KM 5512:26,25 ja 24 rannerenkaat ja hevosenkenkäsolki, Salo Halikko Kirkkomäki. AKDG3812:1 Markku Haverinen 2014

Maastavientiluvat

Arvokkaimman kulttuuriomaisuuden säilyttämiseksi Suomessa on tieteellisesti, taiteellisesti ja historiallisesti arvokkaiden esineiden maastavientiä rajoitettu lainsäädännöllä. Museovirasto toimii yleisenä lupaviranomaisena. Taideteosten vientiluvat käsittelee Kansallisgalleria.

Kulttuuriesineiden vientiä koskevat säädökset ovat osa kulttuuriomaisuuden suojelua. Kansallisen kulttuuriomaisuuden suojelun tavoitteena on säilyttää arvokkain kulttuuriomaisuus Suomessa osana historiaa ja kulttuuri-identiteettiä. Tätä koskevat säädökset sisältyvät lakiin kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta (933/2016). Lakia sovelletaan kaikkeen kulttuuriesineiden liikkumiseen Suomen rajojen ulkopuolelle. Kansallisen lainsäädännön lisäksi kulttuuriesineiden vientiä EU:n ulkopuolelle säätelee Euroopan unionin neuvoston asetus (EY) N:o 116/2009 sekä komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1081/2012 kulttuuriesineiden viennistä.

Maastavientilupa on maksullinen julkisoikeudellinen suorite, jonka hinta on 110,00 €.

Maastavientilupa-anomuslomakkeita saa osoitteesta kirjaamo@museovirasto.fi

Kun Suomesta halutaan viedä kulttuuriesine, joka kuuluu niihin ryhmiin, jotka on lueteltu kansallisessa laissa kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamiseksi, on esineelle haettava kulttuuriesineiden maastavientilupa riippumatta esineen rahallisesta arvosta.

Jos EU:n ulkopuolelle vietäväksi aiotun kulttuuriesineen rahallinen arvo ylittää lisäksi neuvoston asetuksen liitteen mukaiset arvokynnykset, on sille haettava kansallisen luvan sijasta kulttuuriesineiden EU-vientilupaa.

Lakia (933/2016) sovelletaan Suomen kansalliseen historiaan ja merkkihenkilöihin liittyviin esineisiin niiden iästä, valmistusmaasta ja Suomessa oloajasta riippumatta, muinaismuistolaissa (295/1963) tarkoitettuihin esineisiin, jotka on löydetty maasta tai vedestä, tieteellisen tai muun erityisen syyn vuoksi arvokkaisiin arkistoihin ja kokoelmiin sekä niiden osiin niiden iästä, alkuperämaasta ja Suomessa oloajasta riippumatta. Lisäksi laki soveltuu erikseen kulttuuriesineisiin, jotka on valmistettu Suomessa tai jotka ovat olleet Suomessa vähintään lain liitteessä säädetyn ajan. Lakia ei sovelleta esineisiin, jotka ovat esineen valmistajan, suunnittelijan tai muutoin luoneen luonnollisen henkilön hallinnassa.

Esineryhmät, joille on hankittava vientilupa, on lueteltu laissa yksityiskohtaisesti

Suomen kansalliseen historiaan ja merkkihenkilöihin liittyvät esineet niiden iästä, valmistusmaasta ja Suomessa oloajasta riippumatta

Muinaismuistolaissa (295/1963) tarkoitetut esineet, jotka on löydetty maasta tai vedestä

Tieteellisen tai muun erityisen syyn vuoksi arvokkaat arkistot ja kokoelmat sekä niiden osat niiden iästä, alkuperämaasta ja Suomessa oloajasta riippumatta

Yli 100 vuotta vanhat suomalaiset tai Suomessa vähintään 100 vuotta olleet taideteokset

Seuraavat yli 50 vuotta vanhat alkuperäiset taideteollisuuden, taidekäsityön ja muotoilun tuotteet, jotka on valmistettu Suomessa tai jotka ovat olleet Suomessa vähintään 50 vuotta
a) uniikit esineet ja esineet joita on tehty rajoitettu määrä
b) kansallisesti merkittävät prototyypit

Seuraavat kirjalliset tuotteet, jotka ovat olleet Suomessa vähintään 50 vuotta
- yli 50 vuotta vanhat käsikirjoitukset ja sävellyskäsikirjoitukset
- ennen vuotta 1800 Suomessa tai Suomea varten painetut tai käsin kirjoitetut kirjat
- ennen vuotta 1600 ulkomailla painetut tai käsin kirjoitetut kirjat
- ennen vuotta 1800 Suomessa tai Suomea varten painetut kartat sekä ennen vuotta 1800 käsin piirretyt Suomea kuvaavat kartat

