Ekonomi

Museiverket finansierar sin verksamhet med budgetmedel. I statsbudgeten beviljas årligen anslag för verksamheten. Största delen av Museiverkets totala finansiering kommer från undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde.

Driftskostnadsanslag 2018
För Museiverkets driftskostnader har 19.316 000 euro beviljats i nettoanslag.

Övriga konsumtionsutgifter
För kostnader för lokaliteter för museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt 15 686 000 euro

Transfereringsutgifter
För understöd till museer och aktörer inom kulturarvsbranschen 1 310 000 euro
För understöd till kulturhistoriskt värdefulla objekt och fartyg 1 961 000 euro
För främjande av ratificering av Unescos kulturarvskonventioner 507 000 euro

Investeringsutgifter
För renoveringar och underhåll av verksamhetslokaler och fastighetstillgångar 799 000 €

Övriga utgifter
Utgifter föranledda av skyddet av kulturmiljön 50 000 €

Övrig finansiering
Verket får också finansiering ur statsbudgeten bl.a. från undervisnings- och kulturministeriet, miljöministeriet samt sysselsättningsanslag från arbets- och näringslivsministeriet och från ELY-centralerna. För den arkeologiska verksamheten fås utomstående finansiering, eftersom arkeologiska undersökningar som utförs till följd av stora och allmänna markanvändningsprojekt finansieras av respektive entreprenör. Museiverket har även engagerat sig i EU-projekt, för vilka man får finansiering från flera instanser. Dessutom har Museiverket till sitt förfogande donationer placerade i olika fonder.

Museiverkets intäkter består av bl.a. museernas och slottens entréavgifter, av guidningar och uthyrning av lokaliteter, försäljning av publikationer och andra tryckalster, museibutiksverksamheten samt av foto- och bibliotekstjänster.