800Px Vanhan Rauman Kulttuuriymparisto. Kuvaaja: Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Sampo Kiviniemi 2013

Understöd för världsarvsobjekt

Världsarvsunderstöd beviljas främst för sådana åtgärder genom vilka man säkerställer att objektets världsarvstatus fortbestår med de kriterier som karaktäriserar objektet i världsarvslistan.

I Finland finns sex kulturobjekt på UNESCO:s världsarvslista: Sveaborg, Gamla Raumo, Petäjävesi gamla kyrka, Verla träsliperi och pappfabrik, Sammallahdenmäki och Struves kedja.

Världsarvsunderstöd beviljas främst för sådana åtgärder genom vilka man säkerställer att objektets världsarvstatus fortbestår med de kriterier som karaktäriserar objektet i världsarvslistan. Ägarna av världsarvsobjekten och byggnaderna som är belägna på dem kan ansöka om understöd.

Med hjälp av understöden stöds särskilt upprättandet av användnings- och skötselplaner för objekten samt bevarandet av objektens utsatta delar. Dessutom understöds utveckling och genomförande av tekniska system som säkerställer bevarandet av byggnader (till exempel brand- och brottssäkerhetsprojekt).

Bidragen är avsedda som delfinansiering av totalkostnaderna för projektet. År 2018 kan bidragets andel av de godkända totalkostnaderna för projektet uppgå till högst 50 procent av de faktiska utgifterna för projektet.

Bidragen, som finns i undervisnings- och kulturministeriets budgetanslag, har de senaste åren varit ca. 220 000 €.

Anvisning
Villkor

Ansökan och behandlingstid

Bidragen söks i e-tjänsten. Beslutet delges skriftligen i e-tjänsten. Beslut fattas inom 180 dygn efter det att ansökningstiden gått ut.
Ytterligare upplysningar om tjänsten

Sidan kräver inloggning. För att logga in krävs att din sammanslutning har en giltig Katso-kod med tillhörande FO-nummer. Gratis Katso-kod får du i Skatteförvaltningens Katso-tjänst. Om din sammanslutning ännu inte har FO-nummer eller Katso-kod lönar det sig att börja skaffa dem så fort som möjligt.

Logga in i e-tjänsten som privatperson
Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Person-knappen.

Logga in i e-tjänsten som sammanslutning 
Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Organisation-knappen. På följande sida välj Katso OTP som autentiseringssättet.

Ytterligare information om understöden ges på mpavustus@museovirasto.fi, eller per telefon på numret 0295 33 6315 (intendent Seija Linnanmäki).