Seuraavat kulkuneuvot ja kuljetusvälineet
a) yli 75 vuotta vanhat suomalaiset kulkuneuvot ja kuljetusvälineet
b) yli 75 vuotta vanhat, vähintään 50 vuotta Suomessa olleet ulkomaiset kulkuneuvot ja kuljetusvälineet

Seuraavat rahat, kunniamerkit ja mitalit, jotka ovat olleet Suomessa vähintään 50 vuotta
a) keskiaikaiset, ennen vuotta 1560 Suomessa lyödyt sekä muut Suomessa käytetyt keskiaikaiset metallirahat
b) ruotsalaiset ennen vuotta 1809 painetut setelit sekä Suomessa ennen vuotta 1809 painetut setelit
c) suomalaisille myönnetyt keisarilliset ansio- ja palkintomitalit, ennen vuotta 1809 myönnetyt ruotsalaiset ja ennen vuotta 1881 myönnetyt venäläiset kunniamerkit sekä Mannerheim-ristit

Ennen vuotta 1860 Suomessa eri valokuvausmenetelmin tehdyt tallenteet tai niiden alkuperäiset negatiivit

Seuraavat yli 100 vuotta vanhat Suomessa valmistetut tai vähintään 100 vuotta Suomessa olleet esineet
a) rakennukset ja niiden osat sekä rakennuksiin kiinteänä sisustuksena kuuluvat esineet
b) huonekalut ja valaisimet
c) puvut ja tekstiilit
d) korut, hopea- ja kultasepän tuotteet
e) kellot ja ajannäyttäjät
f) musiikki-instrumentit, leikkikalut ja pelit
g) kirkollinen ja uskomuksiin liittyvä esineistö
h) suomalainen kansatieteellinen esineistö
i) tekniset laitteet, kuten työvälineet ja koneet, punnitus- ja mittavälineet ja valokuvausvälineet ja optiset laitteet sekä niiden prototyypit
j) aseet ja varusteet sekä sotilaskäyttöön tarkoitetut koneet, laitteet ja varusteet
k) muut lasi-, metalli-, keramiikka- ja puuesineet

Euroopan yhteisön jäsenvaltiot soveltavat keskinäisissä suhteissaan yhteisölainsäädäntöä. Tavaroiden vapaasta liikkumisesta yhteisön alueella huolimatta kansalliset kulttuuriesineitä koskevat säännökset ovat kaikissa jäsenvaltioissa voimassa. Niiden lisäksi vuoden 1995 alusta Suomessa tulivat voimaan kulttuuriesineiden vientiä yhteisön ulkopuolelle koskevat säännökset, joiden mukaan kulttuuriesineiden vienti ns. kolmansiin maihin edellyttää määrätyissä tapauksissa erityistä EU-vientilupaa.

EU-vientilupaa tarvitsevat rahallisesta arvosta riippumatta:

Arkeologiset esineet:
- yli 100 vuotta vanhat maasta tai vedestä löydetyt

Taiteellisiin, historiallisiin tai uskonnollisiin monumentteihin olennaisina kuuluvat osat:
- yli 100 vuotta vanhat

Inkunaabelit ja käsikirjoitukset mm. maantieteelliset kartat ja musiikkisävellykset yksittäin tai kokoelmina
- yli 50 vuotta vanhat eivätkä kuulu tekijöilleen

Kaikenlaiset arkistot ja niihin kuuluvat osat:
- yli 50 vuotta vanhat

EU-luvan tarvitsevat seuraavat esineet, jos niiden arvo on yhtä suuri tai suurempi kuin ilmoitettu rahallinen kynnys:

Taulut ja maalaukset 150 000 €
- yli 50 vuotta vanhat eivätkä kuulu tekijöilleen

Vesiväri-, guassi- ja pastellimaalaukset 30 000 €
- yli 50 vuotta vanhat eivätkä kuulu tekijöilleen

Mosaiikit ja piirustukset 15 000 €
- yli 50 vuotta vanhat eivätkä kuulu tekijöilleen

Alkuperäiset kaiverrukset, painotyöt, serigrafiat ja niiden matriisit, alkuperäiset julisteet 15 000 €
- yli 50 vuotta vanhat eivätkä kuulu tekijöilleen

