Halikko Rikalanmaki As. Kuvaaja: Museovirasto

Understöd för vård av fornlämningsområden

för vård av fasta fornlämningar som är fredade med stöd av lagen om fornminnen (295/1963)

Annons om ansökningsförfarandet

Syftet med understödet för vård av fornlämningsområdet är att främja bevarandet och identifieringen av fasta fornlämningar genom att stöda områdenas landskapsvård och markeringen av objekten.

Ansökningstiden för år 2020 slutade den 11 november 2019.

År 2020 riktas understödet främst till landskapsvården.

Bidrag kan sökas av privatpersoner eller samfund.

En förutsättning för understöd för vård av fornlämningsområde är att de åtgärder som understöd riktar sig till en fast fornlämning som är fredad med stöd av lagen om fornminnen (295/1963) eller dess omgivning. Den instans som söker understödet ska utreda och vid behov söka de tillstånd som verksamheten kräver innan den understödda verksamheten inleds.

De understödsbelopp som beviljas för objekten varierar enligt objektens omfattning. Bidragen är avsedda som delfinansiering av projektets totala kostnader.

Det understödsanslag som kommer från undervisnings- och kulturministeriets budget har de senaste åren varit cirka 20 000 euro.

Ytterligare information om sökning om bistånd, förutsättningar för beviljande av statsunderstöd, storleken, användning och betalning av understödet samt behandling och beslut och grunder för beslut gällande ansökan kan hittas i Anvisning och Villkor (nedan).

Bidragen är avsedda som delfinansiering av totalkostnaderna för projektet. År 2020 kan bidragets andel av de godkända totalkostnaderna för projektet uppgå till högst 90 procent av de faktiska utgifterna för projektet.

Ansökan och behandlingstid


Bidragen söks i e-tjänsten. Om den sökande inte har möjlighet att ansöka om bidrag i e-tjänsten kan ansökan lämnas in personligen till Museiverket (se anvisning 'Ansök om bidrag').

Ansökan om understöd ska lämnas in inom utsatt tid. Syftet med ansökningstiden är att garantera att alla sökande bemöts jämlikt. Ansökningar som anlänt för sent eller utanför ansökningstiden beaktas inte.

Beslutet delges skriftligen i e-tjänsten. Beslut fattas inom 180 dygn efter det att ansökningstiden gått ut.

Lämna in ansökan om bidrag genom att logga in i e-tjänsten

Logga in i e-tjänsten som privatperson Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Person-knappen.

Logga in i e-tjänsten som sammaslutning Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Organisation-knappen. På följande sida välj Katso OTP som autentiseringssättet. För att logga in krävs att din sammanslutning har en giltig Katso-kod med tillhörande FO-nummer. Gratis Katso-kod får du i Befolkningsregistercentralens Katso-tjänst. Om din sammanslutning ännu inte har FO-nummer eller Katso-kod lönar det sig att börja skaffa dem så fort som möjligt.

Ytterligare information om understöden ges på mjhoitoavustus@museovirasto.fi, eller per telefon på numret 0295 33 6185.