Brinkhall Hm. Kuvaaja: Museovirasto/Harri Metsälä 2016

Restaureringsbidrag för byggnader och kulturmiljöobjekt

Bidragens syfte är att bevara den värdefulla byggda kulturmiljön som en del av det nationella kulturarvet och stöda bevarandet av restaureringsinriktade arbetsmetoder.

Annons om ansökningsförfarandet

Ansökningstiden för Museiverkets behovsprövade statsunderstöd för restaurering och konservering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och kulturmiljöobjekt för år 2021 tog slut 11.11.2020 kl. 15:00. De sökande har fått beslut i april 2021. Ansökningstiden för år 2022 börjar 15.10.2021 kl. 9 och slutar 30.11.2021 kl. 15. Denna annons samt anvisningar uppdateras ända till början av ansökningstiden.


Restaureringsbidrag beviljas i första hand till ägare av objekt som är skyddade enligt lagen om skydd av byggnadsarvet (498/2010) eller till andra betydande objekt, vars iståndsättning förutsätter kultur- eller byggnadshistorisk specialkunnande.

Objekt som stöds kan vara byggnader, konstruktioner, byggnadsgrupper eller bebyggda områden som är av betydelse med avseende på byggnadshistoria, byggnadskonst, byggnadsteknik eller särskilda miljövärden eller med avseende på en byggnads användning eller händelser som är förknippade med den. Objekt som understöds kan således jämte enskilda byggnader vara t.ex. historiska trädgårdar och parker med sina byggnader, begravningsplatser med sina minnesmärken samt andra världskrigets försvarsutrustningar.

Projektet som understöds kan också omfatta en del av en byggnad, en byggnads fasta inredning eller ett område som har åstadkommits genom byggande eller plantering. Med fast inredning avses dörrar, fönster, lister, eldstäder, ytmaterial, fasta inventarier och annan därmed jämförbar inredning samt sådana maskiner och anläggningar som hänför sig till byggnadens användningsändamål och som är permanent installerade i byggnaden.

Bidragen är avsedda som delfinansiering av totalkostnaderna för projektet. Bidragets storlek beror på den godkända summan av totalkostnaderna för projektet på följande vis: bidraget är 40% av totalkostnaderna upp till 8000e och 25% av den delen som överstiger 8000 e. Bidragssumman kan dock inte överstiga 35000 euro. Den slutliga bidragssumman beräknas på samma sätt ifall projektet eventuellt kommer att utföras med lägre kostnader än budgeterats vid ansökan. Museiverket betalar bidraget i en enda post efter att de arbeten som nämns i bidragsbeslutet har utförts. Användningstiden för bidraget är beviljandeåret och följande kalenderår, dvs. 2021-2022.

Restaureringsbidragen beviljas i första hand för:

  • bevarande och återställande reparationer, där man främjar bevarandet och stärkandet av objektet och dess kulturhistoriska värde
  • åtgärder vilka kräver specialkunskap och specialkunnande och ökar kunnandet inom restaurering och byggnadskonservering och vilka skapar ‘best practice’ inom restaurering
  • åtgärder där man bevarar traditionella eller handverksinriktade arbetsmetoder samt ökar kunskapen om arbetsmetoder och material, som är lämpliga att användas i kulturhistoriska objekt
  • restaureringsplaner och utredningar, vilka främjar en bevarande restaurering

Bidragen, som finns i undervisnings- och kulturministeriets budgetanslag, har de senaste åren varit ca. 1,6 milj €.

Ansökan och behandlingstid

Bidragen söks i e-tjänsten. Om den sökande inte har möjlighet att ansöka om bidrag i e-tjänsten kan ansökan lämnas in personligen till Museiverket (se anvisning 'Ansök om bidrag').

Ansökan om understöd ska lämnas in inom utsatt tid. Syftet med ansökningstiden är att garantera att alla sökande bemöts jämlikt. Ansökningar som anlänt för sent eller utanför ansökningstiden beaktas inte.

Beslutet delges skriftligen i e-tjänsten. Beslut fattas inom 180 dygn efter det att ansökningstiden gått ut.


Lämna in ansökan om bidrag genom att logga in i e-tjänsten

Logga in i e-tjänsten som privatperson
Välj "MV" som myndighet från menyn och klicka på Personinloggning-knappen.

Logga in i e-tjänsten som sammaslutning
Välj "MV" som myndighet från menyn och klicka på Uträtta ärenden för ett samfund -knappen.

Ytterligare information om understöden ges på entistamisavustus@museovirasto.fi, eller per telefon på numret 0295 33 6313 på onsdagar kl. 09.00–12.00 och på fredagar kl. 12.00–15.00.