Museoviraston Organisaatiokaavio 2020

Organisation

Museiverket är expert inom det materiella kulturarvet och kulturmiljön, tillhandahåller tjänster, utvecklar sin bransch och fungerar som myndighet. Museiverket utöker, sköter och förevisar den kulturhistoriska nationalegendomen samt dokumenterar, producerar och förmedlar information.

Museiverket ansvarar för skydd av den kulturhistoriskt värdefulla miljön, det arkeologiska kulturarvet och byggnadsarvet samt kulturegendomen tillsammans med andra myndigheter och det övriga museiväsendet.

Museiverkets uppgifter omfattar också kartläggning och förevisning av den kulturhistoriska nationalsamlingen, undersökning av det materiella kulturarvet samt stödjande och utveckling av museibranschen på nationell nivå. Museiverket tillhandahåller mångsidiga tjänster som ständigt utvecklas för alla medborgare.

Generaldirektör Tiina Merisalo

Kontaktinformation för ledningsgruppen

Finlands nationalmuseum är ett riksomfattande kulturhistoriskt museum vars uppgift är att undersöka, utöka och presentera det materiella kulturarvet. Finlands nationalmuseum fungerar som Finlands kulturhistoriska centralmuseum. Nationalsamlingen för Finlands historia och kulturhistoria omfattar mer än en halv miljon föremål. Finlands nationalmuseum ansvarar för verksamheten vid åtta museer samt Tavastehus slott och Olofsborg och deltar i utvecklandet av museiverksamheten inom sin egen bransch.

Överdirektör Elina Anttila

Direktör för museitjänsterna Tiina Mertanen
Centret för samlingar, intendent Heidi Rajala
Konservering, intendent Eero Ehanti
Samlingar och undersökning, överintendent Sanna Teittinen
Utställningar, utställningschef Minerva Keltanen
Publikarbete och evenemang, chef för publikarbete Hanna Forssell
Nationalmuseum, intendent Liisa Lohtander
Fölisö friluftsmuseum, Ekudden och Hvitträsk, intendent Mikko Teräsvirta
Slott (Tavastehus slott och Olofsborg, Villnäs) och Fängelset, intendent Jouni Marjamäki
Finlands sjöhistoriska museum och Langinkoski intendent Pia Paukku

Nationalmuseums personal

Nationalmuseums webbsidor

Avdelningen ansvarar för expert- och myndighetsuppgifter med anknytning till kulturmiljön, såsom det arkeologiska kulturarvet, det undervattensrelaterade kulturarve, byggnadsarvet, landskapet samt för vägledning av restaureringen och den nationella utvecklingen av dem.

Avdelningen lyfter fram kulturmiljöns värden, betydelse och potential som en del av ett hållbart samhälle. Den genomför olika skyddsprogram- och projekt, deltar i den internationella verksamheten. Avdelningen utvecklar kulturmiljösektorn, dess praxis och villkor i samarbete med museisektorn och andra partner.

Avdelningsdirektör Ulla Salmela

Enheten för kulturmiljöskydd, överintendent Helena Taskinen
Enheten för kulturmiljökunskap,
överintendent Petri Halinen
Enheten för restaureringshandledning
, överintendent Johanna Björkman
Enheten för restaureringspraktiker
, överintendent Helena Hirviniemi

Avdelningens personal

Uppgifter och samarbete i avdelningen Kulturmiljötjänster

Avdelningens uppgift är att ansvara för arkiv-, bild- och bibliotekstjänsterna samt utöka och vårda arkiven, de arkeologiska samlingarna, bildsamlingarna och bibliotekets samlingar. Avdelningen producerar informations- och bildtjänster och sköter om instruerandet av ärenden som hör till dess bransch inom Museiverket och kulturarvsbranschen.Avdelningen svarar även för Museiverkets datasystem och understöder utvecklandet av museernas datasystem på ett riksomfattande plan.

Avdelningen genomför också arkeologiska fälttjänster som avgiftsbelagd verksamhet.

avdelningsdirektör Hannu-Pekka Polttila

Bibliotek, arkivet och de arkeologiska samlingarna, överintendent Jutta Kuitunen
Bildsamlingarna, överintendent Ismo Malinen
Dataadministration, avdelningsdirektör Hannu-Pekka Polttila
Arkeologiska fälttjänster, överintendent Marianna Niukkanen

Avdelningens personal

Enheten ansvarar för Museiverkets och Finlands nationalmuseums kommunikation, marknadsföring, publikationer, mötes- och bankettjänster, restaurangskoncepter samt museibutiker.

Marknadsförings- och kommunikationsdirektör Päivi Kukkamäki

Marknadsföringschef Heidi Ketola
Försäljningschef Kirsi Nisonen

Enhetens personal

Administrativa tjänster

Enheten stöder verksamhetsenheterna genom att ge juridisk rådgivning, främjar verksamhetens lagenlighet och en god administration samt ansvarar för tolkningen av avtal, förordningar och andra normer och riktlinjer. Därtill utvecklar och upprätthåller enheten lönesystemet, rese- och anskaffningsprocesser samt ansvarar för till exempel anordnandet av rekrytering samt arbetarskydd och företagshälsovård. Enheten producera också ekonomiförvaltningstjänster, planering och uppföljning gällande ekonomi samt instruktioner och övervakning och sköter om avtal och användartjänster gällande fastigheternas hyresverksamhet.

Förvaltningsdirektör Carolina Ansinn

Enhetens personal

Utvecklingstjänsterna ansvarar för den allmänna utvecklingen av museibranschen i Finland, avtalsstyrningen när det gäller museernas regionala verksamhet eller verksamheten inom specialbranscher, utdelningen av statsbidrag och upprätthållandet av museistatistik. Utvecklingstjänsterna främjar samarbetet mellan museer, erbjuder rådgivning, förmedlar information och deltar i utvecklingsprojekt inom branschen.

Utvecklingsdirektör Pirjo Hamari

Enhetens personal