Alkuperäiset patsaat ja veistokset ja niistä alkuperäistä menetelmää käyttäen tehdyt jäljennökset 50 000 €
- yli 50 vuotta vanhat eivätkä kuulu tekijöilleen

Kirjat, yksittäin tai kokoelmina 50 000 €
- yli 100 vuotta vanhat

Painetut maantieteelliset kartat 15 000 €
- yli 200 vuotta vanhat

Valokuvat, filmit ja niiden negatiivit, 15 000 €
- yli 50 vanhat eivätkä kuulu tekijöilleen

Kokoelmat ja eläin- ja kasvitieteellisten, mineralogisten ja anatomisten kokoelmien näytekappaleet 50 000 €

Kokoelmat, historiallisesti, paleontologisesti, etnografisesti ja numismaattisesti kiinnostavat 50 000 €

Kulkuneuvot 50 000 €
- yli 75 vuotta vanhat

Muut vanhat esineet: lelut ja pelit, lasiesineet, kulta- ja hopeasepänteokset, huonekalut, optiset, valokuvaus- ja elokuvakojeet ja -laitteet, soittimet, kellot, puusta valmistetut tavarat, keraamiset tuotteet, kuvakudokset, matot, paperitapetit, aseet 50 000 €
- 50-100 vuotta vanhat

Kun maasta viedään vanhoja esineitä, on hyvissä ajoin selvitettävä, kuuluvatko esineet kulttuuriesineiden maastavientirajoitusten piiriin.

Kansallisen kulttuuriesineiden vientilupahakemuksen voi lähettää paperisena tai sähköpostin liitteenä. Paperisena toimitettava lupa-anomus lähetetään osoitteella Museovirasto, Kirjaamo, PL 913, 00101 Helsinki. Sähköpostitse lupa-anomuksen voi toimittaa osoitteella kirjaamo@museovirasto.fi. Hakemuslomake on täytettävä koneella tai käsin tekstaamalla. Kansallinen kulttuuriesineiden vientilupahakemus täytetään Suomi-Kulttuuriesineet-lomakkeelle.

Maastavientilupa, pdf

EU-vientilupahakemus toimitetaan vain paperisena. EU-lupamenettelyä varten on erityinen EU-Kulttuuriesineet -lomake, jonka ulkonäkö ja täytettävät kohdat on säädetty kaikissa yhteisön maissa yhdenmukaisiksi. EU-hakemuslomakkeen toinen kappale on varsinainen vientilupa, joka jää hakijalle ja kolmas kappale luovutetaan tulliviranomaiselle, kun esine viedään maasta. Lupaviranomaiset neuvovat lomakkeiden täyttöä koskevissa kysymyksissä. EU-maastavientilupa-anomuslomakkeita voi tilata osoitteesta kirjaamo@museovirasto.fi.

Täytetty lomake ei saa sisältää raaputtamalla, päällekirjoittamalla tai muulla tavalla tehtyjä muutoksia.

Lupahakemukseen on liitettävä selkeä valokuva esineestä tai yksityiskohtainen luettelo kulttuuriesineistä. Hakijalle annettavaan vientiluvan kappaleiseen liittyy leimattu ja vientilupanumerolla varustettu valokuva tai luettelo esineen/esineiden tunnistamisen varmistamiseksi. Vientilupaa haettaessa kulttuuriesinettä ei esitetä lupaviranomaiselle, joka tekee päätöksen hakemuksen tietojen ja valokuvan perusteella. Lupaviranomaisella on kuitenkin mahdollisuus tutkia esinettä tarkemmin tai valokuvata se niin halutessaan.

Jos esine viedään Suomesta määräajaksi ja lupaviranomainen määrää sen palautettavaksi määräaikana, on esineen omistajan ilmoitettava luvan myöntäneelle viranomaiselle esineen palauttamisesta Suomeen.

Jos esine viedään EU:n ulkopuolelle, on hakijan arvioitava, ylittääkö viennin kohteena olevan esineen rahallinen arvo EU-lupamenettelyä edellyttävän arvokynnyksen. On huomattava, että viennissä yhteisön ulkopuolelle tiettyjen esineryhmien - arkeologiset esineet, osiin hajotetut monumentit, inkunaabelit ja käsikirjoitukset, arkistot - osalta sovelletaan aina EU-lupamenettelyä esineen arvosta riippumatta.

