Kulttuuriympäristöpalvelut sijaitsevat Sturenkatu2a:ssa. Kuvaaja: Soile Tirilä

Kulttuuriympäristöpalvelut-osaston tehtävät ja yhteistyö

Arkeologiseen kulttuuriperintöön, rakennettuihin kulttuuriympäristöihin ja restaurointiin sekä kulttuurimaisemaan liittyvät asiantuntija- ja viranomaistehtävät ovat kulttuuriympäristöpalvelut-osaston vastuulla. Osasto hoitaa myös perinnelaivoihin liittyvät asiat. Tehtävät perustuvat Museovirastosta annettuun lakiin ja asetukseen. Toimintaa ohjaavat myös muinaismuistolaki, maankäyttö- ja rakennuslaki, laki rakennusperinnön suojelemisesta, kirkkolaki ja ortodoksisesta kirkosta annettu laki.

Kulttuuriympäristöpalvelut-osasto on osallinen alueidenkäytön suunnittelussa, kuten kaavoituksessa, toimii asiantuntijana suojelukysymyksissä ja suojeltujen rakennusten restauroinnin ohjauksessa.

Se tuottaa tietoa ja lisää tietoisuutta kulttuuriympäristön suojelusta, arvoista ja mahdollisuuksista. Se toteuttaa erilaisia suojeluohjelmia ja -hankkeita ja osallistuu kansainväliseen toimintaan sekä kulttuuriperintöalan avustusten valmisteluun ja seurantaan yhdessä muiden osastojen kanssa.

Osaston neljä yksikköä ovat:

  • Ohjaus ja tuki
  • Restaurointi
  • Länsi-Suomen kulttuuriympäristöpalvelut
  • Itä- ja Pohjois-Suomen kulttuuriympäristöpalvelut

Alueyksiköiden tehtävät on jaettu maakunnittain niin, että kunkin maakunnan osalta on nimetty arkeologi, restaurointiasiantuntija ja rakennus-ja kulttuuriympäristönsuojeluasioita hoitava intendentti.

Linkki Museoviraston organisaation selostussivulle

Alla oleva kartta havainnollistaa alueyksiköiden vastuualueet. Klikkaa kartalla saadaksesi aluetta koskevat lisätiedot.

Maakuntamuseot kulttuuriympäristötehtävissä

Maakuntamuseot ovat Museoviraston Kulttuuriympäristöpalveluiden tärkein yhteistyötaho. Kulttuuriympäristön asiantuntija- ja viranomaistehtäviä hoitavat myös ne maakuntamuseot, joiden kanssa Museovirasto on tehnyt yhteistyösopimuksen. Sopimuksen laajuus perustuu kunkin maakuntamuseon voimavaroihin (rakennustutkija, restauroinnin asiantuntija, arkeologi).

Yhteistyösopimuksen mukaisesti maakuntamuseo on osallisena esim. maankäyttöhankkeissa, antaa kaavoitusta koskevia lausuntoja ja osallistuu viranomaisneuvotteluihin. Kulttuuriympäristön viranomaistehtävien lisäksi sopimuksessa käsitellään inventointi- ja tutkimustoimintaa, kulttuuriympäristön seurantajärjestelmän kehittämistä, ohjaus- ja neuvontatyötä, tiedonvaihtoa, tiedottamista ja tiedon saatavuutta sekä alan kehittämistoimintaa niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

Maakuntamuseosopimusta vastaavalla tavalla yhteistyöstä on sovittu Saamelaismuseo Siidan, Espoon kaupunginmuseon ja Vantaan kaupunginmuseon kanssa.

Maakuntamuseoiden lisäksi ELY-keskukset ja maakuntaliitot ovat keskeisiä yhteistyökumppaneita, samoin kuin monet valtakunnalliset erikoismuseot ja paikallismuseot.

Yhteistyosopimukset 2015
Yhteistyosopimukset 2015
Museoviraston ja maakuntamuseoiden väliset yhteistyösopimukset määrittävät kulttuuriympäristön viranomaistoimintaa.
Yhteistyösopimukset

1. Lapin maakuntamuseo, sopimus
2. Tornionlaakson maakuntamuseo, sopimus
3. Pohjois-Pohjanmaan museo, sopimus ja Liite
4. Kainuun museo, sopimus
5. Keski-Pohjanmaan maaku<ntamuseo / K. H. Renlundin museo, sopimus
6. Pohjanmaan museo, sopimus
7. Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo, sopimus
8. Keski-Suomen museo, sopimus
9. Pohjois-Savon maakuntamuseo / Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, sopimus
10. Pohjois-Karjalan museo, sopimus
11. Satakunnan museo, sopimus
12. Pirkanmaan maakuntamuseo / Tampereen museot, sopimus
13. Savonlinnan maakuntamuseo, sopimus
14. Varsinais-Suomen maakuntamuseo / Turun museokeskus, sopimus
15. Kanta-Hämeen maakuntamuseo / Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo, sopimus
16. Päijät-Hämeen maakuntamuseo / Lahden kaupunginmuseo, sopimus
17. Kymenlaakson museo, sopimus
18. Etelä-Karjalan museo, sopimus
19. Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo, sopimus
20. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo / Helsingin kaupunginmuseo, sopimus Keski Uusimaa, Espoon ja Vantaan sopimus
21. Itä-Uudenmaan maakuntamuseo / Porvoon museo, sopimus
22. Saamelaismuseo Siida, sopimus