Julkinen Ja Katketty Suomi Kuvaseina. Kuvaaja: Liisa Tuomikoski

Bidrag till sammanslutningars projekt kring kulturarvet och kulturmiljön

Bidragen till sammanslutningars kulturarvsverksamhet förstärker deras delaktighet i kulturarvet. Projekt som understöds kan gälla bevaring, dokumentering eller förmedling av information om kulturarvet eller åtgärder med hjälp av vilka man bidrar till sammanslutningars möjligheter att delta och till kulturarvets livskraft. Syftet med bidragen är att främja socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt hållbart arbete med kulturarvet.

Museiverket utlyser bidrag för 2023 att sökas för sammanslutningars projekt kring kulturarvet och kulturmiljön. Ansökningstiden inleds den 15.3.2023 kl. 9.00 och utgår den 28.4.2023 kl. 15.00.

Ansökningsmeddelandet i tjänsten Sokunderstod.fi

Museiverket ska ha mottagit bidragsansökningarna inom utsatt tid. Med ansökningstiden garanteras likabehandling av de sökande. Ansökningar som kommit in för sent eller annars utanför ansökningstiden beaktas inte.

Museiverket föredrar projekt som främjar sammanslutningars delaktighet i verksamheten, mångsidig spridning av projektresultaten samt nya former av samarbete.

Bidrag kan beviljas medborgarorganisationer och andra sammanslutningar med rättshandlingsförmåga. Bidrag beviljas inte kommuner eller i form av stipendier till privatpersoner. Ur anslaget beviljas inte understöd i form av verksamhetsbidrag, för anskaffning av utrustning, för museiverksamhet eller för reparationsprojekter.

Bidragsbeloppet prövas från fall till fall. Bidragen är avsedda som delfinansiering av projektets totala kostnader. Understöd för sammanslutningars projekt kring kulturarvet och kulturmiljön som beviljats tidigare och som sökanden förfogar över utgör inget hinder för att beviljas ett nytt understöd. Tidigare understöd, vars tidsfrist för redovisning har löpt ut, ska dock ha redovisats innan ett nytt understöd beviljas.

Kolla in ansökningsmeddelandet i tjänsten Sokunderstod.fi. I tjänsten hittar du bidrags beskrivningen, standartvillkor och grunder för beviljande.

Ansökningsmeddelandet i tjänsten Sokunderstod.fi

Har du särskilda frågor kan du ta kontakt med specialsakkunniga: Eija Liukkonen, tel. 0295 33 6009, eija.liukkonen@museovirasto.fi och Risto Hakomäki, tel. 0295 33 6385, risto.hakomaki@museovirasto.fi

Ansökning

Bidrag söks via tjänsten Sokunderstod.fi.

Inloggningen i tjänsten Sokunderstod.fi sker via den Suomi.fi-identifiering som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata genom att använda personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Suomi.fi-fullmaktsroller för Sokunderstod.fi är:

Beredning av ansökan om statsunderstöd (organisation)
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar bereda ansökan om statsunderstöd och åtgärder med anknytning till understöd.

Ansökan om statsunderstöd (organisation)
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar bereda ansökan om statsunderstöd och åtgärder med anknytning till understöd, lämna in dem för behandling samt återkalla ansökan.

Ansökan om statsunderstöd och administration av uppgifter (organisation)
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar bereda ansökan om statsunderstöd och åtgärder med anknytning till understöd, lämna in dem för behandling samt återkalla ansökan och administrera uppgifter som gäller fullmaktsgivaren.

Sökanden fyller i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifogar de bilagor som begärts på blanketten och lämnar in blanketten till Museiverket i e-tjänsten. Sökanden får understödsbeslut i e-tjänsten.

Sökanden kompletterar vid behov ansökan och yrkar på rättelse av beslutet i e-tjänsten. Också redogörelsen av användningen av understödet görs i e-tjänsten.

Enligt principen om publicitet i paragraf 1, i lagen om offentlighet för offentliga myndigheters verksamhet (621/1999), är handlingarna från offentliga myndigheter som regel offentliga. Dokument relaterade till statliga bidrag som skickas till Museiverket, är sådana officiella handlingar som avses i lagen. Dokument som skickas via e-tjänsten är också offentliga, såvida inte deras sekretess specifikt föreskrivits i lag.

Skicka inte dokument, som enligt lagen om offentlighet är konfidentiell (t.ex. en persons hälsoinformation) via e-tjänsten. Personnummer ska inte heller skickas via systemet.

Fritt formulerad ansökan

Om sökanden inte kan ansöka om understöd elektroniskt, är det möjligt att sända en fritt formulerad ansökan per post eller föra ansökan till Museiverket.

Fritt formulerad ansökan ska innehålla:

  • Sökandens uppgifter (sökandens namn och FO-nummer, adress, kontonummer (IBAN), namn, telefonnummer och e-postadress för den kontaktperson som sköter understödsärendet)
  • En plan med tydlig beskrivning av projektets mål, de avsedda effekterna och hur principerna för hållbar utveckling kommer att beaktas. Dessutom bör planen ange projektets aktörer, även när och hur projektet kommer att genomföras.
  • En kostnadsspecifikation över projektet. En specifikation över projektets sammanlagda kostnader, självfinansieringsandel och de inkomster som fås av projektet och andra understöd som ansökts och fåtts för samma syfte.
  • Det ansökta beloppet i euro

Därtill krävs följande bilagor till fritt formulerad ansökan:

  • En verksamhetsberättelse av sammanslutningen eller en annan motsvarande utredning över föregående år.
  • Redogörelse för alla de understöd och understödslån som under de tre senaste åren erhållits av stat, kommun, församling eller av annat offentligt samfund, deras belopp och användning.
  • Sökanden måste till sin ansökan bifoga en tillräcklig utredning av namnteckningsrätten. För juridiska personer (stiftelse, förening, företag etc.) kan ansökan om statligt stöd undertecknas av personer med namnteckningsrätt för den juridisk personlighetens del. Som tillräcklig utredning godkänns ett högst tre månader gammal utdrag ur förenings-, stiftelse- eller handelsregistret.

En ansökan som skickats per post ska vara framme hos Museiverket före kl. 15 på den sista dagen av ansökningstiden. Om ansökan förs till Museiverket, ska ansökan komma in under registratorskontorets öppettid (kl. 9–15). Museiverkets postadress är Museiverket, PB 913, 00101 Helsingfors och besöksadressen är Sturegatan 2a.

Det är möjligt att lämna in en fritt formulerad ansökan per e-post till adressen kirjaamo@museovirasto.fi före kl. 15.00 på den sista dagen av ansökningstiden.