Seurasaari 67

Projektbidrag för restaurering av byggnader och kulturmiljöobjekt

Bidragens syfte är att bevara den värdefulla byggda kulturmiljön som en del av det nationella kulturarvet och stöda bevarandet av restaureringsinriktade arbetsmetoder.

Restaureringsbidrag för år 2024 har delats 27.3.2024. Sökande som har sökt digitalt får sitt beslut vid e-tjänsten. Sökande med fritt formulerade ansökningar får besluten per post.

Ansökningstiden för år 2025 fastläggs senare.


Restaureringsbidrag beviljas i första hand till ägare av objekt som är skyddade enligt lagen om skydd av byggnadsarvet (498/2010) eller till andra betydande objekt, vars iståndsättning förutsätter kultur- eller byggnadshistorisk specialkunnande. Projekten ska stöda objektens hållbara användning och vård.

Objekt som stöds kan vara byggnader, konstruktioner, byggnadsgrupper eller bebyggda områden som är av betydelse med avseende på byggnadshistoria, byggnadskonst, byggnadsteknik eller särskilda miljövärden eller med avseende på en byggnads användning eller händelser som är förknippade med den. Objekt som understöds kan således jämte enskilda byggnader vara t.ex. historiska trädgårdar och parker med sina byggnader, begravningsplatser med sina minnesmärken samt andra världskrigets försvarsutrustningar.

Projektet som understöds kan också omfatta en del av en byggnad, en byggnads fasta inredning eller ett område som har åstadkommits genom byggande eller plantering. Med fast inredning avses dörrar, fönster, lister, eldstäder, ytmaterial, fasta inventarier och annan därmed jämförbar inredning samt sådana maskiner och anläggningar som hänför sig till byggnadens användningsändamål och som är permanent installerade i byggnaden.

Bidragen är avsedda som delfinansiering av totalkostnaderna för projektet. Bidragets storlek beror på den godkända summan av totalkostnaderna för projektet på följande vis: bidraget är 40% av totalkostnaderna upp till 8000e och 25% av den delen som överstiger 8000 e. Bidragssumman kan dock inte överstiga 30000 euro. Den slutliga bidragssumman beräknas på samma sätt ifall projektet eventuellt kommer att utföras med lägre kostnader än budgeterats vid ansökan. Museiverket betalar bidraget i en enda post efter att de arbeten som nämns i bidragsbeslutet har utförts. Användningstiden för bidraget är beviljandeåret och följande kalenderår, dvs. 2024-2025.

Restaureringsbidragen beviljas i första hand för:

  • bevarande och återställande reparationer, där man främjar bevarandet och stärkandet av objektet och dess kulturhistoriska värde
  • åtgärder vilka kräver specialkunskap och specialkunnande och ökar kunnandet inom restaurering och byggnadskonservering och vilka skapar ‘best practice’ inom restaurering
  • åtgärder där man bevarar traditionella eller handverksinriktade arbetsmetoder samt ökar kunskapen om arbetsmetoder och material, som är lämpliga att användas i kulturhistoriska objekt
  • restaureringsplaner och utredningar, vilka främjar en bevarande restaurering

Bidragen, som finns i undervisnings- och kulturministeriets budgetanslag, har de senaste åren varit ca. 1,3 milj €.

Ansökning och behandlingstid

Bidragen söks i e-tjänsten. Om den sökande inte har möjlighet att ansöka om bidrag i e-tjänsten kan ansökan lämnas in personligen till Museiverket (se anvisning 'Ansök om bidrag').

Ansökan om understöd ska lämnas in inom utsatt tid. Syftet med ansökningstiden är att garantera att alla sökande bemöts jämlikt. Ansökningar som anlänt för sent eller utanför ansökningstiden beaktas inte.

Beslutet delges skriftligen i e-tjänsten. Beslut fattas inom 180 dygn efter det att ansökningstiden gått ut.

Ansökan och dess värdering

Ansökan ska innehålla uppgifter om den sökande, objektet i fråga samt projektet med dess bakgrund. En central del av ansökan är en projektplan, som ska basera sig på nogrann kunnande (eller utredande) av objektets historia, värden och nutida tillstånd. En detaljerad och väl argumenterad plan är en nödvändig del av ansökan, eftersom projektet värderas enbart på grund av de uppgifter den sökande har framvisat i sin ansökan. Projekten ska stöda objektens hållbara användning och vård.

Museiverket värderar ansökningarna i samarbete med de regionala ansvarsmuseerna. Värderingen fokuserar sig förutom objektets kulturhistoriska värde också på kvaliteten av projektets förberedande och planering. Därtill tas i betraktande projektets direkta och indirekta verkningar ut ur sparande restaureringens och hållbara användningens och vårds synvinklar.


Lämna in ansökan om bidrag genom att logga in i e-tjänsten

Logga in i e-tjänsten som privatperson
Välj "MV" som myndighet från menyn och klicka på Personinloggning-knappen.

Logga in i e-tjänsten som sammanslutning
Välj "MV" som myndighet från menyn och klicka på Uträtta ärenden för ett samfund -knappen. Operationen förutsätter en suomi.fi-fullmakt.

Ytterligare information om understöden ges på entistamisavustus@museovirasto.fi, eller per telefon på numret 0295 33 6313 på onsdagar kl. 09.00–12.00 och på fredagar kl. 12.00–15.00.