Laivankorjausta Suomenlinnassa. Kuvaaja: Suomenlinnan hoitokunta

Liikenteen kulttuuriperintöavustukset

Liikenteen kulttuuriperintöavustusten päämäärä on varmistaa arvokkaiksi luokiteltujen liikenteen kulttuuriperintökohteiden asianmukainen hoito ja käyttö.

Vuoden 2024 avustushaku alkoi 2.1.2024 ja päättyi 15.2.2024. Päätökset on tehty huhtikuussa 2024. Seuraavan haun avaamisesta ilmoitetaan syksyllä 2024.

Avustushakemuksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Hakuajalla taataan hakijoille tasapuolinen kohtelu, myöhässä tai muuten hakuajan ulkopuolella tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.

Avustusta voivat hakea yksityishenkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt. Avustuksia ei voida myöntää valtion virastoille tai laitoksille.

Opetus- ja kulttuuriministeriön budjetista tuleva avustusmääräraha on viime vuosina ollut noin 350 000 euroa. Yksittäinen avustus voi vain poikkeustapauksessa olla suuruudeltaan yli 30 000 euroa.

Avustusten käyttöaika on myöntämisvuosi ja sitä seuraava kalenterivuosi, eli 2024–2025. Avustusten käytölle ei voida myöntää jatkoaikaa.

Avustusta haetaan asiointipalvelussa, johon kirjaudutaan tällä verkkosivulla alimpana olevien linkkien kautta.

Avustukset myönnetään kulkuvälineen tai sen osan konservointiin, restaurointiin tai rekonstruointiin. Myönnettävä avustus voi olla korkeintaan 50 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista.

Avustusta voidaan myöntää myös kulkuvälineiden käytön vaatiman liikenneverkon tai sen osan kunnostukseen ja hoitoon, arvokkaaksi luokitellun perinteisiä kunnostuspalveluja tarjoavan telakan tai veistämön toiminnan kannalta merkittäviksi arvioitujen vanhojen koneiden, laitteiden ja laitteistojen kunnostukseen, tai erityistä asiantuntemusta ja osaamista vaativan restauroinnin, rekonstruoinnin ja konservoinnin suunnitteluun ja niiden edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin sekä näyttely- ja julkaisutoimintaan silloin, kun toimenpiteet tuottavat hyviä malleja ja lisäävät tai säilyttävät työalan osaamista. Myönnettävä avustus voi olla korkeintaan 75 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista.

Lue tarkemmat ohjeet Mihin avustus on tarkoitettu

Avustusten päämäärä on varmistaa arvokkaiksi luokiteltujen liikenteen kulttuuriperintökohteiden asianmukainen hoito ja käyttö.

Hoito ja käyttö on asianmukaista silloin, kun se on

 • aktiivista, yhteisöllistä, osallistavaa, saavutettavaa ja tasa-arvoista
 • ylläpitää osaamista ja lisää ymmärrystä
 • huomioi vastuullisen kuluttamisen ja kestävän talouskasvun tavoitteet
 • vaikuttaa liikenteen kulttuuriympäristöjen säilymiseen
 • ylläpitää ja kehittää kestävää kulttuurimatkailutoimintaa
Päämäärä saavuttamiseksi asetuissa tavoitteissa on huomioitu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan sekä Museoviraston omalle avustustoiminnalleen asettamat kestävän kehityksen tavoitteet.

  Lue lisää Avustusten päämäärä ja tavoitteet

  Avustusta haetaan asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota ensin yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan viranoamiseen. Avustuksen hakija voi jättää myös vapaamuotoisen hakemuksen.

  Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty jättämään määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

  Asiointipalvelun kirjaudutaan tämän verkkosivun alalaidassa olevien linkkien kautta

  Tarkemmat ohjeet lue Miten avustusta haetaan

  Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin. Arviointi suoritetaan arviointikriteerien mukaan pisteyttämällä, ja arviointi on kaksiportainen.

  Museovirasto voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Avustusten hakukohtaisissa myöntöperusteissa arvioidaan ensimmäisenä kohteen arvo sekä aikaansaannos eli tuotos, joka hankkeella saavutetaan. Tämän jälkeen arvioidaan kohteen hoidon ja käytön välittömät tai välilliset vaikutukset.

  Arviointikriteereissä on tehty muutoksia. Tutustu tarkemmin arviointikriteereihin, pisteytykseen ja ohjeisiin sivulla Millä perusteilla hakemuksia arvioidaan?

  Hakemukset käsitellään Museoviraston Kulttuuriympäristöpalvelut-osastolla. Päätösten valmistelussa tehdään tarvittaessa yhteistyötä eri viranomaisten ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Liikenteen kulttuuriperintöavustukset arvioi Museoviraston nimittämät asiantuntijalautakunnat.

  Valtionavustushakemuksiin on liitettävä kaikki vaaditut asiakirjat. Ratkaisu voidaan tehdä, vaikka pyydettyjä lisäselvityksiä ei ole toimitettu annetun määräajan kuluessa. Ratkaisu annetaan pääsääntöisesti 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

  Kaikista hakemuksista annetaan hakijalle päätös, johon voi vaatia oikaisua Museovirastolta. Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti sähköisessä asiointipalvelussa.

  Tarkemmat ohjeet lue Hakemusten käsittely ja päätös

  Avustuksen käyttöä ja sen valvontaa, myönnetyn avustuksen maksamista sekä avustuksen käyttöön liittyvää selvitystä koskevat ohjeet ja määräykset löytyvät verkkosivuilta Avustuksen käyttö, selvitys ja maksatus

  Tietoa edellisinä vuosina myönnetyistä avustuksista löytyy verkkosivulta Myönnetyt avustukset

  Yksityishenkilön kirjautuminen asiointipalveluun

  Valitse kirjautumissivulla olevasta alasvetovalikosta virastoksi "MV". Klikkaa sen jälkeen Henkilökirjautuminen-kuvaketta. Jos asioit toisen henkilön puolesta, valitse Henkilön puolesta asiointi. Toiminto edellyttää suomi.fi-valtuutusta.

  Yhteisöhakijoiden kirjautuminen asiointipalveluun

  Valitse kirjautumissivulla olevasta alasvetovalikosta virastoksi "MV". Klikkaa sen jälkeen Yhteisön puolesta asiointi -kuvaketta. Toiminto edellyttää suomi.fi-valtuutusta.

  Lisätietoja avustusten hausta, käsittelystä ja päätöksistä lvavustus@museovirasto.fi tai puhelimitse virka-aikaan erikoisasiantuntija Hannu Matikka numerosta 0295 33 6273.

  Hakuohjeita päivitetään haun alkamiseen asti. Viimeinen päivitys tehty 8.12.2023.