Vaunuvaja 1 2000

Offentlig delgivning: Vrakundersökning i Pargas stad och Kimitoöns kommun

Med denna offentliga delgivning ger Museiverket ägare av de samfällda vattenområden tillfälle att framföra sin åsikt om ansökan. Diarienumret MV/01110/2024.

Fasta fornlämningar är enligt lagen om fornminnen (295/1963) 1 § fredade såsom minnen av Finlands tidigare bebyggelse och historia. Enligt lagen om fornminnen 20 § om vrak och delar av vrak gäller i tillämpliga delar vad som bestäms om fasta fornlämningar. Det är förbjuden att rubba en fast fornlämning utan ett tillstånd beviljats av Museiverket. Enligt lagen om fornminnen 10 § kan Museiverket bevilja tillstånd att undersöka fornlämning.

Museiverket har mottagit ansökan för att arkeologiskt undersöka vrak som ligger på samfällda vattenområden i Pargas stad och Kimitoöns kommun. Ansökan gäller följande vrak:

Pargas, Borstö 1 (fornminnesregistrets nummer 1648, uppgifter om fornlämningen i kulturmiljöns tjänsteportal). Vraket fotograferas för att uppdatera 3D-modellen av vraket och för att följa vrakets tillstånd. Vraket ligger på ett speciellt skyddsområde där dykning är tillåtet bara med Museiverkets tillstånd. Vraket ligger på fastigheten 445-535-876-1.

Pargas, Vidskär (fornminnesregistrets nummer 2284, uppgifter om fornlämningen i kulturmiljöns tjänsteportal). Prover tas från vraket för att datera vraket. Vraket ligger på fastigheten 445-609-876-1.

Kemiönsaari, Holma Hamnholmen (fornminnesregistrets nummer 1516, uppgifter om fornlämningen i kulturmiljöns tjänsteportal). I vraket görs en förundersökning. Vraket ligger på fastigheten 322-496-876-1.

Med denna offentliga delgivning ger Museiverket ägare av de samfällda vattenområden tillfälle att framföra sin åsikt om ansökan.

Handlingarna för ansökan kan beställas 18.6.-11.7.2024 från Museiverkets registratur från adress kirjaamo@museovirasto.fi. Handlingarna finns också tillgängliga i Museiverket på adressen Sturegatan 2a, 200510 Helsinki, under tjänstetid.

Delfåendet av denna delgivning anses ha skett den sjunde dagen efter dess publiceringstidpunk. Denna delgivning publiceras på Museiverkets hemsida 18.6.2024.

Förklaringen i ärendet bör avges senast den 11.7.2024 genom att sända en epost till adressen kirjaamo@museovirasto.fi eller per brev till adressen Museiverket, PB 913, 00101 Helsingfors. Museiverket ber att kontaktuppgifter lämnas in tillsammans med förklaringen. Museiverket kan avgöra ärendet även om fristen ovanför inte iakttas.

Ytterligare information

Maija Matikka, specialsakkunnig
maija.matikka@museovirasto.fi
Tel. 0295 33 6284