Anvisningar för elektronisk kommunikation

I e-tjänsten kan privatpersoner och samfund ansöka om Museiverkets understöd samt sköta andra ansökningsärenden.

I e-tjänsten kan du:
• fylla i och skicka ansökningar
• komplettera ansökningar
• mottaga beslut
• ansöka om ändring till beslutet
• göra redovisningar

Från och med 2023 flyttas ansökningsprocessen för understöd från Museiverket stegvis från undervisnings- och kulturministeriets tjänst till en ny gemensam tjänst för statsförvaltningen, Sökunderstöd.fi.

Information om ansökningskanalen ges separat för varje understödstyp på undersidorna för understöd.

År 2024 kommer följande understöd från Museiverket att vara tillgängliga i den nya tjänsten:

  • Understöd för bildkonstnärers utställningsarvoden
  • Understöd för samarbets- och utvecklingsprojekt som främjar Europarådets kulturvägsverksamhet
  • Understöd för innovativa museiprojekt vid professionella museer
  • Bidrag till sammanslutningars projekt kring kulturarvet och kulturmiljön

År 2024 kommer alla andra understöd från Museiverket att sökas via den redan befintliga tjänsten, undervisnings- och kulturministeriets tjänst, till vilken länken finns nedan på dessa sidor.

Obs. Ansökningar om ändring av användningssyfte eller användningsperiod för beviljade understöd samt redögörelser om användningen av understödet görs alltid i den tjänst där den ursprungliga ansökan gjordes.


Suomi.fi-fullmaktsroller för e-tjänsten för statsunderstöd på undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde är:

  • Beredning av ansökan om statsunderstöd (organisation)
  • Ansökan om statsunderstöd (organisation)
  • Ansökan om statsunderstöd och administration av uppgifter (organisation)

Inloggningen i e-tjänsten sker via den Suomi.fi-identifiering som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata genom att använda personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Logga in i e-tjänsten

Obs! Välj "MV" från byråmenyn och välj sedan om du är en individ eller en organisation.

Enligt principen om publicitet i paragraf 1, i lagen om offentlighet för offentliga myndigheters verksamhet (621/1999), är handlingarna från offentliga myndigheter som regel offentliga. Dokument relaterade till statliga bidrag som skickas till Museiverket, är sådana officiella handlingar som avses i lagen. Dokument som skickas via e-tjänsten är också offentliga, såvida inte deras sekretess specifikt föreskrivits i lag.

Skicka inte dokument, som enligt lagen om offentlighet är konfidentiell (t.ex. en persons hälsoinformation) via e-tjänsten. Personnummer ska inte heller skickas via systemet.