800Px Vanhan Rauman Kulttuuriymparisto. Kuvaaja: Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Sampo Kiviniemi 2013

Understöd för vård av världsarvsobjekt

för restaureringsplanering och bevarande restaurering av världsarvsobjekt i Finland

Annons om ansökningsförfarandet

Ansökningstiden för understöd för restaurering och restaureringsplanering av finländska världsarvsobjekt för år 2020 slutade 11.11.2019.

Världsarvsunderstöd beviljas främst för sådana forsknings-, planerings-, restaurerings-, vård-, återuppställnings- och repareringsåtgärder genom vilka man säkerställer att objektets världsarvstatus fortbestår. Med hjälp av understöden stöds särskilt bevarandet av hotade delar av objektet för vilka ägarnas intresse beträffande bruk, användbarhet eller ekonomisk nytta är ringa.

Ägarna av världsarvsobjekten och byggnaderna som är belägna på dem kan ansöka om understöd. I Finland finns sex kulturobjekt på UNESCO:s världsarvslista: Sveaborg, Gamla Raumo, Petäjävesi gamla kyrka, Verla träsliperi och pappfabrik, Sammallahdenmäki och Struves kedja.

Bidragen är avsedda som delfinansiering av totalkostnaderna för projektet. Bidragen, som finns i undervisnings- och kulturministeriets budgetanslag, har de senaste åren varit ca. 220 000 €. Bidragets andel av de godkända totalkostnaderna för projektet kan uppgå till högst 50 procent av de faktiska utgifterna för projektet, de senaste åren i genomsnitt 28%.

Beviljat bidrag utbetalas i en enda post efter att projektet har slutförts. Användningstiden för understödet är 2020-2022.

Ansökan och behandlingstid

Bidragen söks i e-tjänsten. Ifall den sökande inte kan använda e-tjänsten, är det möjligt att lämna in ett fritt formulerad ansökan (se anvisning vid 'Ansök om understöd').

Ansökan om understöd ska lämnas in inom utsatt tid. Syftet med ansökningstiden är att garantera att alla sökande bemöts jämlikt. Ansökningar som anlänt för sent eller utanför ansökningstiden beaktas inte.

Beslut fattas inom 180 dygn efter det att ansökningstiden gått ut.

Ansökningen kräver inloggning i e-tjänsten:

Logga in i e-tjänsten som privatperson
Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Person-knappen.

Logga in i e-tjänsten som sammanslutning
Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Organisation-knappen. På följande sida välj Katso OTP som autentiseringssättet. För att logga in krävs att din sammanslutning har en giltig Katso-kod med tillhörande FO-nummer. Gratis Katso-kod får du i Befolkningregistercentralens Katso-tjänst. Om din sammanslutning ännu inte har FO-nummer eller Katso-kod lönar det sig att börja skaffa dem så fort som möjligt.


Ytterligare information om understöd för vård av världsarvsobjekt ges per e-post hos MPavustus@museovirasto.fi. I särskilda frågor ring 0295 33 6315 onsdagar kl. 9-12 eller fredagar kl. 12-15.

Museiverket har uppdaterat anvisningarna, villkoren och föreskrifterna om understöd så att de motsvarar statsförvaltningens allmänna understödsförfaranden. Anvisningarna på dessa sidor uppdateras fram till 30.9.2019.