Museovirasto 002 Vaaka

Tietosuoja

Henkilötietoja tallennetaan Museovirastossa vain perustellusta syystä. Pääsääntöisesti tietoja tarvitaan Museoviraston lakisääteisten tehtävien hoitamiseen, palveluiden toteuttamiseksi ja yhteydenpitoon. Tietoa Museoviraston järjestelmissään käsittelemistä henkilötiedoista on koottu tämän sivun loppuun, josta löytyvät eri rekisterien ja järjestelmien tietosuojaselosteet.

Käsiteltävät henkilötiedot

Museovirasto kertoo tietoja kerätessään, mihin tietoja tarvitaan ja miten niitä käytetään. Tyypillisiä Museoviraston keräämiä henkilötietoja ovat esimerkiksi henkilön nimi ja yhteystiedot, kuten osoite ja sähköpostiosoite. Lisätietoja kerättävistä henkilötiedoista on saatavilla Museoviraston tietosuojaselosteista.

Henkilötietojen käsittelyperusteet

Henkilötietojen käsittelylle on aina oltava laillinen peruste. Museovirasto käsittelee henkilötietoja

  • yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi
  • lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi
  • julkisen vallan käyttämiseksi
  • sopimusten täytäntöön panemiseksi
  • rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella.

Henkilötietojen käsittelijätahot ja tietojen säilytysaika

Tietoja käsittelevät Museoviraston työntekijät sekä tahot, joiden kanssa Museovirasto on sopinut henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin käsittelyn peruste on olemassa. Käsittelyn peruste on usein lainsäädäntö, joka määrää viranomaisen tiedonhallinnasta, esimerkiksi asiakirjojen säilytysajasta.

Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Museovirasto ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Tietyissä tilanteissa tietoja luovutetaan esimerkiksi toisille viranomaisille. Tällöin luovutus perustuu lakiin.

Museovirasto siirtää henkilötietoja tietojen käsittelijöinä toimiville sopimuskumppaneilleen.

Lisätietoja tietojen luovutuksesta ja siirrosta on saatavilla Museoviraston tietosuojaselosteista.

Mahdollisuudet vaikuttaa omien henkilötietojen käsittelyyn

Sinulla on oikeus saada selville, mitä tietoja sinusta tallennamme ja kuka käsittelee tietojasi. Lisäksi voit tarkistaa sinusta keräämämme tiedot ja tarvittaessa päivittää ne ajan tasalle.

Jos huomaat, että tiedoissasi on virheitä tai puutteita, voit pyytää niihin korjausta. Kerro korjauspyynnössäsi, millainen virhe tiedoissasi on, ja miten tietoja tulisi muuttaa.

Jos ilmoitat virheistä tiedoissasi, sinulla on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista siihen asti, että tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.

Joissain tapauksissa sinulla on myös oikeus pyytää tietojesi poistamista. Emme voi kuitenkaan poistaa sellaisia tietoja, joiden käsittelyyn Museovirastolla on lainsäädännöstä johtuva velvoite.

Mikäli käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa tietojensa käsittelyyn.

Jos haluat lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä Museoviraston tietosuojavastaavaan: tietosuoja@museovirasto.fi.

Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.