Digitalt material

Museiverkets digitala material innehåller ett omfattande utbud av information om olika områden av kulturmiljö och kulturarv från årtusenden tillbaka. Bekanta dig med Museiverkets digitala material, oavsett plats och klockslag!

Museiverkets samlingar i Finna

I Museiverkets och Finlands nationalmuseums samlingar finns över 20 miljoner bilder och hundratusentals föremål. Med hjälp av Museiverkets tjänst Finna kan du söka, bläddra, utforska och i de flesta fall använda informationen och det digitaliserade materialet i samlingarna på det sätt du önskar. Endast en del av våra nationella samlingar har digitaliserats och öppnats i Finna, hittills finns information om cirka 350 000 föremål eller bilder.

Arkeologiska samlingar

De arkeologiska samlingarna innehåller föremål från hela nuvarande Finland samt från det så kallade avträdda området. Samlingarna täcker hela den förhistoriska tiden på ett mångsidigt sätt, och sedan 2011 har även fynd från historisk tid katalogiserats i de arkeologiska samlingarna. Dessutom innehåller samlingarna en utländsk, jämförande samling, som huvudsakligen innehåller föremål från Ryssland, men också från andra europeiska länder samt från Egypten och Palestina.

Bekanta dig med Museiverkets arkeologiska samlingar

Bläddra i Museiverkets arkeologiska samlingar via söktjänsten Finna

Arkeologiska föremål från historisk tid som har hittats före 2011 har deponerats i Nationalmuseets historiska samlingar

Utforska de arkeologiska samlingarnas förteckningar över fynd i Muinaiskalupäiväkirja (tjänsten är tillgänglig endast på finska)

Arkiv

Museiverkets arkivmaterial är huvudsakligen relaterat till kulturmiljö och -arv, dess forskning, hantering och förvaltning. De största materialen är relaterade till arkeologi, byggd miljö och etnologi.

Arkivmaterialet börjar i huvudsak från år 1884, då Arkeologiska kommissionen grundades. Arkivet innehåller också äldre material.

Bekanta dig med arkivmaterialet och materialförteckningarna.

Museiverket yttrar sig i mer än tusen ärenden varje år, bland annat gällande kulturhistoriskt värdefulla miljöer samt skydd av arkeologiskt kulturarv, byggnadsarv och kulturegendom.

Från och med slutet av 2017 hittar du utlåtanden, forskningsrapporter och andra dokument i tjänsten Asiat (”Ärenden”).

Kulturmiljöns tjänsteportal innehåller forskningsrapporter inom olika områden, bland annat arkeologiska forskningsrapporter fram till år 2017.

Bibliotek

Arkeologi, historia, etnologi och museologi, byggnadsskydd, restaurering och föremåls- och konsthistoria för alla som är intresserade av kulturarv.

Museiverkets bibliotek är ett vetenskapligt bibliotek som är specialiserat på kulturarv och som är öppet för alla. Vi tillhandahåller information om arkeologi och historia, etnologi och museologi, byggnadsskydd, restaurering och konservering samt konsthistoria och föremålshistoria.

Bekanta dig med biblioteket

Bibliotekets materialsökning HELKA

E-tidskrifterna i Museiverkets bibliotek finns tillgängliga via databasen Helka.

Via länken i Helka kommer du direkt till e-tidskriftens webbsida. De flesta e-tidskrifter kan läsas fritt på nätet, men vissa kan endast läsas i Museiverkets nätverk. Dessa tidskrifter kan också läsas på plats av biblioteksbesökare, på datorerna i området för kunder. En liten del av e-tidskrifterna är tillgängliga endast för Museiverkets personal.

E-tidskrifter inom kulturarvsområdet

Finska fornminnesföreningen är en vetenskaplig förening som grundades år 1870 med syfte att ge ut publikationer inom kulturarvsområdet och i synnerhet inom arkeologi, etnologi och konsthistoria. Föreningens bibliotek är inrymt i Museiverkets bibliotek. Föreningens publikationsserier behandlar även Museiverkets verksamhetsområde och samlingar på ett omfattande sätt. De flesta av föreningens publikationer fram till år 1945 finns tillgängliga på nätet i Nationalbibliotekets tjänst.

Kulturmiljö

Museiverket producerar och lagrar information om kulturmiljöer och skyddet av dem. Det finns material om arkeologiska objekt och om bl.a. byggda miljöer.

Du kan bekanta dig med informationen via Kulturmiljöns tjänsteportal. Skulle du till exempel vara intresserad av hurudana fornlämningar som finns i närheten av ditt hem? Här kan du också rapportera om ett arkeologiskt objekt som du har hittat och ladda ner Museiverkets geografiska material.

