Vid kartan. Kuvaaja: Topi Leikas

Ansökan om understöd för projekt för det europeiska temaåret för kulturarv 2018 inleds den 12 februari

Museiverket utlyser understöd för inkluderande projekt inom ramen för det europeiska temaåret för kulturarv 2018. Ansökningstiden börjar 12.2.2018 kl. 9.00 och slutar 12.3.2018 kl. 15.00. Syftet med anslaget är att utveckla nya verksamhetsformer för att främja växelverkan och individers och sammanslutningars delaktighet i kulturarvet. Som ett resultat av dessa kommer tillgången på och tillgängligheten till kulturarvet att öka.

Understöden beviljas för samarbetsprojekt som inkluderar sammanslutningar, frivilligorganisationer och museer. Vi hoppas kunna se ett brett och ett så tidigt inkluderande av målgrupperna som möjligt i projekten. Understöden förväntas producera projekt och evenemang som lyfter fram Europeiska året för kulturarv 2018. Projekten förväntas särskilt uppmärksamma projektens långsiktiga effekter och verksamhetens beständighet.

Målet med Europeiska året för kulturarv är att öka medvetenheten om kulturarvet som en gemensam resurs, göra det möjligt att utnyttja kulturarvet som inspirationskälla och stärka växelverkan mellan kulturarvssektorn och andra kulturella och kreativa branscher.

Ansökningarna ska inom ansökningstiden lämnas till postadressen Museiverket, PB 913, 00101 Helsingfors. Om ansökan skickas per e-post är adressen kirjaamo@museovirasto.fi.

Ytterligare information och kontaktbegäran: museoavustus@museovirasto.fi

Kontakt i specialfrågor: specialsakkunnig Eija Liukkonen, tfn 0295 33 6009, och specialplanerare Aura Kivilaakso, tfn 0295 33 6027, e-post fornamn.efternamn@museovirasto.fi

Understöd för temaåret för kulturarv i Museiverkets webbsidor