Julkinen ja kätketty Suomi kuvaseina. Kuvaaja: Liisa Tuomikoski

Avustukset yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin

Yhteisöjen kulttuuriperintötoimintaan liittyvillä avustuksilla vahvistetaan yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön. Avustettavat hankkeet voivat sisältää kulttuuriperintöön liittyvän tiedon tallennusta, dokumentointia ja tiedon välittämistä sekä toimenpiteitä, joilla lisätään yhteisöjen osallistumismahdollisuuksia ja kulttuuriperinnön elinvoimaisuutta. Avustusten tavoitteena on edistää sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä.

Museovirasto julistaa haettavaksi avustukset yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin vuodelle 2023. Haku alkaa 15.3.2023 kello 9.00 ja päättyy 28.4.2023 kello 15.00.

Hakuilmoitus Haeavustuksia.fi-palvelussa

Avustushakemuksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Hakuajalla taataan hakijoille tasapuolinen kohtelu, myöhässä tai muuten hakuajan ulkopuolella tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.

Museovirasto painottaa hankkeita, jotka sisältävät yhteisöjen osallistumista toimintaan, hankkeen tulosten monipuolista levittämistä sekä uudenlaisia yhteistyömuotoja.

Avustusta voidaan myöntää kansalaisjärjestöille ja muille oikeustoimikelpoisille yhteisöille. Avustusta ei myönnetä kunnille tai apurahana yksityishenkilöille. Määrärahasta ei myönnetä avustuksia toiminta-avustuksina, laitehankintoihin, museotoimintaan eikä korjaushankkeisiin.

Tuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista. Hakijalla käytössä oleva aiemmin myönnetty avustus yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin ei ole este uuden avustuksen saamiselle. Aiemmat avustukset, joiden selvitysmääräpäivä on umpeutunut, tulee kuitenkin olla selvitettynä ennen uuden avustuksen myöntämistä.

Tutustu hakuilmoitukseen Haeavustuksia-palvelussa. Palvelusta löydät haun perustiedot, vakioehdot ja myöntöperusteet.

Hakuilmoitus Haeavustuksia.fi-palvelussa


Lisätietoja: Eija Liukkonen, puh. 0295 33 6009, eija.liukkonen@museovirasto.fi ja Risto Hakomäki, puh. 0295 33 6385, risto.hakomaki@museovirasto.fi

Hakeminen

Avustukset haetaan Haeavustuksia.fi-palvelussa.

Haeavustuksia.fi-palveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Haeavustuksia-palvelussa Suomi.fi-valtuusroolit ovat:

Valtionavustusten hakemisen valmistelu (organisaatio)
Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella valtionavustusten hakemista ja avustuksiin liittyviä toimenpiteitä.

Valtionavustusten hakeminen (organisaatio)
Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella valtionavustusten hakemista ja avustuksiin liittyviä toimenpiteitä, toimittaa ne käsiteltäväksi sekä peruuttaa hakemuksen.

Valtionavustusten hakeminen ja tietojen hallinnointi (organisaatio)
Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella valtionavustusten hakemista ja avustuksiin liittyviä toimenpiteitä, toimittaa ne käsiteltäväksi sekä peruuttaa hakemuksen ja hallinnoida valtuuttajaan liittyviä tietoja.

Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeessa pyydetyt liitteet ja lähettää hakemuksen asiointipalvelun kautta Museovirastolle. Hakija saa avustuspäätöksen asiointipalveluun.

Hakija tekee tarvittaessa hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt asiointipalvelussa. Myös selvitys avustuksen käytöstä tehdään asiointipalvelussa.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 1 §:n julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisten asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia. Museovirastoon lähetetyt valtionavustuksiin liittyvät asiakirjat ovat laissa tarkoitettuja viranomaisen asiakirjoja. Myös asiointijärjestelmän kautta lähetetyt asiakirjat ovat julkisia, ellei niiden salassapidosta ole erikseen laissa säädetty.

Ethän lähetä asiointijärjestelmän kautta asiakirjoja, jotka sisältävät julkisuuslain nojalla salassa pidettävää tietoa (esim. henkilön terveystietoja). Järjestelmän kautta ei tule lähettää myöskään henkilöturvatunnuksia.

Vapaamuotoinen hakemus

Mikäli hakija ei voi hakea avustusta sähköisesti, vapaamuotoisen hakemuksen voi lähettää postitse tai tuoda Museovirastoon.

Vapaamuotoisen hakemuksen tulee sisältää:

  • Hakijan tiedot (yhteisön nimi ja Y-tunnus, osoite, tilinumero IBAN-muodossa, avustusasiaa hoitavan yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
  • Suunnitelma, josta käyvät ilmi hankkeen tavoitteet, tavoitellut vaikutukset sekä se, miten kestävän kehityksen periaatteet huomioidaan. Lisäksi suunnitelmasta tulee käydä ilmi hankkeen toimijat sekä milloin ja miten hanke toteutetaan.
  • Hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
  • Haettava määrä euroina

Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää seuraavat pakolliset liitteet:

  • Yhteisön toimintakertomus tai muu vastaava selvitys edelliseltä toimikaudelta
  • Selvitys kaikista kolmen edellisen vuoden aikana valtiolta, kunnalta, seurakunnalta tai muulta julkisyhteisöltä saaduista avustuksista ja avustuslainoista, määristä ja käyttötarkoituksista
  • Hakijan tulee liittää hakemukseensa riittävä selvitys nimenkirjoitusoikeudesta. Oikeushenkilön (säätiö, yhdistys, yhtiö tms.) puolesta valtionavustushakemuksen voivat allekirjoittaa henkilöt, joilla on oikeushenkilön nimenkirjoitusoikeus. Selvitykseksi hyväksytään enintään kolme kuukautta vanha ote yhdistys-, säätiö- tai kaupparekisteristä.

Postitse lähetetyn tai Museovirastoon toimitetun hakemuksen tulee olla perillä Museoviraston kirjaamossa haun viimeisenä päivänä klo 15.00 mennessä. Museoviraston postiosoite on Museovirasto, PL 913, 00101 Helsinki ja käyntiosoite Sturenkatu 2a, Helsinki.

Jos vapaamuotoinen hakemus halutaan toimittaa sähköisesti, se tulee lähettää osoitteeseen kirjaamo@museovirasto.fi haun viimeiseen päivään klo 15.00 mennessä.