Museovirasto Organisaatio

Organisation

Museiverket

Generaldirektör Juhani Kostet

Finlands nationalmuseum

Nationalmuseum är ett riksomfattande kulturhistoriskt museum vars uppgift är att undersöka, utöka och presentera det materiella kulturarvet. Nationalmuseet fungerar som Finlands kulturhistoriska centralmuseum. Nationalsamlingen för Finlands historia och kulturhistoria omfattar mer än en halv miljon föremål. Nationalmuseet svarar även för verksamheten vid sex andra museer samt Tavastehus slott och Olofsborg och deltar i utvecklandet av museiverksamheten inom sin egen bransch.

Ansvarspersoner

Överdirektör Elina Anttila

Marknadsföring och kommunikation
Marknads- och kommunikationsdirektör Päivi Kukkamäki

Samlingar
Direktör Eija-Maija Kotilainen (Samlingar och Kulturernas Museum)

  • Centret för samlingar, Överintendent Kaija Steiner-Kiljunen
  • Konservering, Intendent Eero Ehanti
  • Samlingar och undersökning, Överintendent Sanna Teittinen

Museitjänster
Direktör Tiina Mertanen (Museitjänster och Finlands sjöhistoriska museum)

  • Museitjänster / Utställningar, Utställningschef Minerva Keltanen
  • Museitjänster / Publikarbete och evenemang, Chef för publikarbete Hanna Forssell
  • Museitjänster / Nationalmuseet, Intendent Mari Vadén
  • Museitjänster / Fölisö friluftsmuseum, Ekudden och Hvitträsk, Intendent Mikko Teräsvirta
  • Museitjänster / Slott (Tavastehus slott, Olofsborg och Villnäs), Intendent Jouni Marjamäki
  • Museitjänster / Finlands sjöhistoriska museum, Intendent Pia Paukku

Nationalmuseums personal

Nationalmuseums webbsidor

Kulturmiljötjänster

Avdelningen svarar för expert- och myndighetsuppgifter med anknytning till kulturmiljön, såsom det arkeologiska kulturarvet, byggnadsarvet och restaurering, landskapet samt traditionsbåtar. Den producerar information och ökar kännedomen om skydd av kulturmiljön samt dess värden och möjligheter. Avdelningen genomför olika skyddsprogram- och projekt, deltar i den internationella verksamheten samt förberedandet och uppföljningen av stöd inom kulturarvsbranschen tillsammans med de övriga avdelningarna.

Ansvarspersoner

Avdelningsdirektör Mikko Härö

Förvaltning och stöd, Överintendent Ulla Salmela
Restaurering, Överintendent Helena Hirviniemi
Västra Finlands kulturmiljötjänster, Överintendent Helena Taskinen
Östra och Norra Finlands kulturmiljötjänster, Överintendent Petri Halinen

Avdelningens personal

Arkiv- och informationstjänster

Avdelningens uppgift är att svara för arkiv-, bild- och bibliotekstjänsterna samt utöka och vårda arkiven, de arkeologiska samlingarna, bildsamlingarna och bibliotekets samlingar. Avdelningen producerar informations- och bildtjänster och sköter om instruerandet av ärenden som hör till dess bransch inom Museiverket och kulturarvsbranschen.Avdelningen svarar även för Museiverkets datasystem och understöder utvecklandet av museernas datasystem på ett riksomfattande plan.

Avdelningen genomför också arkeologiska fälttjänster som avgiftsbelagd verksamhet.

Ansvarspersoner

Avdelningsdirektör Vesa Hongisto

Bibliotek, arkivet och de arkeologiska samlingarna, Överintendent Jutta Kuitunen
Bildsamlingarna, Överintendent Ismo Malinen
Dataadministration, Överintendent Miikka Haimila
Arkeologiska fälttjänster, Överintendent Marianna Niukkanen

Avdelningens personal

Markkinointi ja viestintä

Markkinointi- ja viestintäjohtaja Päivi Kukkamäki
Markkinointipäällikkö Heidi Ketola
Myyntipäällikkö Kirsi Nisonen

Yksikön henkilökunta

Stödtjänster

Administrativa tjänster

Enheten stöder verksamhetsenheterna genom att ge juridisk rådgivning, främjar verksamhetens lagenlighet och en god administration samt svarar för tolkningen av avtal, förordningar och andra normer. Därtill utvecklar och upprätthåller enheten lönesystemet, rese- och anskaffningsprocesser samt svarar för till exempel anordnandet av rekrytering samt arbetarskydd och företagshälsovård. Enheten producera också ekonomiförvaltningstjänster, planering och uppföljning gällande ekonomi samt instruktioner och övervakning och sköter om avtal och användartjänster gällande fastigheternas hyresverksamhet.

Ansvarspersoner

Förvaltningsdirektör Carolina Ansinn

Personal av Adminstrativa tjänster

Utveckling av museisektorn

Utvecklingstjänsterna svarar för den allmänna utvecklingen av museibranschen i Finland, avtalsstyrningen när det gäller museernas regionala verksamhet eller verksamheten inom specialbranscher, utdelningen av statsbidrag och upprätthållandet av museistatistik. Utvecklingstjänsterna främjar samarbetet mellan museer, erbjuder rådgivning, förmedlar information och deltar i utvecklingsprojekt inom branschen.

Ansvarspersoner

Utvecklingsdirektör Pirjo Hamari

Personal av Utveckling av museisektorn

Museoalan kehittäminen

Yksikkö vastaa Suomen museoalan yleisestä kehittämisestä, museoiden alueellisen tai erikoisalan toiminnan sopimusohjauksesta, valtionavustusten jakamisesta ja museotilaston ylläpidosta. Kehittämispalvelut edistää museoiden yhteistoimintaa, antaa neuvontaa, välittää tietoa ja osallistuu alan kehittämishakkeisiin.

Vastuuhenkilöt

kehittämisjohtaja Pirjo Hamari

Yksikön henkilökunta