Laivankorjausta Suomenlinnassa. Kuvaaja: Suomenlinnan hoitokunta

Underdstöd till transportmedel

ANNONS OM ANSÖKNINGSFÖRFARANDET

Understödens syfte är att säkerställa att ett representativt urval av transportmedel för spår-, luft-, landsvägs- och sjötrafik som klassificerats som nationellt värdefulla bevaras i Finland i ett sådant skick att de kan användas.

Ansökningstiden för Museiverkets behovsprövade statsunderstöd till transportmedel för år 2021 är 1.10.2020 - 11.11.2020. Denna annons samt anvisningar på webbsidan uppdateras ända till början av ansökningstiden.

Understöd beviljas konservering, restaurering eller rekonstruktion av ett transportmedel eller dess del.

I besluten prioriteras minst 50 år gamla transportmedel som har byggts i Finland. Understöd kan beviljas för transportmedel som har byggts utomlands om det har varit i drift i Finland i minst 50 år.

Understöd kan beviljas endast för transportmedel som är registrerade i Finland eller vars hemort finns i Finland.

I undantagsfall kan understöd också beviljas för iståndsättning och underhåll av ett trafiknät som är nödvändigt för användningen av transportmedel som klassificerats som värdefulla, samt för reparation av gamla maskiner och anordningar på varv eller verkstäder som utför traditionellt iståndsättnings- och restaureringsarbete. I undantagsfall kan bidrag också beviljas för planering av restaurering, rekonstruering och bevarande som kräver särskild expertis och kunskap, och för de studier, undersökningar och publikationer som krävs av den, där åtgärderna ger goda modeller och ökar eller upprätthåller professionell kunskap.

Vid utvärderingen av ansökningarna ägnas först och främst uppmärksamhet åt projektets samhällelig inverkan. Därefter utvärderas fordons värde och projektets kvalitet och effektivitet för att återställa eller bevara objekt i funktionsdugligt skick.

Understöden är avsedda som delfinansiering av totalkostnaderna för projektet. År 2020 kan understödets andel utgöra högst 50 % av de totalkostnader som kan godkännas för projektet. Understöd som beviljas iståndsättning och vård av trafiknät kan vara högst 75 %.

Det beviljade bidraget kommer att betalas ut i två omgångar, så att 50% av det beviljade bidraget kan betalas i början av projektet och de återstående 50% efter avslutat projekt. Användningsperioden för bidraget löper ut den 31 december 2022, en rapport om användningen av bidraget och en begäran om betalning måste lämnas in senast den 31 augusti 2022.

Understödsanslaget från undervisnings- och kulturministeriets budget har under de senaste åren utgjort cirka 400 000 euro. Ett enskilt understöd kan endast i undantagsfall vara över 40 000 euro.

Ansökan och behandlingstid

Understöd kan sökas av privatpersoner eller sammanslutningar som äger rättshandlingsförmåga, dock inte av statens myndighet.

Understöd kan endast ansökas för ett transportmedel i taget. Nytt understöd beviljas inte om ett tidigare understöd som beviljats ett transportmedel inte använts eller om en redogörelse för användningen av ett understöd inte godkänts av Museiverket.

Ansökan om understöd lämnas i e-tjänsten. Om den sökande inte kan ansöka om understöd i e-tjänsten, är det möjligt att ansöka om understöd med en fritt formulerad ansökan.

Ansökan om understöd ska lämnas in inom utsatt tid. Syftet med ansökningstiden är att garantera att alla sökande bemöts jämlikt. Ansökningar som kommer in för sent eller i övrigt utanför ansökningstiden beaktas inte.

Beslutet delges skriftligen i e-tjänsten. Beslut utfärdas inom 180 dygn efter det att ansökningstiden gått ut.

Katso-autentiseringen upphör i e-tjänsten för statsunderstöd – från 16.3.2020 loggar man in i e-tjänsten med Suomi.fi-identifiering och en del organisationer kan övergå till Suomi.fi-fullmakter.

Mer information: Inloggning i ärendehanteringstjänsten efter 16.3.2020: autentisering och fullmakter

Logga in i e-tjänsten

För mer information om understöd skicka e-post till adressen lvavustus@museovirasto.fi

I särskilda frågor ring 0295 33 6273.

Anvisningarna på dessa sidor har uppdaterats 29.9.2020.