Kulturmiljö

Människans verksamhet och växelverkan med naturen syns i miljön från förhistorien till modern tid. Landskap i olika former och åldrar, de bebyggda miljöerna och de arkeologiska traditionerna utgör en helhet som kallas för kulturmiljö.