Vaaka Museovirasto 099 Fulres

Om oss

Museiverket är expert inom det materiella kulturarvet och kulturmiljön, tillhandahåller tjänster, utvecklar sin bransch och fungerar som myndighet. Museiverket kartlägger, sköter och förevisar den kulturhistoriska nationalegendomen samt dokumenterar, producerar och förmedlar information.

Museiverket ansvarar för skydd av den kulturhistoriskt värdefulla miljön, det arkeologiska kulturarvet och byggnadsarvet samt kulturegendomen tillsammans med andra myndigheter och det övriga museiväsendet. Museiverkets uppgifter omfattar också kartläggning och förevisning av den kulturhistoriska nationalsamlingen, undersökning av det materiella kulturarvet samt stödjande och utveckling av museibranschen på nationell nivå.

Museiverket tillhandahåller mångsidiga tjänster som ständigt utvecklas för alla medborgare. Museiverket är underställt undervisnings- och kulturministeriet.