Kulturmiljöns tjänsteportal

Webbplatsen innehåller information om bevarande renovering, anvisningar för renovering av skyddade byggnader, exempel på framgångsrika renoveringsprojekt samt verksamhetsområdets terminologi. Korjaustaito.fi (”Renoveringskunnighet”) är också det nya hemmet för Museiverkets välkända renoveringskort.

Korjaustaito

Över 80 procent av byggnadsbeståndet och infrastrukturen i Finland har byggts under de senaste 70 åren. Materialet i projektet Byggd välfärd berättar om de byggda miljöer som är relaterade till välfärden i vår vardag.

Byggd välfärd

Arkeologisen kulttuuriperinnön opas (”Handboken om det arkeologiska kulturarvet”) berättar vad arkeologiskt kulturarv innebär i Finland, hur objekten ser ut i terrängen och vad deras historia är. Vilka spår indikerar till exempel en boplats från stenåldern eller forntida åkerröjning?

Arkeologisen kulttuuriperinnön opas

På webbplatsen Valtiollerakennettu.fi (”Byggd för staten”) kan du bläddra bland information om statens fastighetsegendom på 4,2 miljarder euro. Webbplatsen berättar om statens byggnadsarv och hur det kan förvaltas på ett hållbart sätt.

Valtiolle rakennettu

Bildsamlingar

Museiverkets Bildsamlingar sparar, förvaltar, undersöker och för fram för gemensam användning kulturhistoriskt, etnologiskt, byggnadshistoriskt och journalistiskt bildmaterial.

Museiverkets Bildsamlingar är en outsinlig bildkälla. Spektrumet av bilder sträcker sig från grafik tillverkad på 1500-talet via en mängd olika tekniker till dagens digitala bilder.

Bläddra bland bilderna i Bildsamlingen

Journalistiska bildarkivet JOKA ser till att den finländska bildjournalistiken bevaras och finns tillgänglig. Samlingen med miljontals pressbilder består till stor del av ursprungliga negativ.

Titta på pressbilder som JOKA digitaliserat i söktjänsten Finna

Modern teknik gör det möjligt att titta på museiföremål från olika håll och alldeles nära, även när själva föremålet är skyddat mot omväxlande förhållanden. Hur ser en gammal tekanna eller lädersko ut?

Snurra på Bildsamlingarnas 3D-modeller

Gamla fotografier är ett bra undervisnings- och studieverktyg. Vi valde exempel från alla årtionden på 1900-talet, med teman som teknik, konst, maktutövning och mat.

Illustrera 100-åriga Finlands historia med hjälp av fotografier

Museiverkets Bildsamlingar har digitaliserat gamla smalfilmer och delat även andra rörliga bilder till alla att titta på. Bland dessa finns många prover på traditionella hantverkskunskaper.

Titta på Bildsamlingarnas digitaliserade smalfilmer

Våra medarbetare möter fascinerande glimtar från det förflutna i sitt arbete. Dessa fotografier lyfts fram i artiklar som publicerats i tidningar och på nätet under 2014–2023.

Läs vad Bildsamlingarna skriver om fotografierna

De tekniska anvisningarna för digitalisering av tvådimensionellt kulturarvsmaterial på museerna har publicerats både som en PDF-fil och som en wiki-sida på digitointilaatu.fi

Lär dig om hur bildmaterial digitaliseras

Nätpublikationer och aktualitetsmaterial

Nätpublikationen Kulttuurista perinnöksi (Från kultur till arv) presenterar kulturarvet ur nya perspektiv: från kulturarvets 3D-teknik till nuvarande dokumentation, klimatförändring och intressanta människor inom området.

Kulttuurista perinnöksi

I Kulturarvsbarometern kan du undersöka vilka syner finländarna har på kulturarvet och kulturmiljön.

Kulturarvsbarometern 2021

Webbplatsen Ett hundraårigt värv presenterar Museiverkets och dess föregångare Arkeologiska kommissionens verksamhet och prestationer som en del av utvecklingen av det finländska samhället.

Ett hundraårigt värv

Museistatistiken innehåller statistik som Museiverket sammanställt om professionella museers ekonomi, personal och verksamhet. I nättjänsten Museotilasto.fi finns uppgifter om museernas verksamhet sedan 2007.

I nättjänsten kan du söka och granska information med hjälp av statistiksökning, öppet licenserade statistiktabeller och årliga statistikpublikationer.

Museistatistik