CultureLabs-workshop Barcelonassa. Kuvaaja: Platoniq (CC-BY-SA 4.0)

Kolmivuotinen CultureLabs-hanke edistää osallisuutta

,

Museoviraston Kuvakokoelmat ja Museoalan kehittämisen yksikkö ovat mukana osallisuutta, digitaalisia ratkaisuja ja kulttuuriperintötyön innovatiivisuutta edistävässä hankkeessa.

CultureLabs on EU:n Horizon 2020 -rahoituksella toteutettava kolmivuotinen hanke, jossa on mukana yhdeksän organisaatiota kuudesta Euroopan maasta. Museovirastossa hankkeen toteutuksesta vastaavat Museoviraston Kuvakokoelmat ja Museoalan kehittämisen yksikkö.

Hankkeessa kehitetään innovatiivisia menetelmiä ja digitaalisia työkaluja osallistavaan kulttuuriperintötyöhön. Hankkeessa tuotettava kaikille avoin CultureLabs-verkkoalusta tarjoaa monipuolisia materiaaleja ja tukea osallistavien ja yhteistyöhön perustuvien hankkeiden toteuttamiseen. Tavoitteena on edistää erilaisia kulttuuriperintötyön yhteistyömuotoja ja sosiaalista innovatiivisuutta.

Yhteys kulttuuriperintöön edistää sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunnetta ja hyvinvointia. CultureLabs-hankkeen keskiössä on eri kulttuuritaustoista tulevien kulttuuriperintö, ja heidän näkökulmansa kulttuuriin ja historiaan. Hanke pyrkii tavoittamaan maahanmuuttajataustaisia ryhmiä, joiden kulttuuriperintö ei ole edustettuna alan instituutioiden työssä Euroopassa ja Suomessa sekä tarjoamaan heille kokemuksia sekä mahdollisuuden luoda uutta kulttuuriperintöaineistoja käyttäen.

Hanke toteutetaan yhteistyössä kulttuuriperintöalan, muiden sektorien ja alojen toimijoiden sekä maahanmuuttajaryhmien kanssa. Hankkeen keskeisiin toimintatapoihin kuuluvat yhteiskehittämis- eli co-creation-menetelmät, joita hyödynnetään erityisesti Suomessa, Italiassa ja Iso-Britanniassa toteutettavissa piloteissa. Hankkeen tulokset kootaan CultureLabs-verkkoalustalle.

Vuoden 2019 aikana eri sidos- ja kohderyhmien parissa tehdään tarve- ja kokemuskartoituksia, jotka ohjaavat hankkeen aikana kehitettävien ja testattavien osallistavien menetelmien reseptien sekä CultureLabs-alustan suunnittelua. Museoviraston Kuvakokoelmat vastaa Suomessa vuoden 2019 lopulla käynnistyvästä pilotista. Pilotissa tullaan käyttämään laajasti olemassa olevia kuva-aineistoja, joiden lisäksi pilottiin osallistuvat tuottavat uutta kuva-aineistoa osaksi kansalliskokoelmia. Pilotissa tarkastellaan kulttuuriperinnön merkitystä sekä muutosta, ja pyritään sitä kautta lisäämään suomalaisten ja Suomessa asuvien eri kulttuuritaustaisten ryhmien tietoisuutta toistensa kulttuuriperinnöstä.

Vuoden 2018 loppupuolella pidettiin Helsingissä hankekonsortion yhteinen suunnittelutapaaminen, jonka kuulumisia on luettavissa hankkeen verkkosivulla: https://culture-labs.eu/insights-from-helsinki

Hankkeen kesto: 1.4.2018 – 31.3.2021

Yhteystiedot:
Ismo Malinen: ismo.malinen@museovirasto.fi
Pirjo Hamari: pirjo.hamari@museovirasto.fi
Inkamaija Iitiä: inkamaija.iitia@museovirasto.fi

Hankkeen verkkosivu: https://culture-labs.eu
Hankkeen Facebook-sivu: www.facebook.com/CultureLabsRecipes

Hankkeen osallistujat:
Institute of Communication and Computer Systems of the National Technical University of Athens, Kreikka – Johtava partneri
Museovirasto, Suomi
Sheffield Hallam University, Iso-Britannia
People’s History Museum, Iso-Britannia
COOSS Marche ONLUS scpa, Italia
European Forum for Migration Studies, Saksa
Platoniq, Espanja
Fondazione Sistema Toscana, Italia
Singular Logic, Kreikka

Rahoitus:
EU:n Horisontti 2020 -ohjelma
Hankkeen kokonaisbudjetti: 2 492 380 €