Halikko Rikalanmaki As. Kuvaaja: Museovirasto

Projektunderstöd för vård av fornlämningsområden

för vård av fasta fornlämningar som är fredade enligt lagen om fornminnen (295/1963)

Syftet med understödet för vård av fornlämningsområdet är att främja bevarandet och identifieringen av fasta fornlämningar genom att stöda områdenas landskapsvård och markeringen av objekten.

Ansökningstiden för Museiverkets behovsprövade statsunderstöd för vård av fornlämningsområden för år 2024 är 16.10.2023 kl. 9.00 - 30.11.2023 kl. 15.00.

År 2024 riktas understödet främst till landskapsvården.

Bidrag kan sökas av samfund eller privatpersoner.

En förutsättning för understöd för vård av fornlämningsområde är att de åtgärder som understöd riktar sig till en fast fornlämning som är fredad enligt lagen om fornminnen (295/1963) eller dess omgivning. Den instans som söker understödet ska utreda och vid behov söka de tillstånd som verksamheten kräver innan den understödda verksamheten inleds.

De understödsbelopp som beviljas för objekten varierar enligt objektens omfattning. Bidragen är avsedda som delfinansiering av projektets totala kostnader.

Det understödsanslag som kommer från undervisnings- och kulturministeriets budget har de senaste åren varit cirka 60 000 euro.

Ytterligare information om sökning om bistånd, förutsättningar för beviljande av statsunderstöd, storleken, användning och betalning av understödet samt behandling och beslut och grunder för beslut gällande ansökan kan hittas i Anvisning och Villkor (nedan).

Bidragen är avsedda som delfinansiering av totalkostnaderna för projektet. År 2024 kan bidragets andel av de godkända totalkostnaderna för projektet uppgå till högst 90 procent av de faktiska utgifterna för projektet. Användningstiden för bidraget är 2024 – 2025.

Ansökan och behandlingstid

Bidragen söks i e-tjänsten. Om den sökande inte har möjlighet att ansöka om bidrag i e-tjänsten kan ansökan lämnas in personligen till Museiverket (se anvisning 'Ansök om bidrag').

Ansökan om understöd ska lämnas in inom utsatt tid. Syftet med ansökningstiden är att garantera att alla sökande bemöts jämlikt. Ansökningar som anlänt för sent eller utanför ansökningstiden beaktas inte.

Beslutet delges skriftligen i e-tjänsten. Beslut fattas inom 180 dygn efter det att ansökningstiden gått ut.

Lämna in ansökan om bidrag genom att logga in i e-tjänsten

Logga in i e-tjänsten som privatperson Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Personinloggning-knappen.

Logga in i e-tjänsten som sammanslutning Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Uträtta ärenden för ett samfund -knappen

Ytterligare information om understöden ges på mjhoitoavustus@museovirasto.fi, eller per telefon på numret 0295 33 6185.