Halikko Rikalanmaki As. Kuvaaja: Museovirasto

Understöd för vård av fornlämningsområden

för vård av fasta fornlämningar som är fredade med stöd av lagen om fornminnen (295/1963)


Ansökningstiden för år 2020 inleds den 1 oktober 2019 kl. 9.00 och upphör den 5 november 2019 kl. 15.00.

Museiverket ska ha mottagit bidragsansökningarna inom utsatt tid. Med ansökningstiden garanteras likabehandling av de sökande. Ansökningar som kommit in för sent beaktas inte.

Syftet med understödet för vård av fornlämningsområdet är att främja bevarandet och identifieringen av fasta fornlämningar genom att stöda områdenas landskapsvård och markeringen av objekten. Ytterligare information om vård av fornlämningsområden finns här.

Vården av fornminnen kräver tillstånd. Ett vårdbidrag som har beviljats för förverkligande av en godkänd vårdplan betraktas som vårdtillstånd.

År 2019 riktas understödet främst till landskapsvården.

Bidrag kan sökas av privatpersoner eller samfund (lagen om fornminnen 295/1963:10§).

En förutsättning för understöd för vård av fornlämningsområde är att de åtgärder som understöd riktar sig till en fast fornlämning som är fredad med stöd av lagen om fornminnen (295/1963) eller dess omgivning. Den instans som söker understödet ska utreda och vid behov söka de tillstånd som verksamheten kräver innan den understödda verksamheten inleds.

De understödsbelopp som beviljas för objekten varierar enligt objektens omfattning. Bidragen är avsedda som delfinansiering av projektets totala kostnader.

Det understödsanslag som kommer från undervisnings- och kulturministeriets budget har de senaste åren varit cirka 100 000 euro.

Ytterligare information om sökning om bistånd, förutsättningar för beviljande av statsunderstöd, storleken, användning och betalning av understödet samt behandling och beslut och grunder för beslut gällande ansökan kan hittas i Anvisning och Villkor (nedan)

Anvisning
Villkor

Ansökan och behandlingstid

Bidragen söks i e-tjänsten. Beslutet delges skriftligen i e-tjänsten. Beslut fattas inom 180 dygn efter det att ansökningstiden gått ut.

Ytterligare upplysningar om e-tjänsten

Sidan kräver inloggning.

Logga in i e-tjänsten som privatperson
Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Person-knappen.

Logga in i e-tjänsten som sammanslutning
Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Organisation-knappen. På följande sida välj Katso OTP som autentiseringssättet. För att logga in krävs att din sammanslutning har en giltig Katso-kod med tillhörande FO-nummer. Gratis Katso-kod får du i Befolkningsregistercentralens Katso-tjänst. Om din sammanslutning ännu inte har FO-nummer eller Katso-kod lönar det sig att börja skaffa dem så fort som möjligt.

Ytterligare information om understöden ges på mjhoitoavustus@museovirasto.fi, eller per telefon på numret 0295 33 6185.