Jokioisten rautatieasema illalla. Kuvaaja: Mikko Laine
Kuva: Humppilan asema illalla. Jokioinen–Humppila-junaradan kunnostukseen myönnettiin kulkuvälineille tarkoitettu entistämisavustusta vuodelle 2020. Kuva: Mikko Laine.

Avustukset kulttuurihistoriallisesti arvokkaille kohteille vuodelle 2021 ovat nyt haettavissa

, ,

Museovirasto on julistanut haettaviksi vuoden 2021 avustukset rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämiseen, kulkuvälineiden restaurointiin, maailmanperintökohteiden hoitoon sekä muinaisjäännösalueiden hoitoon.

Avustusten hakuaika on 1.10.2020 klo 9.00 – 11.11.2020 klo 15.00. Hakemukset jätetään verkossa sähköisen asiointipalvelun kautta. Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista. Avustuksen osuus hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista vaihtelee eri avustuksissa. Tarkemmat hakuohjeet ja linkit asiointipalveluun ovat Museoviraston verkkosivuilla.

Rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistäminen

Avustettavat kohteet voivat olla rakennuksia, rakennelmia, rakennusryhmiä tai rakennettuja alueita, joilla on merkitystä rakennushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan, erityisten ympäristöarvojen tai rakennuksen käytön tai siihen liittyvien tapahtumien kannalta. Lisäksi avustusta voivat saada esimerkiksi historialliset puutarhat ja puistot rakennelmineen, hautapaikat muistomerkkeineen sekä toisen maailmansodan puolustusvarustukset.

Entistämisavustuksia voidaan myöntää kohteen omistajalle rakennusperinnön suojelemisesta annetulla lailla suojeltuihin kohteisiin tai muuten merkittäviin kohteisiin, joiden kunnostus edellyttää erityistä kulttuuri- tai rakennushistoriallista asiantuntemusta ja osaamista. Tarkoituksena on säilyttää arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä osana kansallista kulttuuriperintöä ja tukea rakennusrestauroinnin työtapojen säilymistä.

Lisätietoja

Avustukset rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämiseen
entistamisavustus@museovirasto.fi

Kulkuvälineiden restaurointi

Avustukset myönnetään kulkuvälineen tai sen osan konservointiin, restaurointiin tai rekonstruointiin. Tavoitteena on varmistaa, että Suomessa säilyy edustava otos maa-, ilma- ja vesiliikenteen kansallisesti arvokkaiksi luokiteltuja kulkuvälineitä käyttökuntoisena. Etusijalle asetetaan Suomessa rakennetut vähintään 50 vuotta vanhat kulkuvälineet.

Poikkeustapauksissa avustusta voidaan myöntää myös arvokkaiksi luokiteltujen kulkuvälineiden käytön vaatiman liikenneverkon tai sen osan kunnostukseen ja hoitoon, arvokkaaksi luokitellun telakan tai veistämön toiminnan kannalta merkittäviksi arvioitujen vanhojen koneiden ja laitteiden kunnostukseen, tai erityistä asiantuntemusta ja osaamista vaativan restauroinnin, rekonstruoinnin ja konservoinnin suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin, selvityksiin ja julkaisuihin silloin, kun toimenpiteet tuottavat hyviä malleja ja lisäävät tai säilyttävät työalan osaamista.

Avustusta voi hakea yksityishenkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, ei kuitenkaan julkisyhteisö (valtio, kunta, seurakunta) tai museo. Hakijoista etusijalle asetetaan yleishyödylliset oikeustoimikelpoiset yhteisöt.

Lisätietoja

Avustukset kulkuvälineiden restaurointiin
lvavustus@museovirasto.fi

Maailmanperintökohteiden hoito

Avustukset on tarkoitettu Suomen maailmanperintökohteiden korjaussuunnitteluun ja entistämiseen. Maailmanperintöavustuksia myönnetään sellaisiin tutkimus-, suunnittelu-, entistämis-, hoito-, kunnostus- ja korjaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan kohteen säilyminen maailmanperintöstatuksensa arvoisena.

Avustuksilla tuetaan erityisesti kohteiden uhanalaisten osien säilymistä, joissa omistajan muut käyttöön, käytettävyyteen ja taloudelliseen hyötyyn kohdistuvat tavoitteet ovat vähäiset. Avustusten myöntämisessä otetaan huomioon ne kriteerit, joilla kohde on maailmanperintöluetteloon merkitty.

Avustuksia voivat hakea maailmanperintökohteiden ja niillä sijaitsevien rakennusten omistajat.

Lisätietoja

Avustukset maailmanperintökohteiden hoitoon
mpavustus@museovirasto.fi

Muinaisjäännösalueiden hoito

Muinaisjäännösalueiden hoitoavustusta myönnetään muinaismuistolailla rauhoitettujen kiinteiden muinaisjäännösten ja niiden ympäristön hoitamiseen ja kunnostamiseen. Tavoitteena on edistää kiinteiden muinaisjäännösten säilymistä ja tunnistamista tukemalla alueiden maisemanhoitoa ja kohteiden merkitsemistä.

Vuonna 2021 avustuksia kohdennetaan ensisijaisesti maisemanhoitoon. Avustusta voi hakea yksityishenkilö tai yhteisö.

Lisätietoja

Avustukset muinaisjäännösalueiden hoitoon
mjhoitoavustus@museovirasto.fi