Vientiluvasta päätettäessä otetaan huomioon monenlaisia seikkoja. Esine voi olla harvinainen tai harvinaistumassa, erityisen edustava kansallisen kulttuuriperinnön kannalta tai liittyä oleellisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön, merkittäviin kansallisen historian henkilöihin tai tapahtumiin. Päätökseen voivat vaikuttaa myös taiteelliset, tieteelliset tai historialliset näkökohdat tai muut erityiset syyt, joiden vuoksi maastavientiin ei voida myöntää lupaa.

Lupa raukeaa, jos esinettä ei ole viety maasta vuoden kuluessa luvan myöntämisestä.

Museovirasto on kulttuuriesineiden vientiasioissa neuvoa-antava ja ohjaava lupaviranomainen. Kulttuuriesineiden vientiä valvovana viranomaisena toimii tullilaitos. Kansallisgalleria toimii lupaviranomaisena ja neuvoa-antavana tahona taideteoksia koskevissa lupa-asioissa. Jos esine on tarkoitus viedä maasta muuton tai perinnön vuoksi ja lupahakemus koskee samanaikaisesti useita esineitä, lupaviranomaisena toimii Museovirasto.

EU-lupia käsittelevät Kansallisgalleria (taideteokset) ja Museovirasto, joka pitää kirjaa koko maan vientiluvista.

Lupaviranomainen voi antaa kulttuuriesinettä koskevan väliaikaisen maastavientikiellon. Kielto voidaan antaa, jos esinettä ollaan julkisesti myymässä tai luovuttamassa, ja on todennäköistä, ettei sille myönnettäisi maastavientilupaa. Väliaikainen maastavientikielto voidaan antaa omistajaa kuulematta myös hänen lukuunsa toimivalle myyjälle tai muulle asiamiehelle. Omistajan lukuun toimivan tulee ilmoittaa väliaikaisesta vientikiellosta esineen omistajalle. Määräaikainen maastavientikielto on voimassa, kunnes maastavientiä koskeva lupahakemus on ratkaistu.

Säännösten vastaisesta kulttuuriesineen viennin tai sen yrityksen seuraamuksista on säädetty rikoslaissa.

"Joka ilman asianmukaista lupaa taikka muuten tuontia tai vientiä koskevien säännösten tai määräysten vastaisesti tuo tai yrittää tuoda maahan taikka vie tai yrittää viedä maasta tavaraa, jonka tuonti tai vienti on kielletty tai edellyttää viranomaisen lupaa tai tarkastusta, on tuomittava salakuljetuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Jos salakuljetus, huomioon ottaen tavaran arvo tai määrä tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava lievästä salakuljetuksesta sakkoon." (769/1990, 46 luku 4 ja 5 §)

Rikoksen tekijä voidaan lisäksi tuomita menettämisseuraamukseen.

Laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta (933/2016) [FINLEX -säädöstietopankki]

Euroopan unionin neuvoston asetus kulttuuriesineiden viennistä (EY) N:o 116/2009 [EUR-LEX -portaali]

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1081/2012 kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen N:o 116/2009 soveltamista koskevista säännöksistä[EUR-LEX -portaali]

Laki Euroopan unionin jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta 1292/2015 [FINLEX -säädöstietopankki]

YLEISSOPIMUS kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi ja ehkäisemiseksi (FINLEX – säädöstietopankki)

UNIDROIT´N YLEISSOPIMUS varastetuista tai laittomasti maasta viedyistä kulttuuriesineistä (FINLEX – säädöstietopankki)

Asetus kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi ja ehkäisemiseksi tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta 876/1999 [FINLEX -säädöstietopankki]

Laki varastetuista tai laittomasti maastaviedyistä kulttuuriesineistä tehdyn Unidroit'n yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja yleissopimuksen soveltamisesta 877/1999 [FINLEX -säädöstietopankki]

Asetus varastetuista tai laittomasti maasta viedyistä kulttuuriesineistä tehdyn Unidroit'n yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta N:o 878/1999 [FINLEX -säädöstietopankki]

YLEISSOPIMUS kulttuurin suojelemisesta aseellisen selkkauksen sattuessa ns. Haagin sopimus (FINLEX – säädöstietopankki)

Laki kulttuuriomaisuuden suojelemisesta aseellisen selkkauksen sattuessa koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä ja pöytäkirjan soveltamisesta 1135/1994 [FINLEX -säädöstietopankki]

Asetus kulttuuriomaisuuden suojelemisesta aseellisen selkkauksen sattuessa koskevan sopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä ja soveltamisesta annetun lain voimaantulosta 1136/1994 [FINLEX -säädöstietopankki]