Brinkhall Hm. Kuvaaja: Museovirasto/Harri Metsälä 2016

Restaureringsbidrag för byggnader och kulturmiljöobjekt

för bevarande restaurering av kulturhistoriskt värdefulla objekt i den byggda kulturmiljön.

Ansökningstiden för Museiverkets behovsprövade statsunderstöd för restaurering och konservering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och kulturmiljöobjekt för år 2020 är 1.10.2019 - 5.11.2019.  

Bidragens syfte är att bevara den värdefulla byggda kulturmiljön som en del av det nationella kulturarvet och stöda bevarandet av restaureringsinriktade arbetsmetoder.

Restaureringsbidrag beviljas i första hand till ägare av objekt som är skyddade enligt lagen om skydd av byggnadsarvet (498/2010) eller till andra betydande objekt, vars iståndsättning förutsätter kultur- eller byggnadshistorisk specialkunnande.

Objekt som stöds kan vara byggnader, konstruktioner, byggnadsgrupper eller bebyggda områden som är av betydelse med avseende på byggnadshistoria, byggnadskonst, byggnadsteknik eller särskilda miljövärden eller med avseende på en byggnads användning eller händelser som är förknippade med den. Objekt som understöds kan således jämte enskilda byggnader vara t.ex. historiska trädgårdar och parker med sina byggnader, begravningsplatser med sina minnesmärken samt andra världskrigets försvarsutrustningar.

Projektet som understöds kan också omfatta en del av en byggnad, en byggnads fasta inredning eller ett område som har åstadkommits genom byggande eller plantering. Med fast inredning avses dörrar, fönster, lister, eldstäder, ytmaterial, fasta inventarier och annan därmed jämförbar inredning samt sådana maskiner och anläggningar som hänför sig till byggnadens användningsändamål och som är permanent installerade i byggnaden.

Ansökan om understöd ska lämnas in inom utsatt tid. Syftet med ansökningstiden är att garantera att alla sökande bemöts jämlikt. Ansökningar som anlänt för sent eller utanför ansökningstiden beaktas inte.

Restaureringsbidragen beviljas i första hand för:

  • bevarande och återställande reparationer, där man främjar bevarandet och stärkandet av objektet och dess kulturhistoriska värde
  • åtgärder vilka kräver specialkunskap och specialkunnande och ökar kunnandet inom restaurering och byggnadskonservering och vilka skapar ‘best practice’ inom restaurering
  • åtgärder där man bevarar traditionella eller handverksinriktade arbetsmetoder samt ökar kunskapen om arbetsmetoder och material, som är lämpliga att användas i kulturhistoriska objekt
  • restaureringsplaner och utredningar, vilka främjar en bevarande restaurering

Bidragen är avsedda som delfinansiering av totalkostnaderna för projektet. År 2019 kan bidragets andel av de godkända totalkostnaderna för projektet uppgå till högst 50 procent av de faktiska utgifterna för projektet.

Bidragen, som finns i undervisnings- och kulturministeriets budgetanslag, har de senaste åren varit ca. 1,6 milj €.

Anvisning
Villkor

Ansökan och behandlingstid

Bidragen söks i e-tjänsten. Beslutet delges skriftligen i e-tjänsten. Beslut fattas inom 180 dygn efter det att ansökningstiden gått ut.
Ytterligare upplysningar om e-tjänsten
Sidan kräver inloggning.

Logga in i e-tjänsten som privatperson
Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Person-knappen.

Logga in i e-tjänsten som sammaslutning
Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Organisation-knappen. På följande sida välj Katso OTP som autentiseringssättet.  För att logga in krävs att din sammanslutning har en giltig Katso-kod med tillhörande FO-nummer. Gratis Katso-kod får du i Befolkningsregistercentralens Katso-tjänst. Om din sammanslutning ännu inte har FO-nummer eller Katso-kod lönar det sig att börja skaffa dem så fort som möjligt.

Ytterligare information om understöden ges på entistamisavustus@museovirasto.fi, eller per telefon på numret 0295 33 6313 på onsdagar kl. 09.00–12.00 och på fredagar kl. 12.00–15.00.