Museovirasto 093 Vaaka

Avustukset kulttuurihistoriallisesti arvokkaille kohteille vuodelle 2019 ovat nyt haettavissa

,

Museovirasto on julistanut haettaviksi vuoden 2019 avustukset rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämiseen, maailmanperintökohteiden hoitoon, muinaisjäännösalueiden hoitoon ja kulkuvälineiden restaurointiin. Avustusten hakuaika on 1.10.2018 klo 9:00 – 2.11.2018 klo 15:00 ja niitä haetaan asiointipalvelun kautta.

-Avustukset rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämiseen. Avustuksen tarkoituksena on säilyttää arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä osana kansallista kulttuuriperintöä ja tukea rakennusrestauroinnin työtapojen säilymistä. Entistämisavustuksia voidaan myöntää kohteen omistajalle rakennusperinnön suojelemisesta annetulla lailla (498/2010) suojeltuihin kohteisiin tai muuten merkittäviin kohteisiin, joiden kunnostus edellyttää erityistä kulttuuri- tai rakennushistoriallista asiantuntemusta ja osaamista.
 
Avustettavat kohteet voivat olla rakennuksia, rakennelmia, rakennusryhmiä tai rakennettuja alueita, joilla on merkitystä rakennushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan, erityisten ympäristöarvojen tai rakennuksen käytön tai siihen liittyvien tapahtumien kannalta. Avustettavia kohteita voivat olla siten yksittäisten rakennusten lisäksi esimerkiksi historialliset puutarhat ja puistot rakennelmineen, hautapaikat muistomerkkeineen sekä toisen maailmansodan puolustusvarustukset.
Lisätietoja entistamisavustus@museovirasto.fi

-Avustukset maailmanperintökohteiden hoitoon. Avustukset on tarkoitettu Suomen maailmanperintökohteiden korjaussuunnitteluun ja entistämiseen. Maailmanperintöavustuksia myönnetään sellaisiin tutkimus-, suunnittelu-, entistämis-, hoito-, kunnostus- ja korjaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan kohteen säilyminen maailmanperintöstatuksensa arvoisena. Avustuksilla tuetaan erityisesti kohteiden uhanalaisten osien säilymistä, joissa omistajan muut käyttöön, käytettävyyteen ja taloudelliseen hyötyyn kohdistuvat tavoitteet ovat vähäiset. Avustusten myöntämisessä otetaan huomioon ne kriteerit, joilla kohde on maailmanperintöluetteloon merkitty. Avustuksia voivat hakea maailmanperintökohteiden ja niillä sijaitsevien rakennusten omistajat.
Lisätietoja mpavustus@museovirasto.fi

-Avustukset muinaisjäännösalueiden hoitoon. Muinaisjäännösalueiden hoitoavustuksen edellytyksenä on, että tuettavat toimenpiteet kohdistuvat muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettuun kiinteään muinaisjäännökseen ja ympäristöön. Muinaisjäännösten hoitoavustusten tavoitteena on edistää kiinteiden muinaisjäännösten säilymistä ja tunnistamista tukemalla alueiden maisemanhoitoa ja kohteiden merkitsemistä.

Vuonna 2019 avustuksia kohdennetaan ensisijaisesti maisemanhoitoon. Avustusta voi hakea yksityishenkilö tai yhteisö.
Lisätietoja mjhoitoavustus@museovirasto.fi

-Avustukset kulkuvälineiden restaurointiin. Avustusten tavoitteena on varmistaa, että Suomessa säilyy edustava otos maa-, ilma- ja vesiliikenteen kansallisesti arvokkaiksi luokiteltuja kulkuvälineitä käyttökuntoisena. Poikkeustapauksissa avustusta voidaan myöntää myös arvokkaiksi luokiteltujen kulkuvälineiden käytön vaatiman liikenneverkon kunnostukseen ja hoitoon, sekä perinteisen telakan tai veistämön toiminnan kannalta merkittäviksi arvioitujen vanhojen laitteiden kunnostukseen. Etusijalle avustuspäätöksiä tehtäessä asetetaan Suomessa valmistetut kulkuvälineet.

Avustusta voi hakea yksityishenkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, ei kuitenkaan julkisyhteisö (valtio, kunta, seurakunta) tai museo. Hakijoista etusijalle avustuspäätöksiä tehtäessä asetetaan yleishyödylliset oikeustoimikelpoiset yhteisöt.
Lisätietoja lvavustus@museovirasto.fi

Avustusten hakuaika on 1.10.2018 klo 9:00 – 2.11.2018 klo 15:00. Avustuksia haetaan asiointipalvelun kautta.

Rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustukset Museoviraston verkkosivuilla
Maailmanperintökohteiden hoitoavustukset Museoviraston verkkosivuilla
Muinaisjäännösalueiden hoitoavustukset Museoviraston verkkosivuilla
Kulkuvälineiden restaurointiavustukset Museoviraston verkkosivuilla