Museovirasto 065 Vaaka

Lagstiftning

Museiverkets verksamhet styrs av ett flertal lagar och förordningar, bl.a. av lagen om museiverket (31/1972) och förordningen om Museiverket (119/1992) samt ändringar av dem.

De viktigaste speciallagarna som styr skyddet av det materiella kulturarvet, vilket hör till verkets verksamhetsområde är lag om fornminnen, lag om skyddande av byggnadsarvet och lag om begränsning av utförseln av kulturföremål. Stadganden som gäller skydd ingår bl.a. även i markanvändnings- och bygglagen samt i kyrkolagen. Vid Museiverket fattas med stöd av lagar beslut i vissa frågor gällande skyddet och ges utlåtande i frågor, där andra myndigheter har beslutanderätt.


De viktigaste författningarna som styr Museiverkets verksamhet är:

Lag om Museiverket 282/2004 [Statens författningsdata - FINLEX]

Förordning om Museiverket 407/2004 [Statens författningsdata - FINLEX]

Statsrådets förordning om ändring av 4 och 11 § i statsrådets förordning om Museiverket 297/2009 [Statens författningsdata - FINLEX]

Statsrådets förordning om ändring av 7 och 14 § i statsrådets förordning om Museiverket 811/2010 [Statens författningsdata - FINLEX]

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Museiverket 985/2010 [Statens författningsdata - FINLEX]

Lag om fornminnen 295/1963 [Statens författningsdata - FINLEX]

Lag om begränsning av utförseln av kulturföremål 115/1999 [Statens författningsdata - FINLEX]

Lag om skyddande av byggnadsarvet 498/2010 [Statens författningsdata - FINLEX]

Förordning om skydd för staten tillhöriga byggnader 480/1985 [Statens författningsdata - FINLEX]

Markanvändnings- och bygglag 132/1999 [Statens författningsdata - FINLEX]

Kyrkolag 1054/1993 [Statens författningsdata - FINLEX]

Museilag 314/2019 [Statens författningsdata - FINLEX]

Lagarna på svenska finns i statens författningsdatabas FINLEX