Museovirasto 093 Vaaka

Understöd

Museiverket stöder genom statsunderstöd bevarandet av värdefulla kulturarvsobjekt samt sammanslutningars projekt och verksamhet kring kulturarvet.

Bidragen söks i e-tjänsten. Tjänsten kräver inloggning. För att logga in använder privatpersoner nätbankkoder, mobil-id eller identifikationskort och sammanslutningar Katso-kod.

Sökbara understöd:
Bidrag till lokala museers projekt 9.9.2019-18.10.2019
Bidrag till samarbets- och utvecklingsprojekt i enlighet med konventionen om det immateriella kulturarvet 9.9.2019-18.10.2019
Understöd för de finska världsarvsobjektens forsknings- och utvecklingsprojekt 9.9.2019-18.10.2019
Understöd till utveckling av museernas kompetens 30.9.-1.11.2019
Underdstöd till transportmedel 1.10. - 11.11.2019
Restaureringsbidrag för byggnader och kulturmiljöobjekt 1.10. - 11.11.2019
Understöd för vård av världsarvsobjekt 1.10. - 11.11.2019
Understöd för vård av fornlämningsområden 1.10. - 11.11.2019