Vaaka Museovirasto 106 Vaaka

Beslutsfattande

Ämbetsverkets verksamhet grundar sig på lag och förordning som utfärdats om Museiverket. Dessutom styrs verksamheten av bl.a. lagen om fornminnen och av byggnadsskyddslagen. Museiverket är underställt undervisnings- och kulturministeriet.

Ämbetsverket leds av generaldirektör Tiina Merisalo.

Bistår generaldirektören vid ledningen av ämbetsverket:

  • överdirektör Elina Anttila (Finlands nationalmuseum)
  • avdeldingsdirektör Ulla Salmela (Kulturmiljöskydd)
  • avdeldingsdirektör Hannu-Pekka Polttila (Arkiv- och informationstjänster)
  • utvecklingsdirektör Pirjo Hamari
  • förvaltningsdirektör Carolina Ansinn
  • ekonomichef Otto Arola
  • marknads- och kommunikationsdirektör Päivi Kukkamäki

De ärenden som ankommer på Museiverket avgörs av det särskilda sammanträdet, generaldirektören, avdelningsföreståndaren eller av någon annan tjänsteman om vilken så bestäms i arbetsordningen.

Det särskilda sammanträdet avgör viktiga frågor bl.a. i anslutning till byggnadsskyddet, skyddet av fornlämningar, utförsel av kulturföremål samt inlösning och flyttning av fornföremål.

Ordförande för det särskilda sammanträdet är generaldirektören och medlemmar är Nationalmuseets överdirektör och avdelningarnas föreståndare.