Laivankorjausta Suomenlinnassa. Kuvaaja: Suomenlinnan hoitokunta

Kulkuvälineiden avustukset

HAKUILMOITUS

Avustusten tavoitteena on varmistaa, että Suomessa säilyy edustava otos raide-, ilma-, maantie- ja vesiliikenteen kansallisesti arvokkaiksi luokiteltuja kulkuvälineitä käyttökuntoisena.

Kulkuvälineiden avustusten hakuaika vuodelle 2020 on päättynyt 11.11.2019 kello 15:00.

Museovirasto on tehnyt päätökset 10.3.2020 kokouksessaan. Päätökset on toimitettu hakijoille 18.3.2020. Asiointipalvelun kautta avustusta hakeneet saavat tiedon saapuneesta päätöksestä asiointipalveluun, vapaamuotoisen hakemuksen jättäneet saavat päätöksen kirjeitse.

Vuoden 2020 päätöksiin voi tutustua tästä

Avustukset myönnetään kulkuvälineen tai sen osan konservointiin, restaurointiin tai rekonstruointiin.

Avustuksista päätettäessä etusijalle asetetaan Suomessa rakennetut vähintään 50 vuotta vanhat kulkuvälineet. Ulkomailla rakennetulle kulkuvälineelle voidaan myöntää avustusta, jos se on ollut Suomessa käytössä vähintään 50 vuoden ajan. Avustus voidaan myöntää vain sellaiselle kulkuvälineelle, joka on rekisteröity Suomeen tai jonka kotipaikka on Suomessa.

Poikkeustapauksissa avustusta voidaan myöntää myös arvokkaiksi luokiteltujen kulkuvälineiden käytön vaatiman liikenneverkon tai sen osan kunnostukseen ja hoitoon, arvokkaaksi luokitellun perinteisiä kunnostuspalveluja tarjoavan telakan tai veistämön toiminnan kannalta merkittäviksi arvioitujen vanhojen koneiden, laitteiden ja laitteistojen kunnostukseen, tai erityistä asiantuntemusta ja osaamista vaativan restauroinnin, rekonstruoinnin ja konservoinnin suunnittelemiseen ja sen edellyttämiin tutkimuksiin, selvityksiin ja julkaisuihin silloin, kun toimenpiteet tuottavat hyviä malleja ja lisäävät tai säilyttävät työalan osaamista.

Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista. Vuonna 2020 kulkuvälineen avustuksen osuus hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista voi olla enintään 50 %. Edellä esitetyissä poikkeustapauksissa myönnettävä avustus voi kuitenkin olla enintään 75%.

Myönnetty avustus maksetaan takautuvasti yhdessä erässä sen jälkeen, kun hanke on valmistunut. Avustuksen käyttöaika on 2020 – 2022.

Opetus- ja kulttuuriministeriön budjetista tuleva avustusmääräraha on viime vuosina ollut noin 400 000 euroa. Yksittäinen avustus voi vain poikkeustapauksessa olla suuruudeltaan yli 40 000 €.

Hakeminen ja käsittelyaika

Avustusta voi hakea yksityishenkilö tai yhteisö, ei kuitenkaan valtion viranomainen.

Avustusta voi hakea vain yhteen kulkuvälineeseen kerrallaan. Uutta avustusta ei myönnetä, jos kulkuvälineeseen aikaisemmin myönnetty avustus on käyttämättä, tai jos myönnetyn avustuksen käytöstä laadittua selvitystä ei ole hyväksytty Museovirastossa.

Avustukset haetaan asiointipalvelussa. Mikäli hakija ei voi hakea avustusta asiointipalvelussa, voi avustusta hakea vapaamuotoisella hakemuksella.

Avustushakemuksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Hakuajalla taataan hakijoille tasapuolinen kohtelu, myöhässä tai muuten hakuajan ulkopuolella tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.

Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti asiointipalvelussa. Ratkaisu annetaan 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Asiointipalveluun kirjautuminen

Katso-tunnistus päättyy valtionavustusten asiointipalvelussa. 16.3.2020 alkaen asiointipalveluun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksen kautta ja osa organisaatioista voi siirtyä Suomi.fi-valtuuttamiseen. Lue lisää https://minedu.fi/asiointipalveluun-kirjautuminen-ja-valtuudet

Asiointipalvelun käyttöohje yhteisöasiakkaalle

Kirjaudu asiointipalveluun

Lisätietoja

Lisätietoja avustusten hausta, käsittelystä ja päätöksistä lvavustus@museovirasto.fi tai puhelimitse virka-aikaan numerosta 0295 33 6273.

Nältä sivuilta löytyviä ohjeita on päivitetty 13.3.2020.