Julkinen Ja Katketty Suomi Kuvaseina. Kuvaaja: Liisa Tuomikoski

Bidrag till sammanslutningars projekt kring kulturarvet och kulturmiljön

Bidragen till sammanslutningars kulturarvsverksamhet förstärker deras delaktighet i kulturarvet. Projekt som understöds kan gälla bevaring, dokumentering eller förmedling av information om kulturarvet eller åtgärder med hjälp av vilka man bidrar till sammanslutningars möjligheter att delta och till kulturarvets livskraft. Syftet med bidragen är att främja socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt hållbart arbete med kulturarvet.

Ansökan om bidrag öppnar våren 2023.

Museiverket ska ha mottagit bidragsansökningarna inom utsatt tid. Med ansökningstiden garanteras likabehandling av de sökande. Ansökningar som kommit in för sent eller annars utanför ansökningstiden beaktas inte.

Museiverket föredrar projekt som främjar sammanslutningars delaktighet i verksamheten, mångsidig spridning av projektresultaten samt nya former av samarbete.

Bidrag kan beviljas medborgarorganisationer och andra sammanslutningar med rättshandlingsförmåga. Bidrag beviljas inte kommuner eller i form av stipendier till privatpersoner. Ur anslaget beviljas inte understöd i form av verksamhetsbidrag, för anskaffning av utrustning, för museiverksamhet eller för reparationsprojekter.

Bidragsbeloppet prövas från fall till fall. Bidragen är avsedda som delfinansiering av projektets totala kostnader. Ett nytt bidrag beviljas inte om ett bidrag som tidigare beviljats den sökande är outnyttjat eller om den sökande har oredovisade bidrag som beviljats för sammanslutningars projekt kring kulturarvet och kulturmiljön där redovisningstiden har gått ut.

Anvisningar
Villkor

Ansökning och handläggningstid

Bidrag söks via e-tjänsten. Om beslutet meddelas skriftligen i e-tjänsten. Avgörandet meddelas inom 180 dygn efter att ansökningstiden gått ut.

Mer information om systemet

Mera information och kontaktbegäran: museoavustus@museovirasto.fi

Har du särskilda frågor kan du ta kontakt med specialsakkunniga: Eija Liukkonen, puh. 0295 33 6009, eija.liukkonen@museovirasto.fi och Risto Hakomäki,tel. 0295 33 6385, risto.hakomaki@museovirasto.fi