Skedekulla Vp Suhonen 2000X1000
Kirkkonummen Skedekullan uuden ajan alkuun mennessä autioitunut kylänpaikka. Kuvaaja V.-P. Suhonen

Museovirastolta Historiallisen ajan arkeologisen kulttuuriperinnön toimintaohjelma

,

Museovirasto on laatinut Historiallisen ajan arkeologisen kulttuuriperinnön toimintaohjelman vuosille 2019–2024.

Toimintaohjelman tavoitteena on ohjata, tukea ja koordinoida museoviranomaisten työtä historiallisen ajan kulttuuriperinnön tunnistamisessa, määrittämisessä ja suojelussa. Päämääränä on vahvistaa historiallisen ajan arkeologian kehittämistä ja ohjata alan päätöksentekoa, vastuita ja koordinaatiota. Toimintaohjelma on valmisteltu museoita ja Metsähallitusta kuullen.

Arkeologisella kulttuuriperinnöllä tarkoitetaan maalla tai vedessä säilyneitä, ihmisen toiminnasta esihistoriallisella ja historiallisella ajalla syntyneitä jäännöksiä, rakenteita, kerrostumia ja löytöjä. Historiallinen aika ulottuu noin vuodesta 1150 nykyaikaan.

Ohjelman kohderyhmänä ovat kulttuuriperinnön ja -ympäristön viranomais- ja asiantuntijatoimijat. Toimintaohjelma jatkaa aktiivista alan kehittämistä, jota on tehty Museovirastossa jo 1990-luvulta lähtien. Vuosien 2019–2024 kuluessa arvioidaan ohjelman toimivuutta ja päätetään tarvittavista jatkotoimista.

Arkeologia on muutakin kuin esihistoriaa

Arkeologinen perintö ei liity vain esihistoriaamme. Historiallisen ajan kattava, siis keskiajalta lähes tähän päivään ulottuva arkeologinen kulttuuriperintö on merkittävä ja jokapäiväinen osa kulttuuriympäristöämme. Historiallisen ajan arkeologian tutkimus ja suojelu ovat korostuneet meillä ja muualla erityisesti viimeisten vuosikymmenten aikana.

Arkeologialla on erityisen suuri merkitys keskiajan ja uuden ajan alun tutkimuksessa, sillä satunnaisesti säilyneet ja pääosin hallintoon liittyvät historialliset lähteet antavat puutteellisen kuvan suuresta osasta kummankin ajanjakson elämää ja tapahtumia.

Toimintaohjelman toteuttamisesta ja vastaa Museoviraston Kulttuuriympäristöpalvelut-osasto. Historiallisen ajan arkeologian asiantuntija- ja viranomaistehtävät ovat Museovirastossa Kulttuuriympäristöpalvelut-osaston ja Arkisto- ja tietopalvelut -osaston vastuulla. Kulttuuriympäristön asiantuntija- ja viranomaistehtäviä hoitavat myös maakuntamuseot ja Metsähallitus.

Linkki toimintaohjelmaan

Lisätiedot:

erikoistutkija Veli-Pekka Suhonen, Museovirasto
0295 33 6264, Veli-Pekka.Suhonen@Museovirasto.fi

Stensbole Uddas Vp Suhonen 2000X1000
Porvoon Stensbölen Uddasin autiotontti, kuvaaja V.-P. Suhonen