brinkhall. Kuvaaja: Museovirasto/Harri Metsälä 2016

Rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustukset

Avustuksen tarkoituksena on säilyttää arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä osana kansallista kulttuuriperintöä ja tukea rakennusrestauroinnin työtapojen säilymistä.

Hakuilmoitus

Museoviraston vuoden 2021 rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustusten hakuaika on 1.10.2020 klo 9:00- 11.11.2020 klo 15:00.

Entistämisavustuksia voidaan myöntää kohteen omistajalle rakennusperinnön suojelemisesta annetulla lailla (498/2010) suojeltuihin kohteisiin tai muuten merkittäviin kohteisiin, joiden kunnostus edellyttää erityistä kulttuuri- tai rakennushistoriallista asiantuntemusta ja osaamista. Avustusta ei myönnetä valtion omistamiin kohteisiin, myös muiden julkisyhteisöjen hakuoikeus on rajoitettu.

Avustettavat kohteet voivat olla rakennuksia, rakennelmia, rakennusryhmiä tai rakennettuja alueita, joilla on merkitystä rakennushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan, erityisten ympäristöarvojen tai rakennuksen käytön tai siihen liittyvien tapahtumien kannalta. Avustettavia kohteita voivat olla siten yksittäisten rakennusten lisäksi esimerkiksi historialliset puutarhat ja puistot rakennelmineen, hautapaikat muistomerkkeineen sekä toisen maailmansodan puolustusvarustukset.

Avustettava entistämishanke voi koskea myös rakennuksen osaa, rakennuksen kiinteää sisustusta taikka muuta rakentamalla tai istuttamalla muodostettua aluetta. Kiinteällä sisustuksella tarkoitetaan ovia, ikkunoita, listoja, tulisijoja, pinnoitteita, kiintokalusteita tai muuta näihin verrattavaa sisustusta sekä rakennuksen käyttötarkoituksen mukaisia, siihen pysyvästi kiinnitettyjä koneita ja laitteita.

Entistämisavustukset kohdistetaan seuraaviin painopisteisiin:

  • Säilyttävään ja palauttavaan korjaamiseen, jolla edistetään kohteen ja sen kulttuurihistoriallisen arvon säilymistä ja vahvistumista
  • Erityistä asiantuntemusta ja osaamista vaativiin toimenpiteisiin, myös restauroinnin ja rakennuskonservoinnin osaamista lisääviin ja hyviä malleja tuottaviin korjauksiin
  • Toimenpiteisiin, joilla tuetaan perinteisten tai käsityövaltaisten rakennustapojen säilymistä sekä kulttuurihistoriallisiin kohteisiin soveltuvien korjausmenetelmien ja -materiaalien tuntemisen lisääntymistä
  • Säilyttävää korjaamista edistävien restaurointi- ja korjaussuunnitelmien ja selvitysten tekemiseen

Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista. Avustuksen suuruus on sidottu hankkeen hyväksyttyihin kokonaiskustannuksiin siten, että avustus on 40% hyväksyttyjen kustannusten määrästä 8000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 25%. Avustus voi kuitenkin olla suuruudeltaan korkeintaan 35000 euroa. Tätä laskentakaavaa käytetään maksettavan avustussumman määrittämisessä myös silloin, kun hanke toteutuu arvioitua pienemmillä kustannuksilla. Myönnetty avustus maksetaan yhdessä erässä hankkeen valmistuttua. Avustuksen käyttöaika on myöntövuosi ja sitä seuraava kalenterivuosi, eli 2021-2022.

Opetus- ja kulttuuriministeriön budjetista tuleva avustusmääräraha on viime vuosina ollut noin 1,6 miljoonaa euroa.

Hakeminen ja käsittelyaika

Avustukset haetaan sähköisen asiointiliittymän kautta. Jos hakija ei voi käyttää sähköistä asiointia, voi hakemuksen tehdä vapaamuotoisesti (katso ohje ’Hae avustusta’).

Avustushakemuksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Hakuajalla taataan hakijoille tasapuolinen kohtelu, myöhässä tai muuten hakuajan ulkopuolella tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.

Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti sähköisessä asiointipalvelussa. Ratkaisu annetaan 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Tarkista ennen hakua selvitettävät asiat tästä.

Avustuksen hakeminen aloitetaan kirjautumalla asiointiliittymään alla olevista linkeistä:

Yksityishenkilön kirjautuminen asiointiliittymään
Valitse kirjautumissivulla olevasta alasvetovalikosta virastoksi "MV". Klikkaa sen jälkeen Henkilökirjautuminen-kuvaketta.

Yhteisöhakijoiden kirjautuminen asiointiliittymään
Valitse kirjautumissivulla olevasta alasvetovalikosta virastoksi "MV". Klikkaa sen jälkeen Yhteisön puolesta asiointi -kuvaketta.


Lisätietoja avustuksista sähköpostilla osoitteesta entistamisavustus@museovirasto.fi
Erityiskysymyksissä yhteydenotot keskiviikkoisin klo 9–12 ja perjantaisin klo 12–15 puh. 0295 33 6313.