800Px Vanhan Rauman Kulttuuriymparisto. Kuvaaja: Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Sampo Kiviniemi 2013

Projektunderstöd för vård av världsarvsobjekt

för restaureringsplanering och bevarande restaurering av världsarvsobjekt i Finland

Ansökningstiden för Museiverkets behovsprövade statsunderstöd för vård av världsarvsobjekt för år 2024 är 16.10.2023 kl. 9:00 - 30.11.2023 kl. 15:00.

Ägarna av världsarvsobjekten och byggnaderna som är belägna på dem kan ansöka om understöd. I Finland finns sex kulturobjekt på UNESCO:s världsarvslista: Sveaborg, Gamla Raumo, Petäjävesi gamla kyrka, Verla träsliperi och pappfabrik, Sammallahdenmäki och Struves kedja.

Världsarvsunderstöd beviljas främst för sådana forsknings-, planerings-, restaurerings-, vård-, återuppställnings- och repareringsåtgärder genom vilka man säkerställer att objektets världsarvstatus fortbestår. Med hjälp av understöden stöds särskilt bevarandet av hotade delar av objektet för vilka ägarnas intresse beträffande bruk, användbarhet eller ekonomisk nytta är ringa.

Bidragen är avsedda som delfinansiering av totalkostnaderna för projektet. Bidragen, som finns i undervisnings- och kulturministeriets budgetanslag, har de senaste åren varit ca. 220 000 €. Bidragets andel av de godkända totalkostnaderna för projektet kan uppgå till högst 50 procent av de faktiska utgifterna för projektet, de senaste åren i genomsnitt 28%.

Beviljat bidrag utbetalas i en enda post efter att projektet har slutförts. Användningstiden för understödet är 2024-2025.

Ansökan och behandlingstid

Bidragen söks i e-tjänsten. Ifall den sökande inte kan använda e-tjänsten, är det möjligt att lämna in ett fritt formulerad ansökan (se anvisning vid 'Ansök om understöd').

Ansökan ska innehålla uppgifter om den sökande, objektet i fråga samt projektet med dess bakgrund. En central del av ansökan är en projektplan, som ska basera sig på nogrann kunnande (eller utredande) av objektets historia, värden och nutida tillstånd. En detaljerad och väl argumenterad plan är en nödvändig del av ansökan, eftersom projektet värderas enbart på grund av de uppgifter den sökande har framvisat i sin ansökan.

Ansökan om understöd ska lämnas in inom utsatt tid. Syftet med ansökningstiden är att garantera att alla sökande bemöts jämlikt. Ansökningar som anlänt för sent eller utanför ansökningstiden beaktas inte.

Beslut fattas inom 180 dygn efter det att ansökningstiden gått ut.

Ansökningen kräver inloggning i e-tjänsten:

Logga in i e-tjänsten som privatperson
Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Personinloggning-knappen.

Logga in i e-tjänsten som sammanslutning
Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Uträtta ärenden för ett samfund -knappen. Operationen förutsätter en suomi.fi-fullmakt.

Ytterligare information om understöd för vård av världsarvsobjekt ges per e-post hos MPavustus@museovirasto.fi.