800Px Vanhan Rauman Kulttuuriymparisto. Kuvaaja: Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Sampo Kiviniemi 2013

Understöd för vård av världsarvsobjekt

för restaureringsplanering och bevarande restaurering av världsarvsobjekt i Finland

Ansökningstiden för år 2020 börjar 1.10.2019 kl. 9:00 och slutar 5.11.2019 kl. 15:00.

I Finland finns sex kulturobjekt på UNESCO:s världsarvslista: Sveaborg, Gamla Raumo, Petäjävesi gamla kyrka, Verla träsliperi och pappfabrik, Sammallahdenmäki och Struves kedja.

Världsarvsunderstöd beviljas främst för sådana forsknings-, planerings-, restaurerings-, vård-, återuppställnings- och repareringsåtgärder genom vilka man säkerställer att objektets världsarvstatus fortbestår. Med hjälp av understöden stöds särskilt bevarandet av hotade delar av objektet för vilka ägarnas intresse beträffande bruk, användbarhet eller ekonomisk nytta är ringa. Vid beviljandet av understöd beaktas de kriterier med vilka objektet har tagits på världsarvslistan.

Ägarna av världsarvsobjekten och byggnaderna som är belägna på dem kan ansöka om understöd. Bidragen är avsedda som delfinansiering av totalkostnaderna för projektet. År 2019 kan bidragets andel av de godkända totalkostnaderna för projektet uppgå till högst 50 procent av de faktiska utgifterna för projektet.

Bidragen, som finns i undervisnings- och kulturministeriets budgetanslag, har de senaste åren varit ca. 220 000 €.

Ansökan om understöd ska lämnas in inom utsatt tid. Syftet med ansökningstiden är att garantera att alla sökande bemöts jämlikt. Ansökningar som anlänt för sent eller utanför ansökningstiden beaktas inte.

Ytterligare information om ansökningen, understödens målsättning, förutsättningar för beviljande av statsunderstöd, storleken och användningen av understödet finns på nedanstående anvisningarna:    

Anvisning
Villkor

Ytterligare information om understöden ges på mpavustus@museovirasto.fi, eller i särfall per telefon på numret 0295 33 6315 (intendent Seija Linnanmäki).

Ansökan och behandlingstid

Bidragen söks i e-tjänsten son Museiverket har tagit i bruk. Ansökningar om bidrag lämnas in och administreras i e-tjänsten fram till utredningarna. Beslutet delges skriftligen i e-tjänsten. Beslut fattas inom 180 dygn efter det att ansökningstiden gått ut.

Ytterligare upplysningar om e-tjänsten

Ansökningen kräver inloggning i e-tjänsten

Logga in i e-tjänsten som privatperson
Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Person-knappen.

Logga in i e-tjänsten som sammanslutning
Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Organisation-knappen. På följande sida välj Katso OTP som autentiseringssättet. .För att logga in krävs att din sammanslutning har en giltig Katso-kod med tillhörande FO-nummer. Gratis Katso-kod får du i Befolkningregistercentralens Katso-tjänst. Om din sammanslutning ännu inte har FO-nummer eller Katso-kod lönar det sig att börja skaffa dem så fort som möjligt.