Kok17 Aukio Digisov 8572. Kuvaaja: Ari Karttunen, EMMA

Understöd för innovativa museiprojekt vid professionella museer

Ansökan om understöd ska lämnas in inom utsatt tid. Syftet med ansökningstiden är att garantera att alla sökande bemöts jämlikt. Ansökningar som kommer in för sent eller i övrigt utanför ansökningstiden beaktas inte.

Målet med innovativa museiprojekt är att öka den samhälleliga genomslagskraften och betydelsen för kulturarvet och konst genom att utveckla museernas verksamhetsmodeller och genom att fördjupa växelverkan mellan museer och besökare. Med understödet stöds i synnerhet experiment och nya innovativa sätt att utföra museiarbete. Ett ytterligare mål är att hitta nya verksamhetsmodeller och utvecklingsmöjligheter som kan utnyttjas av hela museifältet.

Understöd kan beviljas till museer som kommuner, föreningar, stiftelser eller offentligrättsliga anstalter driver professionellt på heltid.

Understöden är i första hand riktade till projekt med följande fokusområden:

Konstens och kulturens tillgänglighet, i synnerhet mångsidigt utnyttjande och öppnande av kulturarvsmaterial och -kunskap.

  • Kundinriktad planering och testning av tjänster samt genomförande av dessa
  • Utveckling och främjande av kollaborativ verksamhet
  • Profilering av museer och stärkning av organisationens expertis

Ansökan ska innehålla en beskrivning av hur projektet anknyter till museets strategiska mål. Projektet ska innehålla en plan för att bedöma eller verifiera projektkonsekvenserna. I synnerhet samprojekt för museer och projekt där museet knyter nya partnerskap och utvecklar sina samarbetsformer har prioritet.

Understödsbeloppet fastställs från fall till fall. Understöden är avsedda som delfinansiering av totalkostnaderna för projektet. Nytt understöd beviljas inte om ett tidigare understöd som beviljats sökanden inte använts eller om användningen och redovisningen av understödet inte godkänts av Museiverket.

Anvisning
Villkor

Ansökan och behandlingstid

Bidragen söks i e-tjänsten. Beslutet delges skriftligen i e-tjänsten. Beslut fattas inom 180 dygn efter det att ansökningstiden gått ut.
Ytterligare upplysningar om tjänsten

Sidan kräver inloggning. För att logga in krävs att din sammanslutning har en giltig Katso-kod med tillhörande FO-nummer. Gratis Katso-kod får du i Skatteförvaltningens Katso-tjänst. Om din sammanslutning ännu inte har FO-nummer eller Katso-kod lönar det sig att börja skaffa dem så fort som möjligt.

Logga in i e-tjänsten som sammanslutning
Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Organisation-knappen. På följande sida välj Katso OTP som autentiseringssättet.

Ytterligare information om understöden ges på museoavustus@museovirasto.fi. Vid speciella frågor kontakta: Anu Niemelä, tel. 0295 33 6015 eller Anna Alavuotunki, tel. 0295 33 6019, förnamn.efternamn@museovirasto.fi.